(ปิดการขาย) KHG990 ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
• ด่านปอยเปต-โตเลสาบ-ปราสาทนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทนครวัด(1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-องค์เจ๊กองค์จอม-ตลาดซาจ๊ะห์
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
วันที่ 2: ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต
วันที่ 3: ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ
มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,037 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
04.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความ สะดวก
04.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ
09.30 น.
เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(กัมพูชา) ที่ด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ผ่านเมืองศรีโสภณ ตามเส้นทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสองข้างทาง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน
ศาลองค์เจกองค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm Shrine)
15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กม. นำท่านลงเรือ ล่องโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืด ผ่านชมบ้านเรือนของชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ในฤดูน้ำหลาก จะคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำธงปม,กำปงชะนัง,โพธิสัตว์,พระตะบองและเสียมเรียบ
โตนเลสาบ (Tonle Sap) ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา
17.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลป์เขมรที่งดงาม อาทิ ระบำอัปสราที่สวยงาม
ชมโชว์ระบำอัปสรา (Apsara Dance Show)
ที่พัก
โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต
เช้า
ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน นำท่านสู่ เมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ สะพานนาคราช บริเวณประตูของเมืองนครธม มีรูปปั้นของเหล่าเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านบน แกะสลักเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านชมตัวปราสาทด้านใน ชมตัวปราสาทบายน ที่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มียอดปราสาทจำนวน 37 ยอด หน้าพระโพธิสัตว์ 54 หน้า ที่เรียกว่า “รอยยิ้มแห่งบายน” ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน
นครธม (Angkor Thom)
ปราสาทบายน (Bayon)
10.30 น.
นำท่านชม ปราสาทตาพรหม อีกหนึ่งปราสาท ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและประทับใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เก่าแก่ของตัวปราสาท ที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยมีต้นสะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ที่ขึ้นปกคลุม ชอนไชตัวปราสาทจนถึงด้านบน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญ ในถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ทูมไรด์เดอร์”
ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินสีชมพู ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวร พระนาว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือพระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม สร้างขึ้นใสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 5 เป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาท การแกะสลักลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม ภาพสลักต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่ง จนได้รับฉายาว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชา” จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักรสาน ที่ชาวบ้านนำมาขายข้างทาง เหมือนกับเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเสียมเรียบ
ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
15.00 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน เข้าสู่ ปราสาทนครวัด ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ช่วงปี ค.ศ.1113-1150) ถือว่าเป็นศาสนสถานพระจำเมืองของพระองค์ ตัวปราสาทได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นศาสนสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในสมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุ่งเรือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ่ ชมภาพแกะสลักต่างๆ เสานางเรียง ชมรูปแกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ ภาพกระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เป็นต้น
ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (Angkor Night Market)
ที่พัก
โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ
เช้า
ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำท่านสู่ ตลาดซาจ๊ะห์ เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสล่าอาณานิคม นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อของที่ระลึกต่างๆ อาทิ เสื้อผ้าและรองเท้าก๊อปปี้ ผ้าพันคอ เครื่องเงินเขมร และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จนถึงเวลานัดหมาย
ตลาดซาจ๊ะ (Psar chaa)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านปอยเปต ระหว่างทาง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน เชิญท่านเลือกซื้อหินทรายแกะสลักเป็นของที่ระลึก
15.00 น.
เดินทางถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ประเทศไทย) ที่ด่านอรัญประเทศ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้ามากมาย หลากหลายชนิด ที่ตลาดโรงเกลือ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้ามือสอง หรือสินค้าแบรนด์เนมมือสอง จนถึงเวลานัดหมาย
16.00 น.
นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
21.30 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุหนังสือเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน (เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


อัตรานี้รวม

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ(สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 2,500 บาท
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริปการเดินทาง
7.ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่น้ำใจของลูกค้า


(ปิดการขาย) KHG990 ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ประเทศเพื่อนบ้าน..เที่ยว ง่ายๆ กัมพูชา-นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
• ด่านปอยเปต-โตเลสาบ-ปราสาทนครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทนครวัด(1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-องค์เจ๊กองค์จอม-ตลาดซาจ๊ะห์

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
วันที่ 2: ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต
วันที่ 3: ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,038 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ด่านปอยเปต-เสียมเรียบ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
04.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความ สะดวก
04.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ
09.30 น.
เดินทางถึง ด่านอรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(ประเทศไทย) และ ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(กัมพูชา) ที่ด่านปอยเปต จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศของประเทศกัมพูชา เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ผ่านเมืองศรีโสภณ ตามเส้นทางหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม. ระหว่างทางชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสองข้างทาง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน
ศาลองค์เจกองค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm Shrine)
15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย อยู่ห่างจากตัวเมือง 12 กม. นำท่านลงเรือ ล่องโตนเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืด ผ่านชมบ้านเรือนของชาวประมง ที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ในฤดูน้ำหลาก จะคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำธงปม,กำปงชะนัง,โพธิสัตว์,พระตะบองและเสียมเรียบ
โตนเลสาบ (Tonle Sap) ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวกัมพูชา
17.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ภัตตาคารโตนเลแม่โขง (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลป์เขมรที่งดงาม อาทิ ระบำอัปสราที่สวยงาม
ชมโชว์ระบำอัปสรา (Apsara Dance Show)
ที่พัก
โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด-อังกอรไนท์มาเก็ต
เช้า
ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน นำท่านสู่ เมืองนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณา จักรกัมพูชา เข้าชมภายใน ปราสาทบายน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ สะพานนาคราช บริเวณประตูของเมืองนครธม มีรูปปั้นของเหล่าเทพและอสูรฉุดพญานาค บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านบน แกะสลักเป็นรูปหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้ง 4 ทิศ จากนั้นนำท่านชมตัวปราสาทด้านใน ชมตัวปราสาทบายน ที่เรียกว่าเมืองพระนครหลวงหรือเมืองนครธม ชมปราสาทที่มียอดปราสาทจำนวน 37 ยอด หน้าพระโพธิสัตว์ 54 หน้า ที่เรียกว่า “รอยยิ้มแห่งบายน” ผ่านชมสนามหลวงสมัยโบราณ ลานช้าง ปราสาทนางสิบสอง พลับพลาพระมหากษัตริย์ ลานพระเจ้าขี้เลื้อน
นครธม (Angkor Thom)
ปราสาทบายน (Bayon)
10.30 น.
นำท่านชม ปราสาทตาพรหม อีกหนึ่งปราสาท ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและประทับใจเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการมาเยือน ชมโบราณสถานที่เก่าแก่ของตัวปราสาท ที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยมีต้นสะปงยักษ์ขนาดใหญ่ ที่ขึ้นปกคลุม ชอนไชตัวปราสาทจนถึงด้านบน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญ ในถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง “ทูมไรด์เดอร์”
ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินสีชมพู ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวร พระนาว่า “ตรีภูวนมเหศวร” หรือพระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม สร้างขึ้นใสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และเสร็จในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 5 เป็นปราสาทขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวปราสาท การแกะสลักลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม ภาพสลักต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่ง จนได้รับฉายาว่า “รัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชา” จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักรสาน ที่ชาวบ้านนำมาขายข้างทาง เหมือนกับเป็นสินค้าโอทอปของเมืองเสียมเรียบ
ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
15.00 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางปราสาทหิน เข้าสู่ ปราสาทนครวัด ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ไม่ควรพลาดในการมาเยือน สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ช่วงปี ค.ศ.1113-1150) ถือว่าเป็นศาสนสถานพระจำเมืองของพระองค์ ตัวปราสาทได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นศาสนสถานของฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในสมัยเมืองพระนคร ยุคที่เจริญรุ่งเรือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นชมตัวปราสาท 5 ยอดที่ยิ่งใหญ่ ชมภาพแกะสลักต่างๆ เสานางเรียง ชมรูปแกะสลักนางอัปสราที่งดงาม ที่มีกว่า 1,600 รูป ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์ ภาพกระบวนทัพของพระเจ้าสุริยวรมัน การกวนเกษียนสมุทร เป็นต้น
ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนที่ อังกอร์ไนท์มาร์เก็ต หรือตลาดกลางคืนของเมืองเสียมเรียบ ที่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
อังกอร์ ไนท์ มาร์เก็ต (Angkor Night Market)
ที่พัก
โรงแรม City Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะห์-สินค้าพื้นเมือง-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ
เช้า
ตื่นรับอรุณวันใหม่ยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำท่านสู่ ตลาดซาจ๊ะห์ เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสล่าอาณานิคม นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ เพื่อของที่ระลึกต่างๆ อาทิ เสื้อผ้าและรองเท้าก๊อปปี้ ผ้าพันคอ เครื่องเงินเขมร และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จนถึงเวลานัดหมาย
ตลาดซาจ๊ะ (Psar chaa)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(8) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านปอยเปต ระหว่างทาง แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน เชิญท่านเลือกซื้อหินทรายแกะสลักเป็นของที่ระลึก
15.00 น.
เดินทางถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก(กัมพูชา) และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า(ประเทศไทย) ที่ด่านอรัญประเทศ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้ามากมาย หลากหลายชนิด ที่ตลาดโรงเกลือ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้ามือสอง หรือสินค้าแบรนด์เนมมือสอง จนถึงเวลานัดหมาย
16.00 น.
นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
21.30 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุหนังสือเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,เสื้อกันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน (เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้


อัตรานี้รวม

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ(สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 2,500 บาท
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท ต่อทริปการเดินทาง
7.ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่น้ำใจของลูกค้า


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th