CNG836 ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงามของพระราชวังกู้กง เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ • ชมสถาปัตยกรรมศิลปะแบบบาร็อค ย้อนยุคใจกลางเมือง ณ BEIJING FUN • สักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี • นั่ง 3 ล้อโบราณ ท่องย่านวัฒนธรรม “หูถ้ง” • สุดหรู พักโรงแรมระดับ 5 ดาว • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ หมูหันเหรียญทอง และ บุฟเฟต์ Seafood BBQ Chenkiskan
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (10.10 – 15.50)
วันที่ 2: จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย
วันที่ 3: กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนปาต้าชู่ – ถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย OLYMPIC TOWER
วันที่ 4: ถนนศิลปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA – ช้อปปิ้ง PARKVIEW GREEN – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (17.05 – 21.15)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,941 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน
Thai Airways (TG)
(ขาไป)
10:10 - 15:50 BKK - PEK TG614
Thai Airways (TG)
(ขากลับ)
17:05 - 21:20 PEK - BKK TG615

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (10.10 – 15.50)
07.30น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.10น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50น.
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ… เป็ดปักกิ่ง
พักที่ MACROLINK LEGENG HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก และสามารถแช่น้ำแร่ร้อน ณ สระใหญ่ภายในโรงแรม อีกทั้งห้องฟิตเนส และห้องอาหารขนาดใหญ่

วันที่ 2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน หรือที่เรียกว่า อาณาเขตหลวง จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีระชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน จากนั้นเดินทะลุผ่านประตูเทียนอันเหมินสู่ตัว พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปีนี้ มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’หมายถึงพระราชวังเดิม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ สุดพิเศษ !!!! นำท่านเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ ห้องที่เก็บสิ่งของล้ำค่าของฮ่องเต้ อาทิเช่น เพชร จิวเวอร์รี่ เครื่องเงินเครื่องทอง หยก มรกต ไข่มุก มงกุฎทอง งาช้าง และจุดเด่นของห้องนี้มีเจดีย์หยก ที่หนักกว่า 5,000 กิโลกรัม เรียกได้ว่าน้อยคนที่จะได้เข้าชมล่ำค่าและชมความงามของกำแพง 9 มังกร สร้างขึ้นในปี คศ. 1756 กำแพงมีความสุง 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 เมตร เป็นการแสลักสามมิติ ทำด้วยกระเบื้องแก้วเก้าสี คล้ายมังกรที่ว่ายอยู่ผืนทะเลอันกว้างใหญ่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่าน นั่งสามล้อโบราณ ณ ซอยหูถง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปี สิ่งปลูกสร้างในหูถ้งส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า ซื่อเหอย่วน เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่างซื่อเหอย่วนก็คือ หูถง นั่นเอง ท่านจะได้นั่งรถสามล้อชมเมืองโบราณรอบสวนสาธารณะ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน **ให้ท่านนั่งสามล้อ คันละ 2 ท่าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ “ซิ่วสุ่ยเจีย” อันเป็นแหล่งสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ และถือว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชอปปิ้งโดยเฉพาะสำหรับนักชอปปิ้งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวปักกิ่ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟต์ Seafood BBQ Chenkiskan
HEMEI HUITONG INTERNATIONNAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 3
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนปาต้าชู่ – ถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย OLYMPIC TOWER
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่ามีพระทาฐธาตุ คือ พระเข้ียวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดีประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแคว้นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่าหลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่างๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้ นพร้อมกับ สร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวงชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปี ที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่ง จึงได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จจึงมี พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็ นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดู ใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี จากนั้นนำท่านชม สวนปาต้าชู่ นำท่านชมรูปแกะสลัก จากไม้และหิน จากนั้นจากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยามค่ำคืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับ มหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทำการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบประจำชาติ ด้วยความสูง 258 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ..หมูหันเหรียญทอง
HEMEI HUITONG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 4
ถนนศิลปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA – ช้อปปิ้ง PARKVIEW GREEN – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (17.05 – 21.15)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนศิลปะ BEIJING FUN ย่านการค้าเปิดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ด้วยขนาดกว่า 600 เอเคอร์ ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผู้อยู่อาศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20 ภายในบริเวณนั้น ท่านสามารถหามุมสวยๆ ถ่ายรูปได้อย่างจุใจ หรือหากต้องการพักผ่อนก็มีร้านอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองเช่นกัน ตลอดจนร้านกาแฟชื่อดัง STARBUCKS TEAVANA ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกก็ตั้งอยู่บริเวณนี้เช่นกัน STARBUCKS แห่งนี้นอกจากเมนูกาแฟ แล้วยังมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานตำรับของ STARBUCKS เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนให้ลิ้มลอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ....สุกี้หม้อไฟ
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งมอลล์ พาร์ควิว กรีน (PARKVIEW GREEN) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หนี่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนเมือง ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์การปฏิวัติเขียวใจกลางย่านธุรกิจกลางมหานครปักกิ่ง ไฮไลท์สำคัญของห้างคือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในรายล้อมไปด้วยผลงานศิลปะหลากหลายแบบ ทั้งจากศิลปินชาวจีนแหละต่างชาติ ชมสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าจีนยี่ห้อดังต่างๆ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในห้างก็ยังมีโซนร้านอาหาร อีกด้วย อาคารทรงจั่วนี้เป็นเสมือนการท้าทายยุคสมัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าห้างสรรพสินค้าสีเขียวท่ามกลางตึกอาคารธุรกิจการค้า การออกแบบอาคารให้เป็นสีเขียวช่วยให้ผู้เข้าใช้มีความรู้สึกประหนึ่งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในที่ร่มเย็นตามธรรมชาติของป่าใหญ่
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05น.
อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
21.15น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

CNG836 ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • เที่ยวกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงามของพระราชวังกู้กง เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ • ชมสถาปัตยกรรมศิลปะแบบบาร็อค ย้อนยุคใจกลางเมือง ณ BEIJING FUN • สักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี • นั่ง 3 ล้อโบราณ ท่องย่านวัฒนธรรม “หูถ้ง” • สุดหรู พักโรงแรมระดับ 5 ดาว • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ หมูหันเหรียญทอง และ บุฟเฟต์ Seafood BBQ Chenkiskan

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (10.10 – 15.50)
วันที่ 2: จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย
วันที่ 3: กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนปาต้าชู่ – ถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย OLYMPIC TOWER
วันที่ 4: ถนนศิลปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA – ช้อปปิ้ง PARKVIEW GREEN – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (17.05 – 21.15)

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,942 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Thai Airways (TG)
(ขาไป)
10:10 - 15:50 BKK - PEK TG614
Thai Airways (TG)
(ขากลับ)
17:05 - 21:20 PEK - BKK TG615

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (10.10 – 15.50)
07.30น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.10น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50น.
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ… เป็ดปักกิ่ง
พักที่ MACROLINK LEGENG HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก และสามารถแช่น้ำแร่ร้อน ณ สระใหญ่ภายในโรงแรม อีกทั้งห้องฟิตเนส และห้องอาหารขนาดใหญ่

วันที่ 2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน หรือที่เรียกว่า อาณาเขตหลวง จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีระชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน จากนั้นเดินทะลุผ่านประตูเทียนอันเหมินสู่ตัว พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปีนี้ มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’หมายถึงพระราชวังเดิม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ สุดพิเศษ !!!! นำท่านเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ ห้องที่เก็บสิ่งของล้ำค่าของฮ่องเต้ อาทิเช่น เพชร จิวเวอร์รี่ เครื่องเงินเครื่องทอง หยก มรกต ไข่มุก มงกุฎทอง งาช้าง และจุดเด่นของห้องนี้มีเจดีย์หยก ที่หนักกว่า 5,000 กิโลกรัม เรียกได้ว่าน้อยคนที่จะได้เข้าชมล่ำค่าและชมความงามของกำแพง 9 มังกร สร้างขึ้นในปี คศ. 1756 กำแพงมีความสุง 1.2 เมตร และยาววกว่า 27 เมตร เป็นการแสลักสามมิติ ทำด้วยกระเบื้องแก้วเก้าสี คล้ายมังกรที่ว่ายอยู่ผืนทะเลอันกว้างใหญ่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่าน นั่งสามล้อโบราณ ณ ซอยหูถง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปี สิ่งปลูกสร้างในหูถ้งส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า ซื่อเหอย่วน เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่างซื่อเหอย่วนก็คือ หูถง นั่นเอง ท่านจะได้นั่งรถสามล้อชมเมืองโบราณรอบสวนสาธารณะ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน **ให้ท่านนั่งสามล้อ คันละ 2 ท่าน จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ “ซิ่วสุ่ยเจีย” อันเป็นแหล่งสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ และถือว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชอปปิ้งโดยเฉพาะสำหรับนักชอปปิ้งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวปักกิ่ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...บุฟเฟต์ Seafood BBQ Chenkiskan
HEMEI HUITONG INTERNATIONNAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 3
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนปาต้าชู่ – ถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย OLYMPIC TOWER
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่ามีพระทาฐธาตุ คือ พระเข้ียวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดีประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแคว้นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่าหลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่างๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้ นพร้อมกับ สร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวงชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปี ที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่ง จึงได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จจึงมี พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็ นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดู ใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี จากนั้นนำท่านชม สวนปาต้าชู่ นำท่านชมรูปแกะสลัก จากไม้และหิน จากนั้นจากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้าหอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยามค่ำคืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปักกิ่ง สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับ มหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทำการเปิดให้เข้าชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบประจำชาติ ด้วยความสูง 258 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...เมนูพิเศษ..หมูหันเหรียญทอง
HEMEI HUITONG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 4
ถนนศิลปะ BEIJING FUN STARBUCKS TEVANA – ช้อปปิ้ง PARKVIEW GREEN – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (17.05 – 21.15)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถนนศิลปะ BEIJING FUN ย่านการค้าเปิดใหม่ของเมืองปักกิ่ง ด้วยขนาดกว่า 600 เอเคอร์ ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อคแบบนีโอโคโลเนียลที่ตกทอดมาจากเหล่าผู้อยู่อาศัยชาวยุโรปได้สร้างไว้ให้จีนในช่วงต้นยุคศตวรรณที่ 20 ภายในบริเวณนั้น ท่านสามารถหามุมสวยๆ ถ่ายรูปได้อย่างจุใจ หรือหากต้องการพักผ่อนก็มีร้านอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองเช่นกัน ตลอดจนร้านกาแฟชื่อดัง STARBUCKS TEAVANA ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกก็ตั้งอยู่บริเวณนี้เช่นกัน STARBUCKS แห่งนี้นอกจากเมนูกาแฟ แล้วยังมีเมนูชาประยุกต์ที่ผสมผสานตำรับของ STARBUCKS เข้ากับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีนให้ลิ้มลอง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ....สุกี้หม้อไฟ
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งมอลล์ พาร์ควิว กรีน (PARKVIEW GREEN) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หนี่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนเมือง ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์การปฏิวัติเขียวใจกลางย่านธุรกิจกลางมหานครปักกิ่ง ไฮไลท์สำคัญของห้างคือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในรายล้อมไปด้วยผลงานศิลปะหลากหลายแบบ ทั้งจากศิลปินชาวจีนแหละต่างชาติ ชมสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าจีนยี่ห้อดังต่างๆ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในห้างก็ยังมีโซนร้านอาหาร อีกด้วย อาคารทรงจั่วนี้เป็นเสมือนการท้าทายยุคสมัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าห้างสรรพสินค้าสีเขียวท่ามกลางตึกอาคารธุรกิจการค้า การออกแบบอาคารให้เป็นสีเขียวช่วยให้ผู้เข้าใช้มีความรู้สึกประหนึ่งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในที่ร่มเย็นตามธรรมชาติของป่าใหญ่
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.05น.
อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
21.15น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th