Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) AFWC001 ทัวร์แอฟริกา พรีเมียม เคนย่า ซิมบับเว บอตสวานา เซมเบีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Kenya Airways (KQ)

ชมน้ำตกวิคตอเรียทั้ง 2 ฝั่ง (ซิมบับเว และ แซมเบีย)
สัมผัสความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่น้ำโชเบ บอทสวานา ชมน้ำตกวิคตอเรียทั้ง 2 ฝั่ง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เที่ยวสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) / เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / Masai Mara Sopa Lodge / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Masai Mara Sopa Lodge
วันที่ 3: OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (Lunch Box) / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / หมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Masai Mara Sopa Lodge
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า (Naivasha National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) / เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant) / Four Points by Sheraton Nairobi Airport
วันที่ 5: บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (SET BOX) / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) - บินระหว่างประเทศ / ท่าอากาศยานวิคตอเรีย ฟอลล์ (Victoria Falls Airport) / Victoria Falls Hotels / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Victoria Falls Hotels
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - ซิมบับเว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls Helicopter Flights) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Victoria Falls Hotels
วันที่ 7: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ลิฟวิงสโตน (Livingstone) - แซมเบีย / The Avani Resort / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - แซมเบีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / The Avani Resort
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park) - บอตสวานา / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park Game Drives) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Chobe River Boat Safari) / บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / The Avani Resort
วันที่ 9: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท The Avani Resort / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่ากาศยานนานาชาติแฮร์รี มวังกา นจัมบูลา (Harry Mwanga Nkumbula International Airport) ลิฟวิงสโตน / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
วันที่ 10: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
22 มื้อ 7 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,509 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 44,900.-

Kenya Airways (KQ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ม.ค.63)

ตารางบิน
Kenya Airways (KQ) เวลาบินขาไป 01:15 - 06:15 BKK - NBO KQ761
เวลาบินขากลับ 23:59 - 13:50 NBO - BKK KQ886

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงค่ำ
(22:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 01:15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเคนย่า โดยสายการบิน Kenya Airways (KQ) โดยเที่ยวบินที่ KQ761
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) / เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / Masai Mara Sopa Lodge / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Masai Mara Sopa Lodge
ช่วงเช้า
(06:15) ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve)
นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดเข้าสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า
นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดเข้าสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า
Masai Mara Sopa Lodge
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(15.30 ) เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve)
นำท่านเดินทางสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Masai Mara Sopa Lodge
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (Lunch Box) / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / หมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Masai Mara Sopa Lodge
ช่วงเช้า
(05:30) OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า
สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทฯ
สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทฯ
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 500 USD/ท่าน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(07:30) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(09:00) ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแส (อ่านต่อ)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่างๆ ที่มีลายสวยงามอย่าง เช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย
* การทำ Game Drives สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิกขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล * ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (Lunch Box)
บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (Lunch Box)
บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (Lunch Box)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแส (อ่านต่อ)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่างๆ ที่มีลายสวยงามอย่าง เช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย
* การทำ Game Drives สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิกขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล * ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน
* คนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบิ๊กไฟว์ ให้ครบ และให้ท่านได้ใช้เวลาในอุทยานมาไซ มาร่า ให้คุ้มค่าที่สุด
หมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta)
นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมืองที่น่ารัก สนุกสนานกับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคนท้องถิ่น
นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมืองที่น่ารัก สนุกสนานกับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคนท้องถิ่น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Masai Mara Sopa Lodge
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ตัวรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า สะดวกสบาย มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และยามค่ำคืนมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า (Naivasha National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) / เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant) / Four Points by Sheraton Nairobi Airport
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า (Naivasha National Park)
นำท่านขึ้นรถตู้เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า (Naivasha National Park) รถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานหรือเวลาชมสัตว์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่าและบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตว์ต่างๆ เดินข้ามถนนได้โดยง่าย
นำท่านขึ้นรถตู้เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า (Naivasha National Park) รถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานหรือเวลาชมสัตว์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่าและบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตว์ต่างๆ เดินข้ามถนนได้โดยง่าย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising)
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) ชมฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูกๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองใ (อ่านต่อ)
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) ชมฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูกๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy)
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่างๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่างๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant)
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ ห้องอาหารท้องถิ่นสไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ ห้องอาหารท้องถิ่นสไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Four Points by Sheraton Nairobi Airport
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Nairobi Airport หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Nairobi Airport หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (SET BOX) / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) - บินระหว่างประเทศ / ท่าอากาศยานวิคตอเรีย ฟอลล์ (Victoria Falls Airport) / Victoria Falls Hotels / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Victoria Falls Hotels
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (SET BOX)
บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทาง
บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อสะดวกในการเดินทาง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(07:20) ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) - บินระหว่างประเทศ
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) - บินระหว่างประเทศ
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) - บินระหว่างประเทศ
(09:35) ท่าอากาศยานวิคตอเรีย ฟอลล์ (Victoria Falls Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานวิคตอเรีย ฟอลล์ (Victoria Falls Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานวิคตอเรีย ฟอลล์ (Victoria Falls Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
Victoria Falls Hotels
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise)
นำท่าน ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศ คือแซมเบียกับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาดแม้ว่าจะดูสีคล้ำที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราว พิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวย (อ่านต่อ)
นำท่าน ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศ คือแซมเบียกับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาดแม้ว่าจะดูสีคล้ำที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราว พิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามจากบนเรือด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Victoria Falls Hotels
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 6
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - ซิมบับเว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls Helicopter Flights) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Victoria Falls Hotels
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - ซิมบับเว
นำท่านชม น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งซิมบับเว น้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ โดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผาถึงนาที่ละกว่า 100 ล้านแกลลอน (อ่านต่อ)
นำท่านชม น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งซิมบับเว น้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ โดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผาถึงนาที่ละกว่า 100 ล้านแกลลอนปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาด คือ 1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน้ำสาดกระเซ็นชุ่มฉ่ำ 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิดการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls Helicopter Flights)
พิเศษสุด!! นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls Helicopter Flights) จากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตก เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
พิเศษสุด!! นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls Helicopter Flights) จากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตก เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
* อัตราค่าบริการนี้รวมนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิกตอเรียเรียบร้อยแล้ว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Victoria Falls Hotels
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Falls Hotels หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 7
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ลิฟวิงสโตน (Livingstone) - แซมเบีย / The Avani Resort / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - แซมเบีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / The Avani Resort
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ลิฟวิงสโตน (Livingstone) - แซมเบีย
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ลิฟวิงสโตน (Livingstone) ประเทศแซมเบีย โดยการเดินข้ามสะพาน ข้ามฝากแม่น้ำแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของหุบเหวด้านล่างและชมกิจกรรมบันจี้ จั๊ม จากบนนสะพานแห่งนี้
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ลิฟวิงสโตน (Livingstone) ประเทศแซมเบีย โดยการเดินข้ามสะพาน ข้ามฝากแม่น้ำแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของหุบเหวด้านล่างและชมกิจกรรมบันจี้ จั๊ม จากบนนสะพานแห่งนี้
* นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
The Avani Resort
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) - แซมเบีย
นำท่านชม น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับของแม่น้ำแซมบีซี ค้นพบโดย ดร. เดวิด ลิฟวิงสโตน เมื่อปี ค.ศ. 1855 ปัจจุบันเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบับเวและแซมเบีย ชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสองรองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน (อ่านต่อ)
นำท่านชม น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับของแม่น้ำแซมบีซี ค้นพบโดย ดร. เดวิด ลิฟวิงสโตน เมื่อปี ค.ศ. 1855 ปัจจุบันเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบับเวและแซมเบีย ชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสองรองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกันการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่ มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
The Avani Resort
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 8
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park) - บอตสวานา / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park Game Drives) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Chobe River Boat Safari) / บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / The Avani Resort
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park) - บอตสวานา
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park) สาธารณรัฐบอตสวานา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอตสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก (มากที (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park) สาธารณรัฐบอตสวานา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอตสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก (มากที่สุดในโลก), ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด
ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park Game Drives)
นำท่านท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park Game Drives) ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big five) ของทวีปแอฟริกา คือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ด้วยรถจี๊บ รถแต่ละคันมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน (อ่านต่อ)
นำท่านท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National Park Game Drives) ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big five) ของทวีปแอฟริกา คือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ด้วยรถจี๊บ รถแต่ละคันมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน่นอนหมายรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่ามีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ
* ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Chobe River Boat Safari)
นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบคือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Chobe River Boat Safari) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ แม่น้ำโชเบเป็นสายน้ำที่สำคัญของประเทศบอตสวานาและนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝั่งหึ่งเป็ (อ่านต่อ)
นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบคือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Chobe River Boat Safari) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ แม่น้ำโชเบเป็นสายน้ำที่สำคัญของประเทศบอตสวานาและนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝั่งหึ่งเป็นดินแดนของประเทศนามิเบีย แม่น้ำโชเบจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแซมเบซี นำท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้ประหลาด เบาบับพันธุ์แอฟริกาที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
* ใช้เวลาในการทำ Game Drive ทางน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อิ่มอร่อยกับมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
อิ่มอร่อยกับมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
The Avani Resort
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Avani Resort หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 9
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท The Avani Resort / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ท่ากาศยานนานาชาติแฮร์รี มวังกา นจัมบูลา (Harry Mwanga Nkumbula International Airport) ลิฟวิงสโตน / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท The Avani Resort
อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบแอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอร์ทจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, ม้าลาย, ยีราฟ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ สัตว์เหล่านี้มีนิสัย ขี้ตกใจ ไม่ทำร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกินไป และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซึ่งทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบได้
อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบแอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอร์ทจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, ม้าลาย, ยีราฟ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ สัตว์เหล่านี้มีนิสัย ขี้ตกใจ ไม่ทำร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกินไป และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซึ่งทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบได้
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ท่ากาศยานนานาชาติแฮร์รี มวังกา นจัมบูลา (Harry Mwanga Nkumbula International Airport) ลิฟวิงสโตน
นำท่านเดินทางสู่ ท่ากาศยานนานาชาติแฮร์รี มวังกา นจัมบูลา (Harry Mwanga Nkumbula International Airport) ลิฟวิงสโตน - บินระหว่างประเทศ
นำท่านเดินทางสู่ ท่ากาศยานนานาชาติแฮร์รี มวังกา นจัมบูลา (Harry Mwanga Nkumbula International Airport) ลิฟวิงสโตน - บินระหว่างประเทศ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 18:05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบิน Kenya Airways (KQ) โดยเที่ยวบินที่ KQ783
ช่วงค่ำ
(22:10) ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศเคนย่า และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศเคนย่า และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 23:59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Kenya Airways (KQ) โดยเที่ยวบินที่ KQ886
วันที่ 10
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงบ่าย
(13:50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever)

ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) และต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่

 1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th
 2.  คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
 3.  สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1.  ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 2. ต้องนำสำเนาหนังสือเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
 3. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
(พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 4WD LAND CRUISER)
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเคนย่า (ไม่ต้องแสดงตัว)  
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ชิมอาหารอาหารท้องถิ่นสลับอาหารเอเชีย
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าเข้าอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการทัวร์
 8. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง
 9. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 11. บริการน้ำดื่มบนรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (หากท่านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางแอฟริกา, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปแอฟริกา กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตัว)

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จำนวน 4 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (สำคัญ)
 5. สำเนาวีซ่าซิมบับเวที่ท่านเคยได้รับ (ถ้ามี)
 6. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศปลายทางเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 7. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา