ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) CN161 ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน ทะเลสาบเทียนฉือ บ่อน้ำร้อนจี้หลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)

พิเศษ!! ชมน้ำตกฉางไป๋ และบ่อน้ำร้อนจี้หลง + มีน้ำดื่มบริการบนรถบัส วันละ 1 ขวด
เที่ยวเมืองจีน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือน!!! พร้อมตะลุยแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ที่ ภูเขาฉางไป๋ซาน ยลโฉมความมหัศจรรย์ ยิ่งใหญ่อลังการของ ทะเลสาบเทียนฉือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียง สวยงามดุจสรวงสวรรค์ และชมพระราชวังเสิ่นหยางกู้กงพระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง / เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) / ถนนโบราณหม่านชิง / ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / International Trade Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ / ลานวัฒนธรรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองจี๋หลิน (Jilin Province) / สวนเป่ยซาน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Heng yang Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Century Square / โบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน / พิพิธภัณฑ์แมนจู / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย / ฉางไป๋ซาน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / YI SHAN YI LAN HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาฉางไป๋ซาน (Changbaishan Mountain) / ทะเลสาบเทียนฉือ (Tian Chi) / น้ำตกฉางไป๋ / บ่อน้ำร้อนจี้หลง / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองทงฮัว / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / HUANG GUAN HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang Mansion) / ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Vienna Hotel
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
15 มื้อ 5 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,083 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 5,500.- (ไม่มีราคาเด็ก)

Nok Scoot (XW)  
ส.  07-12 ก.ย.
26,888.- Nok Scoot เต็ม
ส.  14-19 ก.ย.
26,888.- Nok Scoot เต็ม
ส.  21-26 ก.ย.
26,888.- Nok Scoot เต็ม
ส.  12-17 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
27,888.- Nok Scoot เต็ม
ส.  19-24 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
27,888.- Nok Scoot เต็ม
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 06 ก.ย.62)

ตารางบิน
Nok Scoot (XW) เวลาบินขาไป 04:00 - 10:15 DMK - XIY XW878
เวลาบินขากลับ 11:35 - 16:10 XIY - DMK XW877

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(01:00) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* 04.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(10:15) ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* (มื้อที่ 1)
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางต (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (Shenyang Imperial Palace) ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่าเป็นรองพระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่สิ่งที่ทำให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่นหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรือแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง ที่พระราชวังแห่งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตั้ง ตำหนักต้าเจิ้ง หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสำคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง สองข้างของตำหนักต้าเจิ้งได้สร้างตำหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่ทำการของขุนนางชั้นสูง 10 คน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนโบราณหม่านชิง
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหม่านชิง เป็นถนนโบราณสไตล์บ้านจีนโบราณ ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง
ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของเสิ่นหยาง ประกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายหลาย อาทิ ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย แหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของเสิ่นหยาง ประกอบไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายหลาย อาทิ ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภัตตาคาร ของเล่น ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* (มื้อที่ 2)
International Trade Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (มื้อที่ 3)
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 1931 เกี่ยวกับเหตุการณ์ Mukden มีการจัดแสดงภาพถ่าย โบราณวัตถุ และงานศิลปะมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 1931 เกี่ยวกับเหตุการณ์ Mukden มีการจัดแสดงภาพถ่าย โบราณวัตถุ และงานศิลปะมากมาย
* หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ปิดทำการทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปที่เดินทางไปตรงกับวันจันทร์อาจมีสลับปรับเปลี่ยนรายการ
ลานวัฒนธรรม
นำท่านเดินทางสู่ ลานวัฒนธรรม โกดังเก่าที่บูรณะขึ้นมาใหม่ เพื่อดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้จัดแสดงและชื่นชมงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์ ภายในอาคารมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสุดอยู่ท่ามกลางกราฟฟิคที่แปลกตา เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว และเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมืองเสิ่นหยางเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ ลานวัฒนธรรม โกดังเก่าที่บูรณะขึ้นมาใหม่ เพื่อดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้จัดแสดงและชื่นชมงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ คิดสร้างสรรค์ ภายในอาคารมีร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสุดอยู่ท่ามกลางกราฟฟิคที่แปลกตา เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว และเป็นสถานที่เปิดใหม่และไม่ควรพลาดของเมืองเสิ่นหยางเลยทีเดียว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* (มื้อที่ 4)
เมืองจี๋หลิน (Jilin Province)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (Jilin Province) มีความหมายว่า “เมืองอันอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้” ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน (Jilin Province) มีความหมายว่า “เมืองอันอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้” ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เดิมคือป้อมปราการ เรียกว่า ฉวงฉ่าง
สวนเป่ยซาน
นำท่านเดินทางสู่ สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง
นำท่านเดินทางสู่ สวนเป่ยซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีเขาสูงสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ ดังนั้นสวนนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* (มื้อที่ 5)
Heng yang Hotel
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Heng yang Hotel หรือระดับเทียเท่า
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Heng yang Hotel หรือระดับเทียเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (มื้อที่ 6)
Century Square
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจี๋หลิน 
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส Century Square เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน มีพื้นที่ 220,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซงฮัวเจียงและพิพิธภัณฑ์จี๋หลิน จุดเด่นของจัตุรัสนี้ คือรูปปั้นเจดีย์เรือแห่งศตวรรษ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครอบรอบของการก่อตั้งประเทศจีน ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองจี๋หลิน 
โบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน
นำท่านแวะ ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน หรือที่เรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ โบสถ์ประจำเมืองที่โดดเด่นตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค บารอค ประกอบไปด้วยไปโบสถ์และหอระฆังเป็นอาคารก่ออิฐทรงโค้งไม่มีคาน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์
นำท่านแวะ ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์คาทอลิก เมืองจี๋หลิน หรือที่เรียกว่ามหาวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ โบสถ์ประจำเมืองที่โดดเด่นตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำซงหัว รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค บารอค ประกอบไปด้วยไปโบสถ์และหอระฆังเป็นอาคารก่ออิฐทรงโค้งไม่มีคาน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปภายนอกโบสถ์
พิพิธภัณฑ์แมนจู
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แมนจู สร้างขึ้นในปี 1932 มีพื้นที่ 865 ตารางเมตร ภายในมีจัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวัน, อาวุธ, เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวแมนจู และยังมีห้องที่จัดแสดงวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ, เทพเจ้าของชาวแมนจูอีกด้วย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* (มื้อที่ 7)
ร้านผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
นำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
นำท่านแวะ ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ให้ท่านเลือกชมสินค้าท้องถิ่น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ฉางไป๋ซาน
นำท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซาน (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาไฟที่หลับใหล อีกทั้ง ภูเขาฉางไป๋ซาน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาฮันนีมูนอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนหรือชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
นำท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซาน (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) สถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ภูเขาฉางไป๋ซาน เป็นภูเขาไฟที่หลับใหล อีกทั้ง ภูเขาฉางไป๋ซาน ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการเดินทางมาฮันนีมูนอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนหรือชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* (มื้อที่ 8)
YI SHAN YI LAN HOTEL
เข้าสู่ที่พัก YI SHAN YI LAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เข้าสู่ที่พัก YI SHAN YI LAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (มื้อที่ 9)
ภูเขาฉางไป๋ซาน (Changbaishan Mountain)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฉางไป๋ซาน ตั้งอยู่ทางมณฑลจี๋หลิน เป็นเทือกเขาที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 2 ประเทศด้วยกัน คือ จีนและเกาหลี แต่เดิมเทือกเขานี้เคยเป็นภูเขาไฟ แต่ก็ได้ดับมอดลงในยุคสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง ทั้งยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ระยะทางเหนือจรดใต้ 78.5 กิโลเมตร และ ตะวันตกจรด ต (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฉางไป๋ซาน ตั้งอยู่ทางมณฑลจี๋หลิน เป็นเทือกเขาที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 2 ประเทศด้วยกัน คือ จีนและเกาหลี แต่เดิมเทือกเขานี้เคยเป็นภูเขาไฟ แต่ก็ได้ดับมอดลงในยุคสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง ทั้งยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ระยะทางเหนือจรดใต้ 78.5 กิโลเมตร และ ตะวันตกจรด ตะวันออก 53.3 กิโลเมตร ด้วยความสูงใหญ่ของเทือกเขาฉางไป๋ซาน แห่งนี้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพิเศษสุดและแตกต่างกันอย่างมากมาย ความสวยงามในแต่ละจุดของเทือกเขาเกิดขึ้นจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ แตกต่างกัน เหนือ ใต้ ออกตก มีวิวทิวทัศน์ ที่คงเอกลักษณ์ของตน ขณะที่ไต่ระดับขึ้นสู่ตอนบนของภูเขา ก็จะมีทัศนียภาพ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่แตกต่างกันไปอีก บริเวณนี้เต็มไปด้วยสมุรไพรและสัตว์ป่าที่หายากนานาพันธุ์ อาทิ เสืออีสาน ตัวเซเบิล จุดสูงสุดของเทือกเขานี้มีชื่อว่า ไป๋โถวซาน แปลว่า ภูเขาหัวขาว สันนิษฐานว่าเป็นเพราะตอนบนภูเขานี้มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
* (ราคารวมรถอุทยาน)
ทะเลสาบเทียนฉือ (Tian Chi)
นำท่านชม ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์การยลความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่และลึกที่สุดในโลกอันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากยิ่ง ความพิเศษอีกประการหนึ่งของทะเลสาบนี้คือ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปีประกอบกับการมีจุดขึ้นลงและทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู
นำท่านชม ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์การยลความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่และลึกที่สุดในโลกอันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากยิ่ง ความพิเศษอีกประการหนึ่งของทะเลสาบนี้คือ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยแห้งเลยตลอดทั้งปีประกอบกับการมีจุดขึ้นลงและทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดู
น้ำตกฉางไป๋
นําท่านชม น้ำตกฉางไป๋ สูงกว่า 60 เมตร เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าซงฮวาเจียง ใกล้กับทะเลสาบเทวดา ลักษณะนํ้าตกดังเช่น พญา มังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่สายนํ้าเบื้องล่างปรากฎเป็นภาพละอองนํ้าที่แตกกระจายกลายเป็นไอหมอก ปกคลุมทั่วทิศและสายนํ้ากระโจนสูงกว่า 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้นํ้าที่ปรากฏอยู่ริมสระ
นําท่านชม น้ำตกฉางไป๋ สูงกว่า 60 เมตร เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าซงฮวาเจียง ใกล้กับทะเลสาบเทวดา ลักษณะนํ้าตกดังเช่น พญา มังกรสองตัวโจนทะยานลงมาสู่สายนํ้าเบื้องล่างปรากฎเป็นภาพละอองนํ้าที่แตกกระจายกลายเป็นไอหมอก ปกคลุมทั่วทิศและสายนํ้ากระโจนสูงกว่า 10 เมตร คล้ายภาพดอกไม้นํ้าที่ปรากฏอยู่ริมสระ
บ่อน้ำร้อนจี้หลง
นำท่านชม บ่อน้ำร้อนจี้หลง เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจาก ความร้อนของลาวาใต้เทือกเขา ตั้งอยู่ในเทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน้ำพุร้อนบริเวณนี้เป็นนับร้อยแห่ง มีอุณหภูมิความร้อนแตกต่างกัน ตั้งแต่ 60 องศา จนถึง 83 องศา ในบ่อน้ำพุร้อน สามารถลวกไข่ได้ภายใน 20 นาที เป็นที่ร่ำลือกันว่า น้ำพุร้อนจี้หลง เป็นน้ำแร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ หากได้ทำการแช่น้ำร้อนที่นี่แล้ว จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่ (อ่านต่อ)
นำท่านชม บ่อน้ำร้อนจี้หลง เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดจาก ความร้อนของลาวาใต้เทือกเขา ตั้งอยู่ในเทือกเขาฉางไป๋ซาน บ่อน้ำพุร้อนบริเวณนี้เป็นนับร้อยแห่ง มีอุณหภูมิความร้อนแตกต่างกัน ตั้งแต่ 60 องศา จนถึง 83 องศา ในบ่อน้ำพุร้อน สามารถลวกไข่ได้ภายใน 20 นาที เป็นที่ร่ำลือกันว่า น้ำพุร้อนจี้หลง เป็นน้ำแร่จากฉางไป๋ซาน ว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ หากได้ทำการแช่น้ำร้อนที่นี่แล้ว จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริเวณนี้ยังมีสมุนไพร ชนิดหนึ่ง เรียกว่าหญ้าขวดน้ำพุร้อน มีสรรพคุณรักษาโรค มีชื่อเสียงในแถบคาบสมุทรเกาหลีและรัสเซีย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* (มื้อที่ 10)
เมืองทงฮัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทงฮัว (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภูเขาสวยงามมาก เมืองทงฮัว เป็นเมืองเล็ก อยู่ริมเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี้ เป็นแม่น้ำและด้านข้างๆเป็นภูเขาที่สวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทงฮัว (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติตามภูเขาสวยงามมาก เมืองทงฮัว เป็นเมืองเล็ก อยู่ริมเทือกเขาฉางไป๋ซาน เมืองนี้ เป็นแม่น้ำและด้านข้างๆเป็นภูเขาที่สวยงาม
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* (มื้อที่ 11)
HUANG GUAN HOTEL
ค่ำคืนนี้ นำท่านเข้าสู้ที่พัก HUANG GUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำคืนนี้ นำท่านเข้าสู้ที่พัก HUANG GUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (มื้อที่ 12)
เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
* (มื้อที่ 13)
บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang Mansion)
นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang Mansion) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมีนายพลจางจั้วหลิน (พ่อ)  และ นายพลจางเสียว์เหลียง (ลูกชาย) ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์
นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง (Marshal Zhang Mansion) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมีนายพลจางจั้วหลิน (พ่อ)  และ นายพลจางเสียว์เหลียง (ลูกชาย) ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street)
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งแรกของเมือง ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ที่รวมเอาร้านค้ามากมายๆ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของกินมากมาย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* (มื้อที่ 14)
Vienna Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Vienna Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Vienna Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (มื้อที่ 15)
(11:35) ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน เสียนหยาง
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีนและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
* 11.35 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ช่วงบ่าย
(16:10) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

**ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบินและวีซ่า 17,888 บาท**

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 4. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)  
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**(หมายเหตุ : เนื่องจากศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
 3. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 6. ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 7. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 8. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

              เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน 

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

            เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ  มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั้น!! 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

** การทำวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงสำเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทั้ง 2 ด้าน ตามตัวอย่างเท่านั้น !!
** กรณีลูกค้าไม่สะดวกถ่ายรูปส่งมา สามารถส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมาให้กับบริษัทได้

สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศ ภายใน 1 ปี ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
(Update 8 Nov 18)

1.อิสราเอล                        2.อัฟกานิสถาน               3.ปากีสถาน             4.อุซเบกิสถาน               5.ทาจิกิสถาน  
6.เติร์กเมนิสถาน             7.คาซัคสถาน                  8.อิรัก                         9.อิหร่าน                       10.อียิปต์
11.ซาอุดีอาระเบีย        12.ซีเรีย                             13.เลบานอน           14.อินเดีย                        15.ศรีลังกา
16.ลิเบีย                          17.ซูดาน                           18.แอลจีเรีย            19.ไนจีเรีย                       20.ตุรกี  
21.เยเมน                        22.โอมาน                         23.จอร์แดน             24.โซมาเรีย

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

  5.1. เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่

 •  สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 •  กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2. เดินทางพร้อมญาติ 

 • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

 • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
 2. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 4. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 5. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)

 1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,500 บาท 
 2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)


**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา