แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
MC24 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สักการะวัดอาม่า เซนาโด้สแควร์ The Parisian 3 วัน 2 คืน โดย Air Asia
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สักการะวัดอาม่า เซนาโด้สแควร์ The Parisian 3 วัน 2 คืน โดย Air Asia
พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ สักการะ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย Parisian โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า / มาเก๊า / เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ช / ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / Golden Plam Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดผู่ถ่อ (Zhuhai Putuo Temple) / / ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านหยก (Jade) / ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) / สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) / พระราชวังหยวนหมิง (New Yuan Ming Palace) / ชมโชว์สุดอลังการ / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง / Golden Plam Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / มาเก๊า / เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) / ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า / วัดอาม่า (A-Ma Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul) / เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) / Parisian / ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
6 มื้อ 2 คืน 3 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,988 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

 • สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
 • ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมาเก๊า หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
 • ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
 • ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
 • พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
 • โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
 • พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Air Asia (FD)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61)
ศ.  22-24 มิ.ย.
5,900.- Air Asia เต็ม
ศ.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
5,900.- Air Asia เต็ม

ตารางบิน
Air Asia (FD) เวลาบินขาไป 10:20 - 13:45 DMK - MFM FD762
เวลาบินขากลับ 17:55 - 19:50 MFM - DMK FD765

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(07:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 10.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD762 **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
ช่วงบ่าย
(13:45) ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
ถึงสนามบินที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะไทปา เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นสนามบินแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้โดยสารประมาณ 5 ล้านคน และมีปริมาณสินค้ากว่า 2 แสนตัน
ถึงสนามบินที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะไทปา เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นสนามบินแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้โดยสารประมาณ 5 ล้านคน และมีปริมาณสินค้ากว่า 2 แสนตัน
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
มาเก๊า
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวัน ตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน ถึง 400 ปีวิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
มาเก๊า
เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ช
เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่าน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่าน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ช
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อป (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน พร้อมอาหารเสิร์ฟเมนูหลากหลาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Golden Plam Hotel
Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
Golden Plam Hotel
* โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดผู่ถ่อ (Zhuhai Putuo Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ (Zhuhai Putuo Temple) เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่า วัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพร จากองค์เจ้าแม่กวนอิม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ (Zhuhai Putuo Temple) เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่า วัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพร จากองค์เจ้าแม่กวนอิม
วัดผู่ถ่อ (Zhuhai Putuo Temple)

ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงบ่าย
ร้านหยก (Jade)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade)
ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road)
จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road)
สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue)
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์คู่เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์คู่เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue)
พระราชวังหยวนหมิง (New Yuan Ming Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง (New Yuan Ming Palace) พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้พระราชวังหยวนหมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง (New Yuan Ming Palace) พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลินในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้พระราชวังหยวนหมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับพระราชวังเดิมคือการเพิ่มเติม และตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรุกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบสิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
พระราชวังหยวนหมิง (New Yuan Ming Palace)
ชมโชว์สุดอลังการ
จากนั้นนำท่านชมโชว์ Yuan Ming Yuan shows การแสดงประกอบแสงสีเสียงที่อลังการมากประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซึ่งใช้นักแสดงกว่าร้อยชีวิต
จากนั้นนำท่านชมโชว์ Yuan Ming Yuan shows การแสดงประกอบแสงสีเสียงที่อลังการมากประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซึ่งใช้นักแสดงกว่าร้อยชีวิต
ชมโชว์สุดอลังการ
* ในกรณี โชว์ Yuan Ming Yuan ปิด จะพาไปชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show แทน
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!! หอยเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง เสิร์ฟกับอาหารจีนหลากหลายเมนูถึง 9 อย่าง พร้อมบริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม และเบียร์ฟรี รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!! หอยเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง เสิร์ฟกับอาหารจีนหลากหลายเมนูถึง 9 อย่าง พร้อมบริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม และเบียร์ฟรี รับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 7-8 ท่าน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! หอยเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Golden Plam Hotel
Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
Golden Plam Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
Golden Plam Hotel
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มาเก๊า
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวัน ตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน ถึง 400 ปีวิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
มาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue)
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue)
ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า
ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบำรุงอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศต้นทางจริงๆ ตัวอย่างสินค้าชื่อดังได้แก่ น้ำมันตับปลาฉลามทะเลลึกบำรุงสมอง และยาบำรุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบำรุงอายุวัฒนะและ (อ่านต่อ)
ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบำรุงอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศต้นทางจริงๆ ตัวอย่างสินค้าชื่อดังได้แก่ น้ำมันตับปลาฉลามทะเลลึกบำรุงสมอง และยาบำรุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณบำรุงอายุวัฒนะและบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้บำรุงผิวหน้า
ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า
วัดอาม่า (A-Ma Temple)
จากนั้นนำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า (A-Ma Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้าง กันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน แล (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า (A-Ma Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้าง กันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
วัดอาม่า (A-Ma Temple)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul) นำท่านชมซากประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกขอชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul) นำท่านชมซากประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกขอชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991
โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul)
เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) พาท่านช้อปปิ้งสถานที่ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ทาร์ตไข่ และขนมทองพับห่อสาหร่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) พาท่านช้อปปิ้งสถานที่ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ทาร์ตไข่ และขนมทองพับห่อสาหร่าย
เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square)
Parisian
นำท่านเข้าสู่ Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแลรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้นลิฟท์สู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในมาเก๊า
นำท่านเข้าสู่ Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแลรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้นลิฟท์สู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในมาเก๊า
Parisian
* ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นหอไอเฟล 100 เหรียญฮ่องกง
* บนหอไอเฟลสามารถขึ้นชมความสวยงามและชมวิวได้จากชั้นที่ 37 ค่าขึ้นชมไม่รวมในราคาทัวร์ ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ MOP $ 100
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคา MOP$ 80
ครอบครัว ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2 ราคา MOP$ 228
ช่วงค่ำ
(17:55) ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขที่มาเก๊า และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขที่มาเก๊า และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
* ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD765 ***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
(19:50) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 2. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 7. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
 3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วันหลังทำการจอง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 5. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
 7. **สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น**
 8. ในกรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัว ณ วันเดินทางหากที่มีท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเดินทางได้ ต้องเปลี่ยนห้องจาก TWN / TRP / DBL เป็นห้องพักท่านเดียว (SINGLE) ลูกค้าจะต้องเสียค่าชาร์จพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง **ราคาห้องพักเดี่ยวท่านละ 3,500 บาท


เงื่อนไขอื่นๆ

 1. สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 4. ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 21 คนขึ้นไป
 6. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 9. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 10. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 12. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th