แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
(ปิดการขาย) HK26z ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านอนปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน สวนหยวนหมิงหยวน วัดอาม่า เดอะเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านอนปิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน สวนหยวนหมิงหยวน วัดอาม่า เดอะเวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES
เที่ยวคุ้ม เที่ยวครบ จบในทริปเดียว
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง นั่งกระเช้านอนปิง 360 องศา ศักการะ พระใหญ่เทียนถาน วัดแชกงหมิว เยือนวัดหวังต้าเซียน สวนหยวนหมิงหยวน วัดอาม่า เดินทางสู่แลนด์มาร์ค THE VENETIAN MACAU ชมวิวทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) / พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) / หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง / เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลอหวู่ เซ็นเตอร์ / ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / จูไห่ (Zhuhai) / ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) / สวนหยวนหมิงหยวน / โชว์การแสดง / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) / สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) / ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) / ร้านไข่มุก / มาเก๊า / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดอาม่า (A-Ma Temple) / เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) / วิหารเซนต์ปอล / Parisian / เวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท (Venetian Macau Resort) / จูไห่ (Zhuhai) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ / วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) / โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) / ร้านหยก (Jade Shop) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดเจ้าแม่กวนอิมฮังฮอม / วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) / DUTY FREE / ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) / อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
10 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน 6 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,970 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

Hongkong Airlines (HX)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.62)

ตารางบิน
Hongkong Airlines (HX) เวลาบินขาไป 08:50 - 12:40 BKK - HKG HX768
เวลาบินขากลับ 22:10 - 00:10 HKG - BKK HX761

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(05:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 08.50 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
ช่วงบ่าย
(12:40) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนา (อ่านต่อ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินเช็กแล็บก็อก (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เป็นท่าอากาศยานหลักของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลท่าอากาศยานยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมาหลายครั้ง ปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว และได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สองรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car)
จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) ชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค หนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆ ที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน เริ่มจากใจกลางเมืองที่สถานี Tung Chung ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. เมื่อขึ้นกระเช้านองปิง ที่ด้านบนจะได้พบกับหมู่บ้านนองปิงสองข้างทางจะเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นทางเดินผ่านขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ยอดเขาด้านบน และหา (อ่านต่อ)
จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car) ชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค หนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆ ที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน เริ่มจากใจกลางเมืองที่สถานี Tung Chung ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. เมื่อขึ้นกระเช้านองปิง ที่ด้านบนจะได้พบกับหมู่บ้านนองปิงสองข้างทางจะเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งเป็นทางเดินผ่านขึ้นไปไหว้พระใหญ่ที่ยอดเขาด้านบน และหากใครมีเวลาเหลือก็สามารถเดินไปเที่ยวชมได้ จุดไฮไลท์ของกระเช้าลอยฟ้านองปิงก็คือ Crystal Cabin กระเช้าพื้นใส ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา แต่หากใครกลัวความสูงก็เลือกนั่งแบบกระเช้าปกติได้ จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขา ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็มักจะสมความปรารถนา กระเช้าที่นั่งสามารถเลือกได้ 3 แบบด้วยกันคือ 1. Standard Cabin กระเช้าแบบธรรมดา ที่พื้นของกระเช้าจะไม่ใช่กระจกใส ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูง 2. Crystal Cabin พื้นของกระเช้าจะเป็นแบบกระจกแก้ว สามารถมองเห็นวิวที่พื้นด้านล่างได้ด้วย เป็นมุมแบบ Bird eye view ให้ภาพมุมมองที่แปลกใหม่ เพราะจะได้เห็นพื้นน้ำด้านล่างเมื่อนั่งผ่านอ่าวและยอดต้นไม้ต่างๆ ที่ภูเขาด้านล่าง เป็นประสบการณ์ที่น่าลองเมื่อมาเที่ยวนองปิง 3. Private Cabin หากใครต้องการนั่งกระเช้าชมวิวแบบส่วนตัว ก็สามารถเลือกขึ้นกระเช้าแบบไพรเวทได้ ซึ่งไม่ต้องรอคิว เป็นการจองแบบไป-กลับเท่านั้น มี 2 แบบคือ Standard Cabin และ Crystal Cabin
กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360 Cable Car)
* ทางบริษัทจัดกระเช้าให้กับทุกท่านแบบ Standard Cabin หากลูกค้าท่านใดต้องการอัพเกรดเป็น Crystal Cabin (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ้น และหัวหน้าทัวร์ *หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว
พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha)
จากนั้นพาท่านกราบสักการะ พระใหญ่โป่หลิน หรือพระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และวัดที่สำคัญของเกาะฮ่องกงคือวัดโป่หลินบนเกาะลันเตา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระใหญ่ เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดนั่งกลางแจ้งซึ่งสูงที่สุดในโลก สร้างจากแผ่นทองกว่า 200 แผ่น หนัก 202 ตัน และสูง 26 เมตร หากไม่มีแรงพอที่จะปีนบันไดขึ้นเขาไปไหว้พระใหญ่ ผู้ศรัทธาสามารถเลือกที่จะไหว้ย (อ่านต่อ)
จากนั้นพาท่านกราบสักการะ พระใหญ่โป่หลิน หรือพระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และวัดที่สำคัญของเกาะฮ่องกงคือวัดโป่หลินบนเกาะลันเตา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดพระใหญ่ เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดนั่งกลางแจ้งซึ่งสูงที่สุดในโลก สร้างจากแผ่นทองกว่า 200 แผ่น หนัก 202 ตัน และสูง 26 เมตร หากไม่มีแรงพอที่จะปีนบันไดขึ้นเขาไปไหว้พระใหญ่ ผู้ศรัทธาสามารถเลือกที่จะไหว้ยังบริเวณที่จัดไว้ด้านล่าง ในวงกลมเล็กที่พอให้วางเท้าได้นั่น เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระจะได้ยินคำขอพรของเราได้ชัดเจนที่สุด ว่ากันว่าใครได้มาเยือนที่นี่แล้ว จะต้องได้กลับมาอีกครั้งในอนาคต ไปเยือนวัดนี้แล้วอย่าลืมลองรับประทานอาหารมังสวิรัติรสชาติเยี่ยมยอดในร้านของทางวัด
พระใหญ่โป่หลิน หรือ พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha)
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
นำท่านอิสระ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน อีกทั้งยังมีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วย
นำท่านอิสระ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน อีกทั้งยังมีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วย
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถโค้ช
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ FX Hotel East Lake Park Shenzhen หรือเทียบเท่า
FX Hotel East Lake Park Shenzhen
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หลอหวู่ เซ็นเตอร์
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ เซ็นเตอร์ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามมาบุญครองเซินเจิ้น มีสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป เช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชมร้านหยกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของเมืองจีน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ เซ็นเตอร์ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามมาบุญครองเซินเจิ้น มีสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป เช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชมร้านหยกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของเมืองจีน
หลอหวู่ เซ็นเตอร์
ร้านหยก (Jade Shop)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade Shop)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จูไห่ (Zhuhai)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จูไห่ (Zhuhai)
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop) ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน อิสระให้ท่านได้เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากยิ่งนัก หรือท่านสามารถซื้อไว้ใช้เองก็ได้เช่นกัน
ผ้าไหมจีน (Chinese Silk Shop)
สวนหยวนหมิงหยวน
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง โดยตั้งอยู่ใจกลางภูเขาชิลิน ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุุงปักกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวนหยวนหมิงหยวน
โชว์การแสดง
จากนั้นชม โชว์การแสดง ที่จะพาท่านย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้า​ทางศิลปะ​ ซึ่งประกอบด้วย​การถวายเครื่องราชบรรณนาการให้กับฮ่องเต้​ และโชว์การแสดง​ ของเหล่านางกำนัน​ หลากหลายชุดการแสดง
จากนั้นชม โชว์การแสดง ที่จะพาท่านย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้า​ทางศิลปะ​ ซึ่งประกอบด้วย​การถวายเครื่องราชบรรณนาการให้กับฮ่องเต้​ และโชว์การแสดง​ ของเหล่านางกำนัน​ หลากหลายชุดการแสดง
* หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
JINJIANG INN HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road)
จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
ผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road)
สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue)
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์คู่เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue) สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์คู่เมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
สาวงามหวีหนี หรือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล (Fisher Girl Statue)
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) เชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณยาประจำบ้านของชาวจีน หรือที่คนไทยรู้จักกันดี นั่นก็คือยาบัวหิมะ เปรียบเสมือนยาครอบจักรวาล สรรพคุณรักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรงผิวหนัง อีกทั้งยังมียาสมุนไพรจีนรักษาโรคต่างๆ ให้ท่านพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center) เชิญทุกท่านเข้าฟังการบรรยายสรรพคุณยาประจำบ้านของชาวจีน หรือที่คนไทยรู้จักกันดี นั่นก็คือยาบัวหิมะ เปรียบเสมือนยาครอบจักรวาล สรรพคุณรักษาไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และโรงผิวหนัง อีกทั้งยังมียาสมุนไพรจีนรักษาโรคต่างๆ ให้ท่านพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling Center)
ร้านไข่มุก
จากนั้นพาทุกท่านชม ร้านไข่มุก ไข่มุกที่แห่งนี้เป็นไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตและส่งออกไปขายทั่วโลกไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อเลือกชมสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ที่ทำจากไข่มุก อีกทั้งครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชา (อ่านต่อ)
จากนั้นพาทุกท่านชม ร้านไข่มุก ไข่มุกที่แห่งนี้เป็นไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตและส่งออกไปขายทั่วโลกไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อเลือกชมสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ที่ทำจากไข่มุก อีกทั้งครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติ ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพื่อบำรุงผิวหน้า และกายให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ
ร้านไข่มุก
มาเก๊า
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาว โปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวัน ตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนาน ถึง 400 ปีวิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกสพลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
มาเก๊า
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดอาม่า (A-Ma Temple)
จากนั้นนำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า (A-Ma Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้าง กันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน แล (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า (A-Ma Temple) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้าง กันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
วัดอาม่า (A-Ma Temple)
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue)
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue) องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองริมทะเล (Kun Iam Statue)
วิหารเซนต์ปอล
นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่ (อ่านต่อ)
นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
วิหารเซนต์ปอล
Parisian
นำท่านเข้าสู่ Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแลรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้นลิฟท์สู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในมาเก๊า
นำท่านเข้าสู่ Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแลรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้นลิฟท์สู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในมาเก๊า
Parisian
* ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นหอไอเฟล 100 เหรียญฮ่องกง
เวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท (Venetian Macau Resort)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท (Venetian Macau Resort) โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลาย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท (Venetian Macau Resort) โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือล่องเรือกอนโดล่าไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่
เวเนเชียน มาเก๊า รีสอร์ท (Venetian Macau Resort)
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ *คาสิโนไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึกภาพใดๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้น และควรแต่งกายสุภาพ
จูไห่ (Zhuhai)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จูไห่ (Zhuhai) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
จูไห่ (Zhuhai)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
JINJIANG INN HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JINJIANG INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
JINJIANG INN HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปี ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory) ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก แซ้ก๋งเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่ วัดแชกุง ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไป
โรงงานจิวเวอรี่ (Jewelery Factory)
ร้านหยก (Jade Shop)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชมและรับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีล้ำค่า หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ หยกดีที่สุดคือหยกจักรพรรดิ์ที่มีสีเขียวใส มีความเชื่อเกี่ยวกับหยกด้วยว่าสีเขียวคือสีแห่งความโชคดี ส่วนหยกสีขาวนั้นหมายถึงอายุยืน ยิ่งสีเขียวอ่อนมรกตยิ่งมีราคาแพง ยิ่งเขียวยิ่งใสราคายิ่งแพง อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
ร้านหยก (Jade Shop)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮังฮอม
นำทุกท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ฮังฮอม เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก
นำทุกท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ฮังฮอม เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมาก
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮังฮอม
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดิน (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรเสริมโชคลาภ ณ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ และมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อฮวงชูปิง เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
DUTY FREE
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเด (อ่านต่อ)
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้
DUTY FREE
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach (อ่านต่อ)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal) และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
ห้างสรรพสินค้า โอเชียน เทอร์มินอล (Ocean Terminal)
ช่วงค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(22:10) ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
* บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
(00:10) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 9. ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน 144) เข้าประเทศจีน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**  
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทำวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เข้าออกเมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 2500 บาท/ท่าน)


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th