CNGB391 เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
เจ้าแม่กวนอิม | รถไฟความเร็วสูง | อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง | ล่องเรือชมเมือง อ่าวซานย่า | หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี | อควาเรี่ยม | พิเศษ ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ อาหารเจในวัดหนานซาน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
วันที่ 2: ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือชมเมือง
วันที่ 3: ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนย์ชา
วันที่ 4: ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
วันที่ 5: ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 8 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


Hainan airlines (HU)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62)
พ.03-07 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.05-09 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.10-14 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.13-17 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
17,900.- Hainan airlines เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.09-13 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
17,900.- Hainan airlines เหลือ 9 ที่นั่ง
พ.21-25 ส.ค.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.28 ส.ค.-01 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.04-08 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.11-15 ก.ย.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.18-22 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.25-29 ก.ย.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.27 ก.ย.-01 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.02-06 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.04-08 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.09-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พฤ.10-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.16-20 ต.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.19-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.23-27 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.25-29 ต.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.30 ต.ค.-03 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.06-10 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.08-12 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.13-17 พ.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.15-19 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.20-24 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.22-26 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.27 พ.ย.-01 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.29 พ.ย.-03 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.04-08 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.06-10 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.11-15 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.13-17 ธ.ค.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.18-22 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.20-24 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.25-29 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พฤ.26-30 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.27-31 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
อา.29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
จ.30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
อ.31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
ตารางบิน
Hainan airlines (HU)
(ขาไป)
11:40 - 14:55 BKK - HAK HU7940
Hainan airlines (HU)
(ขากลับ)
09:25 - 10:35 HAK - BKK HU7939

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7940
14.55 น.
เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก
โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002 จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า และนำท่านเข้าเที่ยวชม THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต้ท้องทะเลลึก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในแอตแลนติส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่ไหหลำ
นำท่าน ล่องเรืออ่าวซานย่า ท่านจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานย่า ที่มีแสงไฟประดับสวยงามอยู่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง
ที่พัก
โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนย์ชา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากเยื่อไผ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ และนำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน
นำท่านแวะ ชิมชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่า มีให้ท่านเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่งสรรพคุณก็จะแตกต่างกันออกไป เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านสามารถซื้อไปฝากคนทางบ้าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ ‣ SANYA QIAN GU QING SHOW (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม ‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าโชว์เชียนกู่ชิง ซึ่งเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด้วยการแต่งกายและการแสดงทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์ ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น
ที่พัก
โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะ ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลา หรือสินค้าแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า นำท่านเดินทางสู่ หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนที่ถูกสร้างเมื่อปี 1925 ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ทำเป็นถนนคนเดินเชื่อมต่ออยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ถนนสายนี้ก็คือถนนเต๋อเซิ่งซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่ชาวไหโข่วรู้กันโดยทั่วไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นที่ที่ให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะท่านใดที่มีโอกาศมาไหหลำท่านไม่ควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลค่ะรับรองว่าท่านจะต้องชื่นชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
ที่พัก
โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเหม่ยหลาน (ไหโข่ว)
09.25 น.
อำลาเมือง ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) โดยเที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3.หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่านั้น]
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทาง
2.กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป


CNGB391 เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
เริ่มต้น: ช่วง 03-17 ก.ค. 62 (42 ช่วง)
(มีวันแม่แห่งชาติ, ชดเชยวันสวรรคต ร.9, วันปิยมหาราช, เทศกาลปีใหม่, วันเข้าพรรษา, วันพ่อแห่งชาติ)
16,900 บ.
เจ้าแม่กวนอิม | รถไฟความเร็วสูง | อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง | ล่องเรือชมเมือง อ่าวซานย่า | หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี | อควาเรี่ยม | พิเศษ ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ อาหารเจในวัดหนานซาน

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
วันที่ 2: ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือชมเมือง
วันที่ 3: ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนย์ชา
วันที่ 4: ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
วันที่ 5: ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)

มีการเข้าชมทั้งหมด: 9 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Hainan airlines (HU)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62)
พ.  03-07 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  05-09 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  10-14 ก.ค.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.  13-17 ก.ค.
(วันเข้าพรรษา)
17,900.- Hainan airlines เหลือ 5 ที่นั่ง
ศ.  09-13 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
17,900.- Hainan airlines เหลือ 9 ที่นั่ง
พ.  21-25 ส.ค.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  28 ส.ค.-01 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  04-08 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  11-15 ก.ย.
16,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  18-22 ก.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  25-29 ก.ย.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  27 ก.ย.-01 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  02-06 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  04-08 ต.ค.
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  09-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
20,900.- Hainan airlines ว่าง
พฤ.  10-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  16-20 ต.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.  19-23 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  23-27 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  25-29 ต.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  30 ต.ค.-03 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  06-10 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  08-12 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  13-17 พ.ย.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  15-19 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  20-24 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  22-26 พ.ย.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  27 พ.ย.-01 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  29 พ.ย.-03 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  04-08 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  06-10 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  11-15 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  13-17 ธ.ค.
17,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  18-22 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  20-24 ธ.ค.
18,900.- Hainan airlines ว่าง
พ.  25-29 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
พฤ.  26-30 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ศ.  27-31 ธ.ค.
19,900.- Hainan airlines ว่าง
ส.  28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
อา.  29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
จ.  30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง
อ.  31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
(เทศกาลปีใหม่)
22,900.- Hainan airlines ว่าง

ตารางบิน
Hainan airlines (HU)
(ขาไป)
11:40 - 14:55 BKK - HAK HU7940
Hainan airlines (HU)
(ขากลับ)
09:25 - 10:35 HAK - BKK HU7939

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) (HU7940:11.40-14.55) -โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7940
14.55 น.
เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ Back to 1942 Tangshan Earthquake If You Are The One
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก
โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
ไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี-ซานย่า- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS-ล่องเรือชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002 จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้อเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า และนำท่านเข้าเที่ยวชม THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล ภายในอควาเรี่ยมจะตกแต่งตามสไตล์ของ แอตแลนติส นครที่สาบสูญใต้ท้องทะเลลึก ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในแอตแลนติส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ ลิ้มรสไก่ไหหลำ
นำท่าน ล่องเรืออ่าวซานย่า ท่านจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานย่า ที่มีแสงไฟประดับสวยงามอยู่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง
ที่พัก
โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ศูนย์ชา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากเยื่อไผ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ และนำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน
นำท่านแวะ ชิมชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่า มีให้ท่านเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่งสรรพคุณก็จะแตกต่างกันออกไป เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านสามารถซื้อไปฝากคนทางบ้าน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้ ‣ SANYA QIAN GU QING SHOW (ราคาท่านละ 300 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม ‣ LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าโชว์เชียนกู่ชิง ซึ่งเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด้วยการแต่งกายและการแสดงทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์ ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น
ที่พัก
โรงแรม Xin Yi Jing Chan Yi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ไหโข่ว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะ ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลา หรือสินค้าแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมายให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า นำท่านเดินทางสู่ หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) จากนั้นให้ท่านอิสระเดินชม ถนนคนเดินฉีโหลว เป็นถนนที่ถูกสร้างเมื่อปี 1925 ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ทำเป็นถนนคนเดินเชื่อมต่ออยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ถนนสายนี้ก็คือถนนเต๋อเซิ่งซา ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่ชาวไหโข่วรู้กันโดยทั่วไปถนนคนเดินฉีโหลวจึงเป็นที่ที่ให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะท่านใดที่มีโอกาศมาไหหลำท่านไม่ควรพลาดที่ถนนคนเดินฉีโหลค่ะรับรองว่าท่านจะต้องชื่นชอบที่ถนนคนเดินฉีโหลว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)
ที่พัก
โรงแรม OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
ไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7939:09.25-10.35)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเหม่ยหลาน (ไหโข่ว)
09.25 น.
อำลาเมือง ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) โดยเที่ยวบินที่ HU7939
10.35 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3.หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่านั้น]
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทาง
2.กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th