CS03b ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน THAI SMILE
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เขาเทียนเหมินซาน, ทัวร์จีน, จางเจียเจี้ย, สะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด, ฉางซา, ฟ่งหวง, ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง, บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน,
ชมสะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด!!
เริ่มต้น: ช่วง 13 ต.ค. 60-05 ม.ค. 61 (13 ช่วง)
(มีวันคริสต์มาส, เทศกาลปีใหม่, วันรัฐธรรมนูญ, วันปิยมหาราช)
20,799 บ.
เปิดประตูสู่เมืองจีน นำท่านเดินทาง สู่ ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน อาหารครบทุกมื้อ นำท่านชม แบบตื่นตาตื่นใจ อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ / เมืองฉางซา / HUAFENG HOTEL วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือถัวเจียง / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ZHENGFU HOTEL วันที่ 3: เมืองจางเจียเจี้ย / / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก / ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / ร้านหยก / ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที / ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) / สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว / สวนจอมพลเฮ่อหลง / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านนวดเท้า / ถนนซีปู้เจีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน / หน้าผาลอยฟ้า / เขาเทียนเหมินซาน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภาพเขียนทราย / ร้านใบชา / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์นางจิ้งจอกขาว / Tianzi Hotel วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฉางซา / พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สนามบินเมืองฉางซา / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ตารางเที่ยว
มีการเข้าชมทั้งหมด: 2431 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

Thai Smile (WE)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 08 มิ.ย.60)
13-18 ต.ค. 22,799.- WE เหลือ 7 ที่
15-20 ต.ค. 22,799.- WE ว่าง
20-25 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
24,799.- WE ว่าง
22-27 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
24,799.- WE ว่าง
10-15 พ.ย. 20,799.- WE ว่าง
24-29 พ.ย. 20,799.- WE ว่าง
08-13 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
23,799.- WE ว่าง
15-20 ธ.ค. 20,799.- WE ว่าง
22-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
20,799.- WE ว่าง
27 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
29 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
30 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
31 ธ.ค. 60-05 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง

ตารางบิน
Thai Smile (WE) เวลาบินขาไป 15.30 - 19.45 BKK - CSX WE616
เวลาบินขากลับ 19.40 - 22.35 CSX - BKK WE617

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (12.30 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา 15.30 น. โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE616 ✈

ช่วงค่ำ: เมืองฉางซา / HUAFENG HOTEL (วันที่1)
เมืองฉางซา
จากนั้นนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
changsha, ฉางซา,
HUAFENG HOTEL
พักที่ HUAFENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HUAFENG HOTEL ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่ เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
เมืองฟ่งหวง
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือถัวเจียง (วันที่2)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
อาหารจีน, อกหารแบบโต๊ะจีน, อาหารกลางวัน, อาหารพื้นเมือง, เที่ยวมาเก๊า, ทัวร์มาเก๊า, โปรโมชั่นมาเก๊า, โปรโมชั่นถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือถัวเจียง
เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนัก การศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการ ทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง, สะพานโบราณ, เจดีย์วั่นหมิง, หอตั๋วชุ่ย, ฟ่งหวง, ถั่วเจียง,
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ZHENGFU HOTEL (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
เที่ยวจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ZHENGFU HOTEL
พักที่ ZHENGFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ZHENGFU HOTEL ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงเช้า: เมืองจางเจียเจี้ย / / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (วันที่3)
เมืองจางเจียเจี้ย
นำท่านเดินทางสู่อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
เมืองจางเจียเจี้ย ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงบ่าย: สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก / ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา (วันที่3)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / ร้านหยก / ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที / ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) / สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว / สวนจอมพลเฮ่อหลง (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านหยก
พาช้อปปิ้งร้านหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สีน้ำตาล สีเหลืองและสีม่วง
ทัวร์ฮ่องกง, ประเทศฮ่องกง,สมบัติของชาวจีน, แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง,ร้านหยก, โปรโมชั่นราคาถูก
ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที
นำท่านขึ้นลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที นำท่านขึ้นเขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานหยวนเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตรพร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1250 เมตรทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลําห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan)
นำท่านตื่นตาตื่ใจชมภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) หรือ ภูเขาฮาเลลูย่า เขตเอี๋ยนเจียเจี้ยมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขาเทียนจื่อซานสูงประมาณ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน มีหินยักษ์ในรูปลักษณะแปลกตา ยืนตระหง่านค้ำฟ้า จุดเด่นของเขาเทียจื่อซานคือเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ1) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังหลายเรื่อง
Tianzi Shan, หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
จากนั้นพาท่านลงลิฟต์แก้ว เดินทางมายัง สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว บางคนแปลว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็แปลว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง บนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆจะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้ บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์ โฉมหน้าสะพานเป็นสะพานหินเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ (อาจมีการสลับเส้นทางเป็นขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)
Tianzi Shan, หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบำรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
สวนจอมพลเฮ่อหลง
จากนั้นนำท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้
สวนจอมพลเฮ่อหลง ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านนวดเท้า / ถนนซีปู้เจีย (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านนวดเท้า
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
ถนนซีปู้เจีย
นำท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
ถนนซีปู้เจีย ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน / หน้าผาลอยฟ้า / เขาเทียนเหมินซาน (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย
หูหนาน, หวินเมิ้งซาน, ซงเหลียวซาน, ภูเขาหวินเมิ้งซาน,
* นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที)
หน้าผาลอยฟ้า
จากนั้นนำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดน่าประทับใจของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นอุทยานฯ ที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุด....สะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง 300 เมตร สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล Haim Dotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai s Israel มาก่อน ไฮไลท์ พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขาเทียนเหมินซาน
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้าไปขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ใน จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาแห่งนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่มีความงดงามที่สุดในประเทศจีน ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร หากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภาพเขียนทราย / ร้านใบชา (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภาพเขียนทราย
นำท่านชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่
ภาพเขียนทราย
ร้านใบชา
อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน
เที่ยวจีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์นางจิ้งจอกขาว / Tianzi Hotel (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์นางจิ้งจอกขาว
นำท่านชม โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
* โปรดทราบ โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โชว์นางจิ้งจอกขาว
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฉางซา / พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฉางซา
จากนั้นนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
changsha, ฉางซา,
* เดินทางกลับมายังเมืองฉางซา
พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่งมีตำราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ สำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย
* (ปิดทุกวันอังคาร)
พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซา มีสินค้าหลากชนิดให้ท่านเลือกสรร ทั้งสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ซื้อของได้ตามอัธยาศัย
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สนามบินเมืองฉางซา / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่6)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอื่นใดทำให้จัดอาหารที่ภัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหารว่างเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้แทน
สนามบินเมืองฉางซา (19.40 )
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (22.35 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* หมายเหตุ : สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 60 เป็นต้นไป เที่ยวบิน WE617 เปลี่ยนเป็นเวลา 21.20-23.55 น.

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

 

หมายเหตุ :   ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
                        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)

        กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)

       กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)

       หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน 
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **  ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) 
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ 
 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท
 
 
 
       เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน 
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท
 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 
 
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)  
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)   
...................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
........................................................................................................................................................................................................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).......................................................................
ตำแหน่งงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
เมื่อวันที่........ เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
เมื่อวันที่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION.................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
CS03b ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน สายการบิน THAI SMILE
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เขาเทียนเหมินซาน, ทัวร์จีน, จางเจียเจี้ย, สะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด, ฉางซา, ฟ่งหวง, ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง, บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน,
ชมสะพานแก้ว ที่ยาวที่สุด!!
เริ่มต้น: ช่วง 13 ต.ค. 60-05 ม.ค. 61 (13 ช่วง)
(มีวันคริสต์มาส, เทศกาลปีใหม่, วันรัฐธรรมนูญ, วันปิยมหาราช)
20,799 บ.
เปิดประตูสู่เมืองจีน นำท่านเดินทาง สู่ ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน อาหารครบทุกมื้อ นำท่านชม แบบตื่นตาตื่นใจ อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

มีการเข้าชมทั้งหมด: 2432 ครั้งผู้ชมขณะนี้: 1 คน
สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ / เมืองฉางซา / HUAFENG HOTEL วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือถัวเจียง / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ZHENGFU HOTEL วันที่ 3: เมืองจางเจียเจี้ย / / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก / ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / ร้านหยก / ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที / ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) / สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว / สวนจอมพลเฮ่อหลง / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านนวดเท้า / ถนนซีปู้เจีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน / หน้าผาลอยฟ้า / เขาเทียนเหมินซาน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภาพเขียนทราย / ร้านใบชา / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์นางจิ้งจอกขาว / Tianzi Hotel วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฉางซา / พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สนามบินเมืองฉางซา / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)
Thai Smile (WE)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 08 มิ.ย.60)
13-18 ต.ค. 22,799.- WE เหลือ 7 ที่
15-20 ต.ค. 22,799.- WE ว่าง
20-25 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
24,799.- WE ว่าง
22-27 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
24,799.- WE ว่าง
10-15 พ.ย. 20,799.- WE ว่าง
24-29 พ.ย. 20,799.- WE ว่าง
08-13 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ)
23,799.- WE ว่าง
15-20 ธ.ค. 20,799.- WE ว่าง
22-27 ธ.ค.
(วันคริสต์มาส)
20,799.- WE ว่าง
27 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
29 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
30 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
31 ธ.ค. 60-05 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่)
32,799.- WE ว่าง
ตารางบิน
Thai Smile (WE) เวลาบินขาไป 15.30 - 19.45 BKK - CSX WE616
เวลาบินขากลับ 19.40 - 22.35 CSX - BKK WE617

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (12.30 )
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา 15.30 น. โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE616 ✈

ช่วงค่ำ: เมืองฉางซา / HUAFENG HOTEL (วันที่1)
เมืองฉางซา
จากนั้นนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
changsha, ฉางซา,
HUAFENG HOTEL
พักที่ HUAFENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
HUAFENG HOTEL ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

วันที่ 2
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) (วันที่2)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หลังอาหารออกเดินทางไปสู่ เมืองฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่ เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
เมืองฟ่งหวง
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือถัวเจียง (วันที่2)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
อาหารจีน, อกหารแบบโต๊ะจีน, อาหารกลางวัน, อาหารพื้นเมือง, เที่ยวมาเก๊า, ทัวร์มาเก๊า, โปรโมชั่นมาเก๊า, โปรโมชั่นถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือถัวเจียง
เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนัก การศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการ ทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง
ล่องเรือถัวเจียง, สะพานโบราณ, เจดีย์วั่นหมิง, หอตั๋วชุ่ย, ฟ่งหวง, ถั่วเจียง,
* หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ZHENGFU HOTEL (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
เที่ยวจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ZHENGFU HOTEL
พักที่ ZHENGFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ZHENGFU HOTEL ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

วันที่ 3
ช่วงเช้า: เมืองจางเจียเจี้ย / / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (วันที่3)
เมืองจางเจียเจี้ย
นำท่านเดินทางสู่อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
เมืองจางเจียเจี้ย ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ช่วงบ่าย: สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก / ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา (วันที่3)
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / ร้านหยก / ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที / ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) / สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว / สวนจอมพลเฮ่อหลง (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านหยก
พาช้อปปิ้งร้านหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สีน้ำตาล สีเหลืองและสีม่วง
ทัวร์ฮ่องกง, ประเทศฮ่องกง,สมบัติของชาวจีน, แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง,ร้านหยก, โปรโมชั่นราคาถูก
ลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที
นำท่านขึ้นลิฟท์ลอยฟ้าไป่หลงเทียนที นำท่านขึ้นเขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานหยวนเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตรพร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1250 เมตรทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลําห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
ภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan)
นำท่านตื่นตาตื่ใจชมภูเขาเทียนจื่อซาน (Tianzi Shan) หรือ ภูเขาฮาเลลูย่า เขตเอี๋ยนเจียเจี้ยมีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขาเทียนจื่อซานสูงประมาณ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน มีหินยักษ์ในรูปลักษณะแปลกตา ยืนตระหง่านค้ำฟ้า จุดเด่นของเขาเทียจื่อซานคือเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ1) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดังหลายเรื่อง
Tianzi Shan, หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
จากนั้นพาท่านลงลิฟต์แก้ว เดินทางมายัง สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว บางคนแปลว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็แปลว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง บนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆจะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้ บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์ โฉมหน้าสะพานเป็นสะพานหินเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ (อาจมีการสลับเส้นทางเป็นขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ)
Tianzi Shan, หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบำรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
สวนจอมพลเฮ่อหลง
จากนั้นนำท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้
สวนจอมพลเฮ่อหลง ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านนวดเท้า / ถนนซีปู้เจีย (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านนวดเท้า
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
ถนนซีปู้เจีย
นำท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
ถนนซีปู้เจีย ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianzi Hotel (วันที่4)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน / หน้าผาลอยฟ้า / เขาเทียนเหมินซาน (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย
หูหนาน, หวินเมิ้งซาน, ซงเหลียวซาน, ภูเขาหวินเมิ้งซาน,
* นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที)
หน้าผาลอยฟ้า
จากนั้นนำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดน่าประทับใจของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่นอกจากจะเป็นอุทยานฯ ที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสูงสุด....สะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง 300 เมตร สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล Haim Dotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai s Israel มาก่อน ไฮไลท์ พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
เขาเทียนเหมินซาน
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้าไปขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ใน จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาแห่งนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่มีความงดงามที่สุดในประเทศจีน ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร หากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้องเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดั่งสวรรค์จากช่องเขานี้ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขา
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
* (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ภาพเขียนทราย / ร้านใบชา (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภาพเขียนทราย
นำท่านชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่
ภาพเขียนทราย
ร้านใบชา
อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน
เที่ยวจีน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์นางจิ้งจอกขาว / Tianzi Hotel (วันที่5)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์นางจิ้งจอกขาว
นำท่านชม โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
* โปรดทราบ โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้นหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โชว์นางจิ้งจอกขาว
Tianzi Hotel
ค่ำนี้พักที่ Tianzi Hotel หรือเทียบเท่า
Tianzi Hotel ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน

วันที่ 6
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / เมืองฉางซา / พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ทัวร์จีน, ทัวร์ราคาถูก, ทัวร์โปรโมชั่น, จีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฉางซา
จากนั้นนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง
changsha, ฉางซา,
* เดินทางกลับมายังเมืองฉางซา
พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่งมีตำราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ สำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย
* (ปิดทุกวันอังคาร)
พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เที่ยวจีน, โต๊ะจีน,
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซา มีสินค้าหลากชนิดให้ท่านเลือกสรร ทั้งสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ซื้อของได้ตามอัธยาศัย
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สนามบินเมืองฉางซา / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันที่6)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ทัวร์ฮ่องกง, วัดโป่หลิน, ประเทศฮ่องกง, บะหมี่ฮ่องกง, อาหารน่ารับปประทานของฮ่องกง, โปรโมชั่นราคาถูก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอื่นใดทำให้จัดอาหารที่ภัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหารว่างเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้แทน
สนามบินเมืองฉางซา (19.40 )
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
หวงซิงลู่, เขาอวตาร, ภาพเขียน 10 ลี้, จวินเซิงฮวาเยี้ยน, หน้าผาลอยฟ้า, ทัวร์จีน, ฉางซา, จางเจียเจี้ย, เขาเทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ทางเดินกระจก, ภาพวาดเขียนทราย,
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (22.35 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
* หมายเหตุ : สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 60 เป็นต้นไป เที่ยวบิน WE617 เปลี่ยนเป็นเวลา 21.20-23.55 น.

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

 

หมายเหตุ :   ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
                        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)

        กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)

       กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท)

       หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน 
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **  ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) 
- เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น และ 
 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท
 
 
 
       เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทำงาน 
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท
 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 
 
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)  
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)   
...................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
........................................................................................................................................................................................................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).......................................................................
ตำแหน่งงาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
เมื่อวันที่........ เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
เมื่อวันที่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION.................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2017 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรอ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th