CN94 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุดมันส์ลานสกี SNOW WORLD พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน บินตรงบินหรู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุดมันส์ลานสกี SNOW WORLD พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน  บินตรงบินหรู 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS?v=20190216082958
รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
พาท่านเยือนมหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World
 ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กงจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ!! Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) ** รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว **
11 มื้อ 3 คืน 3 ร้านรัฐบาล
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้ามกู้กง / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / หอฟ้าเทียนถาน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์กายกรรมปักกิ่ง / 5L HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน / สนามกีฬารังนก / ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / The Place / 5L HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) / ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) / ลานสกี Snow World / ถนนหวังฟู่จิง / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET / 5L HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดลามะ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดรัสเซีย / ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 1,167 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 6,000 บาท
Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.62)
ศ.15-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
19,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.22-26 ก.พ.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.01-05 มี.ค.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.08-12 มี.ค.
16,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.15-19 มี.ค.
17,888.- Thai Airways ว่าง
ศ.22-26 มี.ค.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.29 มี.ค.-02 เม.ย.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 23:50 - 05:30 BKK - PEK TG674
เวลาบินขากลับ 17:05 - 21:20 PEK - BKK TG615

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (21:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 23.50 น. เดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้ามกู้กง (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล (05:30 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
จากนั้นผ่านประตูเข้าสู่ นครโบราณ หรือพระราชวังต้องห้ามกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม’คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่า หมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
พระราชวังต้องห้ามกู้กง

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / หอฟ้าเทียนถาน (วันที่2)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พาท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หอฟ้าเทียนถาน
นำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวง ณ กรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ หอฟ้าเทียนถานมรดกโลกยิ่งใหญ่อลังการแลนด์มาร์กเที่ยวปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถานสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาขอพร ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม หอเทียนถานมีบริเวณกว้าง 2.7 ตารางกิโลเมตร มีกำแพงล้อมรอบด้านเหนือเป็นรูปร่างลักษณะกลม (หมายถึง ท้องฟ้า) ด้านใต้เป็นรูปร่างลักษณะเหลี่ยม (หมายถึง แผ่นดินและโลก) แบ่งออกเป็นเขตของอาคาร 3 ส่วนที่สำคัญคือ หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าดิน ฉีเหนียนเตี้ยน ส่วนที่สองหอตั้งป้ายเทพเจ้า หวางฉุงหยี่ และส่วนที่สามแท่นบวงสรวง หวานชิวถาน ในปี ค.ศ. 1889 หอฟ้าเทียนถานถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ทางราชสำนักได้สร้างหลังใหม่ขึ้นทดแทน และงดงามยิ่งกว่าหลังเก่า ปัจจุบันหอฟ้าเทียนถานกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน (เทียนถานกงหยวน) และถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998
หอฟ้าเทียนถาน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์กายกรรมปักกิ่ง / 5L HOTEL (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หรือพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วนประกอบด้วยสองส่วนคือ เขาว่านโซ่วซาน และทะเลสาบคุนหมิงหู บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน / สนามกีฬารังนก / ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) (วันที่3)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
พาท่านคลายความหิว รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สนามกีฬารังนก
นำท่านผ่านชม สนามกีฬารังนก หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง เคยใช้สถานที่แห่งนี้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิกโลกในปี ค.ศ. 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ”รังนกและเปล” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของมนุษยชาติ ปัจจุบันเป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ของชาวเมืองปักกิ่งอีกด้วย
สนามกีฬารังนก
ร้านปี่เซียะ (ผีซิว)
นำท่านแวะ ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีนที่นิยมนำมาบูชา ตามความเชื่อของจีนมาแต่โบราณ เทพลกเป็นกวางสวรรค์ มี 1 เขา แต่ส่วนหน้า หัว และขาคล้ายสิงห์ มีปีกคล้ายนก ส่วนหลังคล้ายปลา และมีหางเป็นแมว มีปาก แต่ไม่มีทวาร ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และปัดเป่าภูตผีปีศาล ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ คำว่า ปี่เซียะ เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ถ้าภาษาจีนกลางจะอ่านว่า ผีซิว ส่วนจีนกวางตุ้งจะอ่านว่า เผ่เย้า และยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ ตามสำเนียงภาษาจีนต่าง ๆ เช่น เถาปก ฝูปอ และคำว่า เทียนลก ที่เรียกกันในทางใต้ของจีน ซึ่งล้วนหมายถึง ปี่เซียะ ทั้งสิ้น หากมีตัวเดียวจะเป็นตัวเสี่ยงโชค แต่ถ้ามีเป็นคู่ คือ ปี่ ตัวผู้ และ เซียะ คือตัวเมีย ถือเป็นวัตถุมงคลสำหรับขจัดสิ่งชั่วร้าย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีความเชื่อว่า ปี่เซียะ คือลูกตัวที่ 9 ของมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ที่กินเก่ง มีปาก แต่ไม่มีรูทวาร จึงไม่มีการขับถ่าย ทำให้ปี่เซียะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเก็บทรัพย์ด้วย เพราะเก็บเงินไว้แล้วไม่รั่วไหลออก จึงนิยมบูชาปี่เซียะเพื่อความร่ำรวย ปี่เซียะ มีลักษณะ 8 ประการ คือ 1. อ้าปากรับทรัพย์ 2. หางยาวกวักโชคลาภ 3. ยกหัวข่มศัตรูคู่แข่ง 4. เท้าตะปบเงิน (หาเงินเก่ง รักษาทรัพย์ให้งอกงาม) 5. ก้าวขา-ก้าวหน้า 6. ลิ้นยาว ตวัดโชคลาภเงินทอง 7. องอาจน่าเกรงขาม 8. ไม่มีรูทวาร เงินทองเข้าอย่างเดียวไม่ไหลออก
ร้านปี่เซียะ (ผีซิว)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / The Place / 5L HOTEL (วันที่3)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พาท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
The Place
นําทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง The Place หรือลาสเวกัสน้อย ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัยยาวประมาณสองร้อยเมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
The Place
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

วันที่ 4
ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) / ลานสกี Snow World / ถนนหวังฟู่จิง (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) เชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณยาประจำบ้านของชาวจีน หรือที่คนไทยรู้จักกันดี นั่นก็คือยาบัวหิมะ เปรียบเสมือนยาครอบจักรวาล สรรพคุณรักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรงผิวหนัง อีกทั้งยังมียาสมุนไพรจีนรักษาโรคต่างๆ ให้ท่านพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
ลานสกี Snow World
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะมีลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆ ให้ท่านได้สนุกสานเลือกเล่นตามอัธยาศัย
* *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องเล่น*
ลานสกี Snow World
* (กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะละลายหรือยังไมพร้อมให้บริการ จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเสมือนจริง)
ถนนหวังฟู่จิง
นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟู่จิง หนึ่งในย่านการค้าหลักที่คึกคักที่สุดของเมืองปักกิ่ง แหล่งรวมวัยรุ่น ที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว มีทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ ร้านขายของแบรนด์เนม ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิง รวมไปถึงร้านขายของฝากของที่ระลึก ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ถนนหวังฟู่จิง

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) / ร้านหยก (Jade Shop) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
จากนั้นเดินทางสู่กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (Chinese Great Wall) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
ร้านหยก (Jade Shop)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade Shop)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET / 5L HOTEL (วันที่4)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
พาท่านคลายความหิว รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดลามะ (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดลามะ
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ หรือยงเหอกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 เป็นวัดพุทธศานาแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งของจีน แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง ราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต ภายในวัดมีพระพุทธรูปไม้ขนาดใหญ่ สูง 26 เมตร (บางแห่งบอก 23 เมตร) แกะสลักด้วยไม้จันทน์ มีชื่อว่าพระพุทธรูปอารยเมตไตรย เชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกบันทึกในกินเนสต์บุ๊ค ว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมสีขาว สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากต้นไม้ต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือได้ว่าเป็นสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง
วัดลามะ

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดรัสเซีย (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดรัสเซีย
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
ตลาดรัสเซีย

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
* 17.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (21:20 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี


**ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***


อัตราค่าบริการรวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ปักกิ่ง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย(ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตราค่าบริการไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.(6.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

 (6.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)


เงื่อนไขในการจอง 

มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  


การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับเดินทาง

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *)

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทำการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!!


 

(กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นด้วยตนเอง )

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน  

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง  
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ


หมายเหตุ : 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

CN94 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุดมันส์ลานสกี SNOW WORLD พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน บินตรงบินหรู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุดมันส์ลานสกี SNOW WORLD พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน  บินตรงบินหรู 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
เริ่มต้น: ช่วง 15 ก.พ.-02 เม.ย. 62 (7 ช่วง)
(มีวันมาฆบูชา)
16,888 บ.
พาท่านเยือนมหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World
 ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กงจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ!! Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) ** รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว **

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้ามกู้กง / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / หอฟ้าเทียนถาน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์กายกรรมปักกิ่ง / 5L HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน / สนามกีฬารังนก / ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / The Place / 5L HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) / ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) / ลานสกี Snow World / ถนนหวังฟู่จิง / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET / 5L HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดลามะ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดรัสเซีย / ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
11 มื้อ 3 คืน 3 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 1,168 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 6,000 บาท

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.62)
ศ.  15-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
19,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.  22-26 ก.พ.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.  01-05 มี.ค.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.  08-12 มี.ค.
16,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.  15-19 มี.ค.
17,888.- Thai Airways ว่าง
ศ.  22-26 มี.ค.
17,888.- Thai Airways เต็ม
ศ.  29 มี.ค.-02 เม.ย.
17,888.- Thai Airways เต็ม

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 23:50 - 05:30 BKK - PEK TG674
เวลาบินขากลับ 17:05 - 21:20 PEK - BKK TG615

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (21:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 23.50 น. เดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังต้องห้ามกู้กง (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล (05:30 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
จากนั้นผ่านประตูเข้าสู่ นครโบราณ หรือพระราชวังต้องห้ามกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม’คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่า หมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
พระราชวังต้องห้ามกู้กง

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / หอฟ้าเทียนถาน (วันที่2)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พาท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หอฟ้าเทียนถาน
นำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวง ณ กรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกต้าร์ หอฟ้าเทียนถานมรดกโลกยิ่งใหญ่อลังการแลนด์มาร์กเที่ยวปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถานสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาขอพร ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม หอเทียนถานมีบริเวณกว้าง 2.7 ตารางกิโลเมตร มีกำแพงล้อมรอบด้านเหนือเป็นรูปร่างลักษณะกลม (หมายถึง ท้องฟ้า) ด้านใต้เป็นรูปร่างลักษณะเหลี่ยม (หมายถึง แผ่นดินและโลก) แบ่งออกเป็นเขตของอาคาร 3 ส่วนที่สำคัญคือ หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าดิน ฉีเหนียนเตี้ยน ส่วนที่สองหอตั้งป้ายเทพเจ้า หวางฉุงหยี่ และส่วนที่สามแท่นบวงสรวง หวานชิวถาน ในปี ค.ศ. 1889 หอฟ้าเทียนถานถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ทางราชสำนักได้สร้างหลังใหม่ขึ้นทดแทน และงดงามยิ่งกว่าหลังเก่า ปัจจุบันหอฟ้าเทียนถานกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน (เทียนถานกงหยวน) และถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998
หอฟ้าเทียนถาน

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์กายกรรมปักกิ่ง / 5L HOTEL (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน หรือพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วนประกอบด้วยสองส่วนคือ เขาว่านโซ่วซาน และทะเลสาบคุนหมิงหู บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน / สนามกีฬารังนก / ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) (วันที่3)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
พาท่านคลายความหิว รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้แบบจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สนามกีฬารังนก
นำท่านผ่านชม สนามกีฬารังนก หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง เคยใช้สถานที่แห่งนี้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิกโลกในปี ค.ศ. 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ”รังนกและเปล” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของมนุษยชาติ ปัจจุบันเป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ของชาวเมืองปักกิ่งอีกด้วย
สนามกีฬารังนก
ร้านปี่เซียะ (ผีซิว)
นำท่านแวะ ร้านปี่เซียะ (ผีซิว) วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีนที่นิยมนำมาบูชา ตามความเชื่อของจีนมาแต่โบราณ เทพลกเป็นกวางสวรรค์ มี 1 เขา แต่ส่วนหน้า หัว และขาคล้ายสิงห์ มีปีกคล้ายนก ส่วนหลังคล้ายปลา และมีหางเป็นแมว มีปาก แต่ไม่มีทวาร ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และปัดเป่าภูตผีปีศาล ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ คำว่า ปี่เซียะ เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ถ้าภาษาจีนกลางจะอ่านว่า ผีซิว ส่วนจีนกวางตุ้งจะอ่านว่า เผ่เย้า และยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ ตามสำเนียงภาษาจีนต่าง ๆ เช่น เถาปก ฝูปอ และคำว่า เทียนลก ที่เรียกกันในทางใต้ของจีน ซึ่งล้วนหมายถึง ปี่เซียะ ทั้งสิ้น หากมีตัวเดียวจะเป็นตัวเสี่ยงโชค แต่ถ้ามีเป็นคู่ คือ ปี่ ตัวผู้ และ เซียะ คือตัวเมีย ถือเป็นวัตถุมงคลสำหรับขจัดสิ่งชั่วร้าย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีความเชื่อว่า ปี่เซียะ คือลูกตัวที่ 9 ของมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ที่กินเก่ง มีปาก แต่ไม่มีรูทวาร จึงไม่มีการขับถ่าย ทำให้ปี่เซียะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเก็บทรัพย์ด้วย เพราะเก็บเงินไว้แล้วไม่รั่วไหลออก จึงนิยมบูชาปี่เซียะเพื่อความร่ำรวย ปี่เซียะ มีลักษณะ 8 ประการ คือ 1. อ้าปากรับทรัพย์ 2. หางยาวกวักโชคลาภ 3. ยกหัวข่มศัตรูคู่แข่ง 4. เท้าตะปบเงิน (หาเงินเก่ง รักษาทรัพย์ให้งอกงาม) 5. ก้าวขา-ก้าวหน้า 6. ลิ้นยาว ตวัดโชคลาภเงินทอง 7. องอาจน่าเกรงขาม 8. ไม่มีรูทวาร เงินทองเข้าอย่างเดียวไม่ไหลออก
ร้านปี่เซียะ (ผีซิว)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / The Place / 5L HOTEL (วันที่3)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พาท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
The Place
นําทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง The Place หรือลาสเวกัสน้อย ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัยยาวประมาณสองร้อยเมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
The Place
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน) / ร้านหยก (Jade Shop) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
จากนั้นเดินทางสู่กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน (Chinese Great Wall) เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
กำแพงเมืองจีน (ด่านจวีหยงกวน)
ร้านหยก (Jade Shop)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade Shop)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) / ลานสกี Snow World / ถนนหวังฟู่จิง (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) เชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณยาประจำบ้านของชาวจีน หรือที่คนไทยรู้จักกันดี นั่นก็คือยาบัวหิมะ เปรียบเสมือนยาครอบจักรวาล สรรพคุณรักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรงผิวหนัง อีกทั้งยังมียาสมุนไพรจีนรักษาโรคต่างๆ ให้ท่านพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
ลานสกี Snow World
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะมีลานสกีและกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆ ให้ท่านได้สนุกสานเลือกเล่นตามอัธยาศัย
* *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องเล่น*
ลานสกี Snow World
* (กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือหิมะละลายหรือยังไมพร้อมให้บริการ จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเสมือนจริง)
ถนนหวังฟู่จิง
นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟู่จิง หนึ่งในย่านการค้าหลักที่คึกคักที่สุดของเมืองปักกิ่ง แหล่งรวมวัยรุ่น ที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว มีทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ ร้านขายของแบรนด์เนม ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิง รวมไปถึงร้านขายของฝากของที่ระลึก ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ถนนหวังฟู่จิง

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET / 5L HOTEL (วันที่4)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
พาท่านคลายความหิว รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ!!! Chenkiskan BBQ BUFFET
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
5L HOTEL
พาท่านเข้าสู่ที่พัก 5L HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5L HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดลามะ (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดลามะ
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ หรือยงเหอกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 เป็นวัดพุทธศานาแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งของจีน แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง ราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต ภายในวัดมีพระพุทธรูปไม้ขนาดใหญ่ สูง 26 เมตร (บางแห่งบอก 23 เมตร) แกะสลักด้วยไม้จันทน์ มีชื่อว่าพระพุทธรูปอารยเมตไตรย เชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ พระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกบันทึกในกินเนสต์บุ๊ค ว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมสีขาว สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากต้นไม้ต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือได้ว่าเป็นสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง
วัดลามะ

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดรัสเซีย (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดรัสเซีย
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
ตลาดรัสเซีย

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง แคปปิตอล
* 17.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (21:20 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี


**ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***


อัตราค่าบริการรวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ปักกิ่ง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย(ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตราค่าบริการไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.(6.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

 (6.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)


เงื่อนไขในการจอง 

มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  


การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับเดินทาง

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *)

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทำการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!!


 

(กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นด้วยตนเอง )

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน  

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง  
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ


หมายเหตุ : 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th