CN113 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หวู่หลง ซื้อ Option เสริมเข้าชมอุทยานเขานางฟ้าและอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หวู่หลง ซื้อ Option เสริมเข้าชมอุทยานเขานางฟ้าและอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI SMILE (WE)
เมนูพิเศษ!! หม้อไฟเสฉวน
เดินทางเข้าสู่เมืองหวู่หลง Option เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG การร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ชมอุทยานเขานางฟ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม จากนั้นชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของระเบียงแก้ว เข้าชม พิพิธภัณฑ์สามผา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชั้น 1 (The National First-class Museum) ที่พลาดไม่ได้ ต้องไปเยี่ยมชมหากเดินทางมาที่เมืองฉงชิ่ง

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย / เมืองอู่หลง (Wulong) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG / HUPO HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานเขานางฟ้า / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / โดยสารลิฟท์แก้ว (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า) / ระเบียงกระจก (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า) / เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Tianyu Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / มหาศาลาประชาคม ต้าหลี่ถัง (Great Hall of the People) / พิพิธภัณฑ์สามผา / ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย (Jeifangbei) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
6 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,169 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

รายการทัวร์นี้ไม่รวม OPTION เสริมเข้าสถานที่ ดังนี้

1. OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์

2. อุทยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก), อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า, สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) และระเบียงแก้ว ( 4 สถานที่นี้ ลูกค้าสามารถซื้อ OPTION เสริม เพิ่มราคาท่านละ 800 หยวน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Thai Smile (WE)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Thai Smile (WE) เวลาบินขาไป 10:30 - 14:50 BKK - CKG WE684
เวลาบินขากลับ 16:10 - 18:15 CKG - BKK WE685

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(07:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 10.30 น. นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ นครฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE684 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง)
ช่วงบ่าย
(14:50) ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย
เมืองอู่หลง (Wulong)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทางถึงเมืองอู่หลง
เมืองอู่หลง (Wulong)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่มเงิน กว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลง ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง หุบเหว และความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง เวทีกลางแจ้งในหุบเขาที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ เป็นผู้เล่าประกอบการ (อ่านต่อ)
OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่มเงิน กว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลง ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง หุบเหว และความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง เวทีกลางแจ้งในหุบเขาที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง สุดตระการตา
OPTION TOUR เสริม ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
HUPO HOTEL
นำท่านสู่ที่พัก HUPO HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า
นำท่านสู่ที่พัก HUPO HOTEL ระดับ 4 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า
HUPO HOTEL
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานเขานางฟ้า
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า ซึ่งเป็นอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า ซึ่งเป็นอุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว และภูเขานางฟ้ายังเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานเขานางฟ้า
* หมายเหตุ : รายการทัวร์เสริมนี้ประกอบด้วย 1.อุทยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก) 2.อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3. สะพานสวรรค์(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) 4.ระเบียงแก้ว ราคาท่านละ 800 หยวน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ , รถอุทยาน และระเบียงแก้ว) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ , รถอุทยาน และระเบียงแก้ว) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา
OPTION TOUR เสริม เข้าชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
* หมายเหตุ : รายการทัวร์เสริมนี้ประกอบด้วย 1.อุทยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก) 2.อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3. สะพานสวรรค์(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) 4.ระเบียงแก้ว ราคาท่านละ 800 หยวน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
โดยสารลิฟท์แก้ว (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า)
นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 อย่าง คือ สะพานมังกรสวรรค์ สะพานมังกรเขียว และ สะพานมังกรดำ นอกจากนี้ยังสร้างจำลองเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ (อ่านต่อ)
นำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 อย่าง คือ สะพานมังกรสวรรค์ สะพานมังกรเขียว และ สะพานมังกรดำ นอกจากนี้ยังสร้างจำลองเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
โดยสารลิฟท์แก้ว (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า)
* หมายเหตุ : รายการทัวร์เสริมนี้ประกอบด้วย 1.อุทยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก) 2.อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3. สะพานสวรรค์(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) 4.ระเบียงแก้ว ราคาท่านละ 800 หยวน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
ระเบียงกระจก (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า)
นำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ โดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา (หมายเหตุ: กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีกา (อ่านต่อ)
นำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ โดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา (หมายเหตุ: กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว)
ระเบียงกระจก (อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า)
* หมายเหตุ : รายการทัวร์เสริมนี้ประกอบด้วย 1.อุทยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก) 2.อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3. สะพานสวรรค์(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) 4.ระเบียงแก้ว ราคาท่านละ 800 หยวน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
เมืองฉงชิ่ง (Chongqing)
เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน แ (อ่านต่อ)
เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เมืองฉงชิ่ง (Chongqing)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Tianyu Hotel
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tianyu Hotel หรือเทียบเท่า
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Tianyu Hotel หรือเทียบเท่า
Tianyu Hotel
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มหาศาลาประชาคม ต้าหลี่ถัง (Great Hall of the People)
จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอก มหาศาลาประชาคม ต้าหลี่ถัง (Great Hall of the People) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สวยงามประจำนครฉงชิ่ง โดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จุคนได้กว่า 4,000 คน โดยจอมพลเฮ่อหลง และสร้างเสร็จสมบุรณ์พร้อมจตุรัสซึ่งเป็นลานกว้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเห็นผ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านนอก มหาศาลาประชาคม ต้าหลี่ถัง (Great Hall of the People) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สวยงามประจำนครฉงชิ่ง โดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1951 ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จุคนได้กว่า 4,000 คน โดยจอมพลเฮ่อหลง และสร้างเสร็จสมบุรณ์พร้อมจตุรัสซึ่งเป็นลานกว้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเห็นผู้คนเป็นพันๆ คนมาเดิมชมแสงไฟยามราตรี หรือทำกิจกรรม เดินเล่น ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่างๆ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้มาท่องเที่ยวนครฉง ชิ่งมิอาจพลาดได้ เนื่องด้วยลักษณะพิเศษในการก่อสร้างที่ผสมผสานลักษณะเด่นของยุคราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิงเข้าด้วยกัน ทั้งสีสันและรูปแบบการจัดวางโครงสร้างที่มีความโดดเด่น รวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยให้มาเยี่ยมชม ฝั่งตรงข้ามกับต้าหลี่ถังมหาศาลาประชาคมยังมีพิพิธภัณฑ์ซานเสียตั้งอยู่อีกด้วย
มหาศาลาประชาคม ต้าหลี่ถัง (Great Hall of the People)
พิพิธภัณฑ์สามผา
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สามผา หรือ พิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชั้น 1 (The National First-class Museum) ที่พลาดไม่ได้ ต้องไปเยี่ยมชมหากเดินทางมาที่เมืองฉงชิ่ง พิพิธภัณฑ์เปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2594 ได้มีการปรับปรุงใหม่และเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ชั้นที่ 1 มีห้องแสดงความงดงามและความเป็นมาของสามผา ชั้นที่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สามผา หรือ พิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติชั้น 1 (The National First-class Museum) ที่พลาดไม่ได้ ต้องไปเยี่ยมชมหากเดินทางมาที่เมืองฉงชิ่ง พิพิธภัณฑ์เปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2594 ได้มีการปรับปรุงใหม่และเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ.2548 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ชั้นที่ 1 มีห้องแสดงความงดงามและความเป็นมาของสามผา ชั้นที่ 2 เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณบายู ชั้นที่ 3 เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์การทำสงครามกับญี่ปุ่น ชั้นที่ 4 เป็นห้องแสดงวัตถุโบราณทางวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย (Jeifangbei)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย (Jeifangbei) หรือถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง แหล่งชอปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม และของกินมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย (Jeifangbei) หรือถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง แหล่งชอปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม และของกินมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย (Jeifangbei)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้หม่าล่าฉงชิ่ง
(16:10) ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย
* นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685
ช่วงค่ำ
(18:15) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  **สำหรับพาสสปอต์ไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น**
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน **เด็กและผู้ใหญ่ชำระค่าทิปเท่ากัน**
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 4. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงอาจไม่มีบริการที่โรงแรม
 4. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
 • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน 
 • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
 • แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
 • ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 2. สำเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์) 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th