HK110 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ตลาดกงเป่ย 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ตลาดกงเป่ย 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES?v=20190419014804
บินเช้า กลับดึก
สนุดสุดเหวี่ยงดิสนีย์แลนด์ เยือนพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหัก แก้ชงและขอพรที่วัเแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตลาดกงเป่ย พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Mangrove Groove
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน 4 ร้านรัฐบาล
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร / สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / สะพานแขวนซิงหม่า / เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์ Mangrove Groove / FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City) / ร้านหยก (Jade) / วัดกวนอู / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / จูไห่ (Zhuhai) / ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) / สวนหยวนหมิงหยวน / ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ / วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / ร้านหยก (Jade) / DUTY FREE / ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,916 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
Hongkong Airlines (HX)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 09 ม.ค.62)
ส.19-22 ม.ค.
14,999.- Hongkong Airlines เต็ม
ส.26-29 ม.ค.
15,999.- Hongkong Airlines เหลือ 11 ที่
ตารางบิน
Hongkong Airlines (HX) เวลาบินขาไป 03:20 - 06:55 BKK - HKG HX762
เวลาบินขากลับ 23:50 - 02:20 HKG - BKK HX761

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(23:50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762/HX780 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(06:55) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนา (อ่านต่อ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร
รับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูที่ไม่ธรรมดา หรูหราด้วยเมนูติ่มซำหลากหลายรายการ เสริฟร้อนๆ นั่งทานเป็นโต๊ะกลม โต๊ะละ 6-8 ท่าน
รับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูที่ไม่ธรรมดา หรูหราด้วยเมนูติ่มซำหลากหลายรายการ เสริฟร้อนๆ นั่งทานเป็นโต๊ะกลม โต๊ะละ 6-8 ท่าน
รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์ ผจญภัยในป่าต่างถิ่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อันลี้ลับ นั่งรถเลื่อนที่แล่นผ่านทะลุเหมือง ล่องเรือไปรอบโลก และนั่งจรวดที่ขับเคลื่อนเข้าสู่ห้วงอวกาศนอกโ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์ ผจญภัยในป่าต่างถิ่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อันลี้ลับ นั่งรถเลื่อนที่แล่นผ่านทะลุเหมือง ล่องเรือไปรอบโลก และนั่งจรวดที่ขับเคลื่อนเข้าสู่ห้วงอวกาศนอกโลก กริซลีย์ กัลช์, ทอย สตอรี่ แลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์, มิสทิค พอยท์, เมน สตรีท ยูเอสเอ, แฟนตาซีแลนด์ และ แอดเวนเจอร์แลนด์ ชมชมขบวนพาเหรดของตัวละครของดิสนีย์ที่ท่านรัก การจุดดอกไม้ไฟอันตระการตา และการแสดงสดที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะ เพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยหรือของว่างที่ร้านอาหารต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งเสิร์ฟเมนูอาหารที่ท่านชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน อาหารเอเชีย อาหารอเมริกา และอาหารอินเดีย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานแขวนซิงหม่า
นำท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 - 1997 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ สะพานแขวนซิงหม่าตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่ และเกาะหม่าวัน ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถย (อ่านต่อ)
นำท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 - 1997 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ สะพานแขวนซิงหม่าตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่ และเกาะหม่าวัน ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกงกับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงบนเกาะเช็คแลปก๊อก
สะพานแขวนซิงหม่า
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์ Mangrove Groove
จากนั้นนำท่านชม โชว์ Mangrove Groove เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCTBAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชม โชว์ Mangrove Groove เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCTBAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
โชว์ Mangrove Groove
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City)
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหล่อวู่ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหล่อวู่ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City)
ร้านหยก (Jade)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade)
วัดกวนอู
เดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน
วัดกวนอู
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จูไห่ (Zhuhai)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จูไห่ (Zhuhai)
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
สวนหยวนหมิงหยวน
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวนหยวนหมิงหยวน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อป (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
JINJIANG INN HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดิน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ และมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮวงชูปิง เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
ร้านหยก (Jade)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade)
DUTY FREE
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเด (อ่านต่อ)
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
DUTY FREE
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach (อ่านต่อ)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(23:50) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
* บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
(02:20) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

HK110 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ตลาดกงเป่ย 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ตลาดกงเป่ย 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
บินเช้า กลับดึก
เริ่มต้น: ช่วง 19-29 ม.ค. 62 (2 ช่วง)
13,999 บ.
สนุดสุดเหวี่ยงดิสนีย์แลนด์ เยือนพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหัก แก้ชงและขอพรที่วัเแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตลาดกงเป่ย พิเศษ ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Mangrove Groove

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร / สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / สะพานแขวนซิงหม่า / เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / โชว์ Mangrove Groove / FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City) / ร้านหยก (Jade) / วัดกวนอู / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / จูไห่ (Zhuhai) / ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) / สวนหยวนหมิงหยวน / ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ / วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / ร้านหยก (Jade) / DUTY FREE / ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 2 คืน 4 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,917 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

Hongkong Airlines (HX)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 09 ม.ค.62)
ส.  19-22 ม.ค.
14,999.- Hongkong Airlines เต็ม
ส.  26-29 ม.ค.
15,999.- Hongkong Airlines เหลือ 11 ที่

ตารางบิน
Hongkong Airlines (HX) เวลาบินขาไป 03:20 - 06:55 BKK - HKG HX762
เวลาบินขากลับ 23:50 - 02:20 HKG - BKK HX761

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(23:50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 03.20 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762/HX780 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(06:55) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนา (อ่านต่อ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร
รับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูที่ไม่ธรรมดา หรูหราด้วยเมนูติ่มซำหลากหลายรายการ เสริฟร้อนๆ นั่งทานเป็นโต๊ะกลม โต๊ะละ 6-8 ท่าน
รับประทานอาหารเช้าด้วยเมนูที่ไม่ธรรมดา หรูหราด้วยเมนูติ่มซำหลากหลายรายการ เสริฟร้อนๆ นั่งทานเป็นโต๊ะกลม โต๊ะละ 6-8 ท่าน
รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ห้องอาหาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์ ผจญภัยในป่าต่างถิ่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อันลี้ลับ นั่งรถเลื่อนที่แล่นผ่านทะลุเหมือง ล่องเรือไปรอบโลก และนั่งจรวดที่ขับเคลื่อนเข้าสู่ห้วงอวกาศนอกโ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ มนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์ ผจญภัยในป่าต่างถิ่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อันลี้ลับ นั่งรถเลื่อนที่แล่นผ่านทะลุเหมือง ล่องเรือไปรอบโลก และนั่งจรวดที่ขับเคลื่อนเข้าสู่ห้วงอวกาศนอกโลก กริซลีย์ กัลช์, ทอย สตอรี่ แลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์, มิสทิค พอยท์, เมน สตรีท ยูเอสเอ, แฟนตาซีแลนด์ และ แอดเวนเจอร์แลนด์ ชมชมขบวนพาเหรดของตัวละครของดิสนีย์ที่ท่านรัก การจุดดอกไม้ไฟอันตระการตา และการแสดงสดที่ยอดเยี่ยม ควบคู่ไปกับเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะ เพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยหรือของว่างที่ร้านอาหารต่างๆ ที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งเสิร์ฟเมนูอาหารที่ท่านชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน อาหารเอเชีย อาหารอเมริกา และอาหารอินเดีย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิดนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานแขวนซิงหม่า
นำท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 - 1997 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ สะพานแขวนซิงหม่าตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่ และเกาะหม่าวัน ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถย (อ่านต่อ)
นำท่านข้าม สะพานแขวนซิงหม่า เป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 - 1997 ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ สะพานแขวนซิงหม่าตั้งชื่อตามชื่อเกาะที่สะพานเชื่อมอยู่ คือเกาะซิงยี่ และเกาะหม่าวัน ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกงกับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงบนเกาะเช็คแลปก๊อก
สะพานแขวนซิงหม่า
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โชว์ Mangrove Groove
จากนั้นนำท่านชม โชว์ Mangrove Groove เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCTBAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชม โชว์ Mangrove Groove เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCTBAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
โชว์ Mangrove Groove
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City)
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหล่อวู่ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหล่อวู่ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิAmani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
หล่อหวู่ซิตี้ (Lo Wu City)
ร้านหยก (Jade)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade)
วัดกวนอู
เดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน
วัดกวนอู
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จูไห่ (Zhuhai)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จูไห่ (Zhuhai)
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
สวนหยวนหมิงหยวน
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวนหยวนหมิงหยวน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อป (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้องเลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน
ตลาดใต้ดินกงเป่ย (Gongbei Underground Market)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
JINJIANG INN HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดิน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ และมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮวงชูปิง เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
ร้านหยก (Jade)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade)
DUTY FREE
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเด (อ่านต่อ)
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
DUTY FREE
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach (อ่านต่อ)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(23:50) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
* บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
(02:20) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th