ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

UK15 ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน ลิเวอร์พูล สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล สนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูล 7วัน 4คืน โดยสายการลบิน Royal Brunei Airlines (BI)

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ดื่มด่ำไปกับความยิ่งใหญ่ของ สนามแอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ที่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport) / เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) / สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) / เมืองบาธ (Bath) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) / เมืองบริสตอล (Bristol ) / โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ (St Mary Redcliffe) / อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Ibis Bristol Centre
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) / เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง / เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน / HOLIDAY INN LIVERPOOL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) / หอประชุมเซนต์จอร์จ (St. george hall Liverpool) / พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ (the beatles story) / อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) / บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) / กรุงลอนดอน (London) / อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Ibis London Wembley, London
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน (ไม่มีรถบัสบริการในวันอิสระ) / อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Ibis London Wembley, London
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) / หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) / มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) / ลอนดอน อาย (London Eye) / มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) / อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) / ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport)
วันที่ 7: ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
7 มื้อ, อิสระ 6 มื้อ 4 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,067 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Royal Brunei Airlines (BI)  
อ.  16-22 มิ.ย.
36,888.- Royal Brunei Airlines ว่าง
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค.63)

ตารางบิน
Royal Brunei Airlines (BI)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 13:30 - 17:15 BKK - BWN BI514
เวลาบินต่อเครื่อง 22:55 - 06:25 BWN - LHR BI003
Royal Brunei Airlines (BI)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 17:55 - 14:35 LHR - BWN BI004
เวลาบินขากลับ 18:40 - 20:25 BWN - BKK BI519

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(10:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 13.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI514
ช่วงบ่าย
(17:15) ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport) ประเทศบรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport) ประเทศบรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* 22.55 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ BI003
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(06:25) ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport) ประเทศอังกฤษ เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport) ประเทศอังกฤษ เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(08:00) เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ป่าละเมาะ ลำธาร ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆ แบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ป่าละเมาะ ลำธาร ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน
สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
จากนั้นนำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เมืองบาธ (Bath)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตก 156 กิโลเมตร เมืองบาธมีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน และความงดงามและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันเมืองบาธได้รับการจัดให้เป็นเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งมากมายอีกด้วย เป็นการผส (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตก 156 กิโลเมตร เมืองบาธมีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน และความงดงามและความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันเมืองบาธได้รับการจัดให้เป็นเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งมากมายอีกด้วย เป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี สวนและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านคลายความหิว ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านคลายความหิว ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองบริสตอล (Bristol )
เดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล (Bristol ) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ
เดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล (Bristol ) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ
โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ (St Mary Redcliffe)
แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ (St Mary Redcliffe) โบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบริสตอลและใช้เวลาสร้างนานร่วม 300 ปีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคมียอดหอคอยแหลมสูงถึง 90 เมตร
แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ (St Mary Redcliffe) โบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบริสตอลและใช้เวลาสร้างนานร่วม 300 ปีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคมียอดหอคอยแหลมสูงถึง 90 เมตร
ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
Ibis Bristol Centre
นำท่านเข้าพัก Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
นำท่านเข้าพัก Ibis Bristol Centre 3 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านที่ สวยที่สุดในอังกฤษ บ้านเรือนสวยงามน่ารักราวกับเมืองในเทพนิยาย สดชื่นด้วยบรรยากาศสวนสวย และธารนํ้าใสราวกระจกของแม่นํ้าโคล์น แม่นํ้าสายหลักประจําหมู่บ้านไบเบอรี่ ชมกลุ่มบ้าน เรือนแถวอาร์ลิ่งตัน โรว สร้างด้วยหินสีเหลืองน้ำผึ้งสไตล์คอทส์โวลด์ เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะทรงหลังคาบ้านที่มีลักษณะลาด มองดูคลับคล้ายกับภ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบเบอรี่ (Bibury Village) ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านที่ สวยที่สุดในอังกฤษ บ้านเรือนสวยงามน่ารักราวกับเมืองในเทพนิยาย สดชื่นด้วยบรรยากาศสวนสวย และธารนํ้าใสราวกระจกของแม่นํ้าโคล์น แม่นํ้าสายหลักประจําหมู่บ้านไบเบอรี่ ชมกลุ่มบ้าน เรือนแถวอาร์ลิ่งตัน โรว สร้างด้วยหินสีเหลืองน้ำผึ้งสไตล์คอทส์โวลด์ เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะทรงหลังคาบ้านที่มีลักษณะลาด มองดูคลับคล้ายกับภาพวาดประกอบนิทานของฝรั่ง ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความสวยงามและแสนประทับใจของหมู่บ้านนี้
เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา บ้านเช็คสเปียร์ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลาง (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford Upon Avon) เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา บ้านเช็คสเปียร์ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
HOLIDAY INN LIVERPOOL
นำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LIVERPOOL หรือเทียบเท่า
นำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LIVERPOOL หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium)
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากทีมหงส์แดง
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ (Anfield Stadium) สนามเหย้าของทีมสโมสรลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากทีมหงส์แดง
หอประชุมเซนต์จอร์จ (St. george hall Liverpool)
นำท่านชมและถ่ายภาพ หอประชุมเซนต์จอร์จ (St. george hall Liverpool) หอประชุมเซนต์จอร์จเป็นหัวใจสำคัญของคนในชุมชนเมืองลิเวอร์พูลมากว่า 200 ปีแล้ว เป็นผลงานชั้นเยี่ยมสไตล์นีโอคลาสสิก และปัจจุบันก็ยังคงมีความสำคัญกับคนในเมืองอยู่ ท่าเรือ Royal Albert Dock Liverpool คืออาคารคลังสินค้าและคลังสินค้าที่ซับซ้อนในลิเวอร์พูล ป็นโครงสร้างแรกของอังกฤษที่สร้างจากเหล็กหล่ออิฐและหินโดยไม่มีโครงสร้างเป็นไม้ ดังนั้ (อ่านต่อ)
นำท่านชมและถ่ายภาพ หอประชุมเซนต์จอร์จ (St. george hall Liverpool) หอประชุมเซนต์จอร์จเป็นหัวใจสำคัญของคนในชุมชนเมืองลิเวอร์พูลมากว่า 200 ปีแล้ว เป็นผลงานชั้นเยี่ยมสไตล์นีโอคลาสสิก และปัจจุบันก็ยังคงมีความสำคัญกับคนในเมืองอยู่ ท่าเรือ Royal Albert Dock Liverpool คืออาคารคลังสินค้าและคลังสินค้าที่ซับซ้อนในลิเวอร์พูล ป็นโครงสร้างแรกของอังกฤษที่สร้างจากเหล็กหล่ออิฐและหินโดยไม่มีโครงสร้างเป็นไม้ ดังนั้นจึงเป็นระบบคลังสินค้าที่ไม่ติดไฟครั้งแรกในโลก
พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ (the beatles story)
พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ (the beatles story) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเดอะ บีทเทิลส์ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของอังกฤษ เเละสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองลิเวอร์พูลอย่างมากเลยทีเดียว (ชมด้านนอก) โบสถ์ลิเวอร์พูล (Liverpool Cathedral) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
พิพิธภัณฑ์บีทเทิลส์ สตอรี่ (the beatles story) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเดอะ บีทเทิลส์ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของอังกฤษ เเละสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองลิเวอร์พูลอย่างมากเลยทีเดียว (ชมด้านนอก) โบสถ์ลิเวอร์พูล (Liverpool Cathedral) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
ช่วงบ่าย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square)
จากนั้นผ่านชม จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) อยู่ทางถนนตะวันออกของวงเวียนพิคคาดิลี จัตุรัสเลสเตอร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์ ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น ❝ชาร์ลี แชปปลิน❞ ดาราตลกในยุคภาพยนตร์ขาวดำ กลางจัตุรัสมีน้ำพุเช็คสเปียร์สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในศูนย์กลางการละครแห่งนี้ ทางเดินรอบๆ จัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก
จากนั้นผ่านชม จัตุรัสเลสเตอร์ (Leicester Square) อยู่ทางถนนตะวันออกของวงเวียนพิคคาดิลี จัตุรัสเลสเตอร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์ ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น ❝ชาร์ลี แชปปลิน❞ ดาราตลกในยุคภาพยนตร์ขาวดำ กลางจัตุรัสมีน้ำพุเช็คสเปียร์สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในศูนย์กลางการละครแห่งนี้ ทางเดินรอบๆ จัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) ก่อตั้งในปี 1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้าน ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ท วิลเลจ (Bicester Village shopping Centre) ก่อตั้งในปี 1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้าน ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi, Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
กรุงลอนดอน (London)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก
ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
Ibis London Wembley, London
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis London Wembley, London หรือระดับเทียบเท่า
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis London Wembley, London หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอน (ไม่มีรถบัสบริการในวันอิสระ)
จากนั้นอิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอนหรือรอบนอก ซึ่งสามารถเดินทางได้ง่ายโดยรถไฟใต้ดิน Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด แคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีพิพิธภัณฑ์สำคัญมากมายซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าช (อ่านต่อ)
จากนั้นอิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงลอนดอนหรือรอบนอก ซึ่งสามารถเดินทางได้ง่ายโดยรถไฟใต้ดิน Tube รถเมล์ ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด แคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยน่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีพิพิธภัณฑ์สำคัญมากมายซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชม และไม่เสียค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริติชมิวเซี่ยม National Museum ลอนดอน อาย นั่งเรือล่องแม่น้ำเทมส์ นั่งรถบัสเปิดประทุน Big Bus เป็นต้น หรือไปช้อปปิ้งห้างดัง Harrods ได้ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำการเดินทาง
ช่วงบ่าย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
Ibis London Wembley, London
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis London Wembley, London หรือระดับเทียบเท่า
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis London Wembley, London หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 6
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)
ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) คือ สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหอคอยแห่งลอนดอน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสะพานว่า ทาวเวอร์บริดจ์ หรือ สะพานหอคอย และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) คือ สะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1886-1894 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหอคอยแห่งลอนดอน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสะพานว่า ทาวเวอร์บริดจ์ หรือ สะพานหอคอย และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลักษณ์กรุงลอนดอน นำท่านชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน มีความสูง 55 เมตร หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลก และยังเป็นหอนาฬิกาประจำพร (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) สัญลักษณ์กรุงลอนดอน นำท่านชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน มีความสูง 55 เมตร หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลก และยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1834 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)
จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้ามหาวิหาร เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบีย์) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคัน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีย์เวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้ามหาวิหาร เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบีย์) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคัน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีย์เวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546-1556 แอบบีย์ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีย์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง
ลอนดอน อาย (London Eye)
จากนั้นนำท่านบันทึกภาพความประทับใจที่ ลอนดอน อาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ตั้งอยู่ ณ ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่า (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านบันทึกภาพความประทับใจที่ ลอนดอน อาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร ตั้งอยู่ ณ ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก ซึ่งมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey)
จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้ามหาวิหาร เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบีย์) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคัน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีย์เวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ (Westminster Abbey) นำท่านถ่ายรูปบริเวณหน้ามหาวิหาร เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบีย์) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคัน ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีย์เวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546-1556 แอบบีย์ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีย์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง
ช่วงบ่าย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งของท่าน
พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวัง เเต่เดิมนั้นเป็นเพียงคฤหาสน์บักกิงแฮมของดยุคแห่งบักกิงแฮม ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1705 เเละมีการต่อเติมอีกหลายครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนมันกลายมาเป็นพระราชฐานอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวัง เเต่เดิมนั้นเป็นเพียงคฤหาสน์บักกิงแฮมของดยุคแห่งบักกิงแฮม ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1705 เเละมีการต่อเติมอีกหลายครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนมันกลายมาเป็นพระราชฐานอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ (London Heathrow International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
* 17.55น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานบรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI004
วันที่ 7
ช่วงบ่าย
(14:35) ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport) ประเทศบรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (Brunei International Airport) ประเทศบรูไน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 18.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน BI519
ช่วงค่ำ
(20:25) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า


2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


3.การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท และค่าบริการวีซ่า 6,000 บาท รวมเป็น 31,000 บาท (กรุณาส่งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าและสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมกับหลักฐานโอนเงินมัดจำค่าทัวร์) ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25 วันก่อนออกเดินทาง 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ** 


4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 •  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 


5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน  30 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้ 
 • การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
 •   ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 •   ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท
 •   ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาท
 •   ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท 
 •   ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)


6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3.ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4.ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6.ค่าวีซ่าด่วน กรณีท่านส่งเอกสารยื่นไม่ทันวีซ่าปกติ ประมาณ 12,000 บาท

7.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน

8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท 


กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )


7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ


** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน **

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด*


กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และดำเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง)

2.ต้องดำเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทำคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้

3.ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างดำเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 20-30 วันทำการ

** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตน สแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย **

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข

รวมถึงเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ

1.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม กรุณาจัดส่งให้กับทางบริษัท และนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS Global เพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน 


2.เอกสารส่วนตัว แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น

  -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)


หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

 (- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร


กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา

   โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว


3.หลักฐานการทำงาน/หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)

3.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)


3.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)


 3.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า)

3.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

3.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันจดหมายชี้ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ Freelance, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4.หลักฐานการเงิน 

4.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น4.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง Sponsor Letter และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน Sponsor  ดำเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชีSponsorและระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน (เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น  (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานถึง 3 วัน


หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูร์ Bookbank  หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กำหนด ท่านจำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement)


กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **


5.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น


เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าทันที (ภายใน 3-5) หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี

หากถูกปฎิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย( โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า

กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

ดูทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา