(ปิดการขาย) CNG565 เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
• ชมถ้ำแกะสลักหยุนกัง รูปสลักหน้าผา อายุมากกว่าหนึ่งพันปี • ชมเมืองโบราณผิงเหยา สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์หมิงและชิง • เขาอู่ไถซาน สักการะองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ • สัมผัสวัดลอยฟ้าเสียนคง วัดไต้หน้าผา ชมความมหัศจรรย์เหนือกฎฟิสิกส์ • เข้าต้าถง ออกไท่หยวน ไม่เสียเวลา ในการท่องเที่ยว • พักหรู ระดับ 5 ดาว แบรนด์อินเตอร์
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (18.10-22.00)
วันที่ 2: เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – ต้าถง (สนามบินต้าถงหยุนกัง)(08.00-12.05) – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง
วันที่ 3: วัดลอยฟ้าเสียนคง – อู่ไถซาน
วันที่ 4: อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)
วันที่ 5: ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (14.35-17.05)
วันที่ 6: ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (14.40-16.35)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,989 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน
Sichuan Airlines (3U)
(ขาไป)
17.35 - 21.45 BKK - CTU 3U8146
Sichuan Airlines (3U)
(ขากลับ)
08.00 - 12.05 CTU - DAT 3U8531
Sichuan Airlines (3U)
(ขาไป)
14.35 - 17.05 TYN - CTU 3U8786
Sichuan Airlines (3U)
(ขากลับ)
15.25 - 18.00 CTU - BKK 3U8145

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (18.10-22.00)
15.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน พร้อมรับอาหารกล่องสำหรับทานเป็นมื้อเช้าในวันถัดไป
18.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก
พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
( โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)

วันที่ 2
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – ต้าถง (สนามบินต้าถงหยุนกัง)(08.00-12.05) – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง
08.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองต้าถง โดยเที่ยวบินที่ 3U8531
12.05 น.
เดินทางถึง สนามบินต้าถงหยุนกัง เมืองประวัติเก่าอีกหนึ่งเมืองของจีน ในสมัยราชวงศ์ฉิน ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อน เนื่องในสมัยนั้นยังถูกยึดครองโดยเผ่าอู่หู หลังจากที่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจงหยวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ก็ได้กลายนเป็นเมืองหลวงของหลายๆ ชนเผ่าที่บุกลงมาจากทางเหนื อกำแพงเมืองจีน เช่น เป่ยเว่ย(เผ่าทังกุต) จิน(เผ่าหนีเจิน) เหลียว(เผ่าชี่ตัน) ตัวเมืองต้าถงจึงเสมือนหม้อหลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่านกับวัฒนธรรมจีนแบบฮั่นไปโดยปริยาย อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านพลังงาน เนื่องด้วยมณฑลซานซีเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในจีน จึงได้มีการพัฒนาอุตสหากรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที่จีนได้ประกาศลดการปล่อยมลพิษการผลิตถ่านหินก็ได้ลดความสำคัญลงและกลับไปเน้น เรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเมืองต้าถง จัดว่าเป้น 1 เมืองที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของจีน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม ถ้ำหยุนกัง หนึ่งในวัดประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันประกอบด้วยถ้ำหลงเหมินที่ลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักม่อเกาที่กานซูและวัดถ้ำหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกว่า 51,000 รูปมีขนาดตั้งแต่ 14 เมตรไปจนถึง 2 เซนติเมตรคาดการณ์ว่ามีการเริ่มแกะสลักมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ถือว่าเป็นรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศ์ถัง ได้รับการแต่งตั้งเป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2001
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช็คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองต้าถง
พักที่ Howard Johnson Datong หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 3
วัดลอยฟ้าเสียนคง – อู่ไถซาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดลอยฟ้าเสียนคง เป็นวัดไม้โบราณอายุกว่า 1,500 ปีภายในเป็นอาคารไม้ยึดกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเข้าไปกับหน้าผาที่ยังคงทนอยู่แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1,500 ปีแล้ว ตัวอาคารพยุงโดยเสาไม้ที่เป็นตัวค้ำอาคาร อีกทั้งทำให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและแสงแดด ในหนึ่งวันตัวอาคารวัดจะโดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ตัวเนื้อไม้นั้นมีความคงทนมากกว่าปรกติ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอู่ไถซาน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม เขาอู่ไถซาน เป็นภูเขาที่ล้อมรอบด้วย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึ่งในสี่พุทธคีรีของจีนเป็นที่ตั้งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่อดีตบนเขาประกอบด้วยวัดพุทธลัทธิต่างๆทั้งมหายานหินยานกระทั่งวัดพุทธสายทิเบตรวมแล้วกว่า 53 แห่ง เคยมีตำนานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้คังซี พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ เพราะพระราชบิดาได้ทรงเสียพระทัยกับการเสียชีวิตของสนมนางหนึ่ง จึงได้แกล้งสวรรคตแล้วจึงมาออกผนวชที่เขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดเสียนทง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเขาอู่ไถซานเป็นวัดพุทธแห่งแรกๆในจีนมีประวัติยาวนานควบคู่กับวัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยางภายในวัดมีวัดก่อสร้างแบบก่อปูนโดยไม่มีคานไม้รองรับอีกทั้ง ตัวอาคารภายนอกยังฉาบด้วยแผ่นทองเหลือง น้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน วัดผู่ซาติ่ง เป็นวัดทิเบตสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ เป็นที่ประทับขององค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยๆดังนั้นภายในวัดจึงมีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิงอีกทั้งวัดนี้ยังเคยเป็นที่รับรองจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอู่ไถซานมีสถูปสีขาวเป็นรูประฆังคว่ำภายในบรรจุคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 20,000 ฉบับ
หมายเหตุ : ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. กระเช้าในการเดินทางขึ้นเขาอู่ไถซานไม่เปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถอุทยานแทน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4
อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจาก เมืองอู่ไถซาน สู่ เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณผิงเหยา มรดกโลกแห่งที่สามของมณฑลซานซี เมืองผิงเหยานั้นตั้งอยู่ตรงใจกลางมณฑล ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะนั้นอยุ่ใต้การปกครองของแคว้นโจว เมืองผิงเหยา ค่อยๆมีความสำคัญมากขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการก่อตั้งธุรกิจการเงินขึ้น กล่าวได้ว่าเมืองผิงเหยาเป็นตลาดหุ้น หรือธนาคารแห่งแรกของจีน โดยเฉพาะในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้นกล่าวได้ว่าปริมาณเงินตราของจักรวรรดินั้นหมุนเวียนอยู่ที่เมืองผิงหยวนแห่งนี้เป็นอัตราครึ่งนึงของทั้งประเทศ สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนั้นเป็นสถาปัจยกรรมแบบหมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเข้าเมืองมั้งหมด 6 ทิศ แบบออกเป็น ทิศเหนือและใต้อย่างละ 1 ประตู และซ้ายขวาด้านละ 2 ประตู เมื่อลองนึกภาพคร่าวๆ จะมีลักษณะคล้ายเต่า จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมืองรูปเต่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ The Kylin Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5
ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (14.35-17.05)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสักการะขอพร ณ วัดซวงหลิน วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริ่มก่อสร้างในสมัย เป่ยฉี ตัววัดประกอบด้วยรูปปั้นพระอรหันต์และพระพุทธรูปกว่า 2,000 รุป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา และมีการลงสีอย่างมีชีวิตชีวา แตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในจีน ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ตัววัดได้ถูกคุ้มครองโดย 2 สามีภรรยาชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีการทำรูปปั้นเป็นที่ระลึกแด่ผู้มีพระต่อวัดทั้งสอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่สนามบินไท่หยวน
14.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8786
17.05 น.
เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปภัตตาคาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (14.40-16.35)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยบริเวณใกล้ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาล เจ้าสามก๊ก ท่านสามารถไปสักการะ เล่าปี กวนอู เตีวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย
(ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้า ท่านละ 60 หยวน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
18.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
**กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บ ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป**
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,650 บาท)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า

- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน
ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง


(ปิดการขาย) CNG565 เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เจาะลึกซานซี ต้าถง อู่ไถซาน เมืองโบราณผิงเหยา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
• ชมถ้ำแกะสลักหยุนกัง รูปสลักหน้าผา อายุมากกว่าหนึ่งพันปี • ชมเมืองโบราณผิงเหยา สัมผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์หมิงและชิง • เขาอู่ไถซาน สักการะองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ • สัมผัสวัดลอยฟ้าเสียนคง วัดไต้หน้าผา ชมความมหัศจรรย์เหนือกฎฟิสิกส์ • เข้าต้าถง ออกไท่หยวน ไม่เสียเวลา ในการท่องเที่ยว • พักหรู ระดับ 5 ดาว แบรนด์อินเตอร์

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (18.10-22.00)
วันที่ 2: เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – ต้าถง (สนามบินต้าถงหยุนกัง)(08.00-12.05) – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง
วันที่ 3: วัดลอยฟ้าเสียนคง – อู่ไถซาน
วันที่ 4: อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)
วันที่ 5: ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (14.35-17.05)
วันที่ 6: ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (14.40-16.35)

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,990 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Sichuan Airlines (3U)
(ขาไป)
17.35 - 21.45 BKK - CTU 3U8146
Sichuan Airlines (3U)
(ขากลับ)
08.00 - 12.05 CTU - DAT 3U8531
Sichuan Airlines (3U)
(ขาไป)
14.35 - 17.05 TYN - CTU 3U8786
Sichuan Airlines (3U)
(ขากลับ)
15.25 - 18.00 CTU - BKK 3U8145

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (18.10-22.00)
15.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน พร้อมรับอาหารกล่องสำหรับทานเป็นมื้อเช้าในวันถัดไป
18.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก
พักที่ HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
( โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)

วันที่ 2
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – ต้าถง (สนามบินต้าถงหยุนกัง)(08.00-12.05) – ถ้ำแกะสลักหยุนกัง
08.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองต้าถง โดยเที่ยวบินที่ 3U8531
12.05 น.
เดินทางถึง สนามบินต้าถงหยุนกัง เมืองประวัติเก่าอีกหนึ่งเมืองของจีน ในสมัยราชวงศ์ฉิน ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อน เนื่องในสมัยนั้นยังถูกยึดครองโดยเผ่าอู่หู หลังจากที่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจงหยวนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ก็ได้กลายนเป็นเมืองหลวงของหลายๆ ชนเผ่าที่บุกลงมาจากทางเหนื อกำแพงเมืองจีน เช่น เป่ยเว่ย(เผ่าทังกุต) จิน(เผ่าหนีเจิน) เหลียว(เผ่าชี่ตัน) ตัวเมืองต้าถงจึงเสมือนหม้อหลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่านกับวัฒนธรรมจีนแบบฮั่นไปโดยปริยาย อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญด้านพลังงาน เนื่องด้วยมณฑลซานซีเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในจีน จึงได้มีการพัฒนาอุตสหากรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที่จีนได้ประกาศลดการปล่อยมลพิษการผลิตถ่านหินก็ได้ลดความสำคัญลงและกลับไปเน้น เรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเมืองต้าถง จัดว่าเป้น 1 เมืองที่มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของจีน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม ถ้ำหยุนกัง หนึ่งในวัดประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันประกอบด้วยถ้ำหลงเหมินที่ลั่วหยาง ถ้ำแกะสลักม่อเกาที่กานซูและวัดถ้ำหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกว่า 51,000 รูปมีขนาดตั้งแต่ 14 เมตรไปจนถึง 2 เซนติเมตรคาดการณ์ว่ามีการเริ่มแกะสลักมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ถือว่าเป็นรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศ์ถัง ได้รับการแต่งตั้งเป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2001
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช็คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองต้าถง
พักที่ Howard Johnson Datong หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 3
วัดลอยฟ้าเสียนคง – อู่ไถซาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ วัดลอยฟ้าเสียนคง เป็นวัดไม้โบราณอายุกว่า 1,500 ปีภายในเป็นอาคารไม้ยึดกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเข้าไปกับหน้าผาที่ยังคงทนอยู่แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1,500 ปีแล้ว ตัวอาคารพยุงโดยเสาไม้ที่เป็นตัวค้ำอาคาร อีกทั้งทำให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและแสงแดด ในหนึ่งวันตัวอาคารวัดจะโดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ตัวเนื้อไม้นั้นมีความคงทนมากกว่าปรกติ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอู่ไถซาน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม เขาอู่ไถซาน เป็นภูเขาที่ล้อมรอบด้วย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึ่งในสี่พุทธคีรีของจีนเป็นที่ตั้งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่อดีตบนเขาประกอบด้วยวัดพุทธลัทธิต่างๆทั้งมหายานหินยานกระทั่งวัดพุทธสายทิเบตรวมแล้วกว่า 53 แห่ง เคยมีตำนานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้คังซี พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี้บ่อยๆ เพราะพระราชบิดาได้ทรงเสียพระทัยกับการเสียชีวิตของสนมนางหนึ่ง จึงได้แกล้งสวรรคตแล้วจึงมาออกผนวชที่เขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านไหว้พระ ณ วัดเสียนทง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเขาอู่ไถซานเป็นวัดพุทธแห่งแรกๆในจีนมีประวัติยาวนานควบคู่กับวัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยางภายในวัดมีวัดก่อสร้างแบบก่อปูนโดยไม่มีคานไม้รองรับอีกทั้ง ตัวอาคารภายนอกยังฉาบด้วยแผ่นทองเหลือง น้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน วัดผู่ซาติ่ง เป็นวัดทิเบตสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ เป็นที่ประทับขององค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยๆดังนั้นภายในวัดจึงมีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิงอีกทั้งวัดนี้ยังเคยเป็นที่รับรองจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอู่ไถซานมีสถูปสีขาวเป็นรูประฆังคว่ำภายในบรรจุคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 20,000 ฉบับ
หมายเหตุ : ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. กระเช้าในการเดินทางขึ้นเขาอู่ไถซานไม่เปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถอุทยานแทน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4
อู่ไถซาน – เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจาก เมืองอู่ไถซาน สู่ เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณผิงเหยา มรดกโลกแห่งที่สามของมณฑลซานซี เมืองผิงเหยานั้นตั้งอยู่ตรงใจกลางมณฑล ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะนั้นอยุ่ใต้การปกครองของแคว้นโจว เมืองผิงเหยา ค่อยๆมีความสำคัญมากขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการก่อตั้งธุรกิจการเงินขึ้น กล่าวได้ว่าเมืองผิงเหยาเป็นตลาดหุ้น หรือธนาคารแห่งแรกของจีน โดยเฉพาะในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั้นกล่าวได้ว่าปริมาณเงินตราของจักรวรรดินั้นหมุนเวียนอยู่ที่เมืองผิงหยวนแห่งนี้เป็นอัตราครึ่งนึงของทั้งประเทศ สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนั้นเป็นสถาปัจยกรรมแบบหมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเข้าเมืองมั้งหมด 6 ทิศ แบบออกเป็น ทิศเหนือและใต้อย่างละ 1 ประตู และซ้ายขวาด้านละ 2 ประตู เมื่อลองนึกภาพคร่าวๆ จะมีลักษณะคล้ายเต่า จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมืองรูปเต่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ The Kylin Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5
ผิงเหยา – วัดซวงหลิน – ไท่หยวน - ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู๋ซู่) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (14.35-17.05)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านสักการะขอพร ณ วัดซวงหลิน วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริ่มก่อสร้างในสมัย เป่ยฉี ตัววัดประกอบด้วยรูปปั้นพระอรหันต์และพระพุทธรูปกว่า 2,000 รุป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา และมีการลงสีอย่างมีชีวิตชีวา แตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ในจีน ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ตัววัดได้ถูกคุ้มครองโดย 2 สามีภรรยาชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีการทำรูปปั้นเป็นที่ระลึกแด่ผู้มีพระต่อวัดทั้งสอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่สนามบินไท่หยวน
14.35 น.
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8786
17.05 น.
เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปภัตตาคาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
พักที่ ACME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (14.40-16.35)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยบริเวณใกล้ๆ จะเป็นที่ตั้งของศาล เจ้าสามก๊ก ท่านสามารถไปสักการะ เล่าปี กวนอู เตีวหุย และขุนพลของจ๊กก๊กอีกมากมาย
(ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าสามก๊ก ท่านสามารถชำระบัตรผ่านประตูได้ที่ทางเข้า ท่านละ 60 หยวน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.25 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
18.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป
**กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บ ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป**
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,650 บาท)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า

- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน
ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th