แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
ID17 ทัวร์อินเดีย นมัสเต ตะลุยเมืองชัยปุระ อัครา เดลี นครสีชมพู อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Jet Airways
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์อินเดีย นมัสเต ตะลุยเมืองชัยปุระ อัครา เดลี นครสีชมพู อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Jet Airways
นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด
เที่ยวอินเดียจะกี่ครั้ง..ก็หลงรัก พาท่านตะลุยเมืองชัยปุระ อัครา เดลี ตามหาเมืองสีชมพู ชมฮาวามาฮาล มนต์สเน่ห์แห่งอินเดีย เยือนอนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ชมความสวยงามซิตี้ พาเลซ หลังจากนั้นชมมรดกโลกที่ควรค่าแก่การมาเยือน อัครา ฟอร์ท ช้อปตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ แจกฟรี..ชุดสาหรี+หิมาลายา ลิปบาล์ม น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล เสิร์ฟอาหารบนเครื่องขาไป-กลับ อาหารครบทุกมื้อคุ้มมาก

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองชัยปุระ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) / ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งสายลม / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองอัครา / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / อัครา ฟอร์ท (Agra Fort) / ทัชมาฮาล / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / The Amayaa Hotel / Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กรุงนิวเดลลี / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย / กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) / ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) / ตลาดจันปาท / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
11 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,946 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Jet Airways (9W)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.62)
ศ.  22-26 มี.ค.
17,999.- Jet Airways เหลือ 6 ที่
ศ.  29 มี.ค.-02 เม.ย.
17,999.- Jet Airways เหลือ 7 ที่
ศ.  05-09 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
19,999.- Jet Airways ว่าง
ส.  06-10 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
19,999.- Jet Airways ว่าง
ศ.  12-16 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
21,999.- Jet Airways ว่าง
ส.  13-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
21,999.- Jet Airways ว่าง
ศ.  19-23 เม.ย.
18,999.- Jet Airways เหลือ 12 ที่
ศ.  26-30 เม.ย.
18,999.- Jet Airways ว่าง
อา.  28 เม.ย.-02 พ.ค.
(วันแรงงาน)
19,999.- Jet Airways ว่าง

ตารางบิน
Jet Airways (9W) เวลาบินขาไป 08:40 - 12:00 BKK - DEL 9W65
เวลาบินขากลับ 23:25 - 05:00 DEL - BKK 9W64

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(05:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 08.40 น.บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W65 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
ช่วงบ่าย
(12:00) สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองชัยปุระ
นำท่านชม เมืองชัยปูระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือ (อ่านต่อ)
นำท่านชม เมืองชัยปูระ นครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์ รัฐราชสถานได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) โดยที่มาของเมืองสีชมพูก็เนื่องจากในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) ได้มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเก่าของบ้านเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตครั้งต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายแห่งเวลส์ (Prince of Waies) เจ้าชายมกุฎราชกุมารของอังกฤษ ซึ่งภายหลังคือกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 (King Edward Vll) แห่งสหราชอาณาจักรและต่อมารัฐบาลอินเดียก็ยังออกกฎหมายควบคุมให้สิ่งก่อสร้างภายในเขตกำแพงเมืองเก่าต้องทาสีชมพูเช่นเดิม ปัจจุบันเมืองชัยปุระเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งทันสมัยสุดของรัฐราชสถาน สิ่งที่น่าสนใจในเมืองชัยปูระคือ ผังเมืองเก่า และสิ่งก่อสร้างดั้งเดิม รวมทั้งประตูเมืองซึ่งยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้สีชมพูของเมืองก็กลายเป็นเอกลักษณ์ จนทำให้เมืองนี้เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เมืองชัยปุระ
* (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์
นำท่านชม ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์ พระราชวังแห่งนี้เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีกำแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขา ว่ากันว่ากำแพงเมืองยาวกว่า 13 กิโลเมตร มองเผินๆ ก็นึกถึง กำแพงเมืองจีนได้เหมือนกัน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่งกองทัพพระเจ้าอัคบาร์ ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิล (อ่านต่อ)
นำท่านชม ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์ พระราชวังแห่งนี้เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีกำแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขา ว่ากันว่ากำแพงเมืองยาวกว่า 13 กิโลเมตร มองเผินๆ ก็นึกถึง กำแพงเมืองจีนได้เหมือนกัน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่งกองทัพพระเจ้าอัคบาร์ ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว
ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และพระราชวังแอมเบอร์
* พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง Option เพิ่มเติม: กรณีที่ลูกค้าต้องการขี่ช้าง ขึ้นไปยังพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ดสามารถแจ้งทางหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงินท่านละ ประมาณ 12 USD/เที่ยว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE)
นำท่านชม ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่ (อ่านต่อ)
นำท่านชม ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์
ซิตี้ พาเลส (CITY PALACE)
ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งสายลม
นำท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแ (อ่านต่อ)
นำท่านชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บานแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ Palace Of Wind
ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งสายลม
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
Park Ocean Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองอัครา
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า ฮินดูสถาน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหน (อ่านต่อ)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า ฮินดูสถาน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย
เมืองอัครา
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อัครา ฟอร์ท (Agra Fort)
จากนั้นนำท่านเข้าชมอัครา ฟอร์ท (Agra Fort)แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านล (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเข้าชมอัครา ฟอร์ท (Agra Fort)แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ต่อมานำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็นำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ ที่ได้นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กับนางในฮาเร็ม
อัครา ฟอร์ท (Agra Fort)
ทัชมาฮาล
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนส (อ่านต่อ)
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี มีการใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
ทัชมาฮาล
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
The Amayaa Hotel
ที่พัก The Amayaa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองพาราณสี
ที่พัก The Amayaa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองพาราณสี
The Amayaa Hotel
Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
Amar Yatri Niwas Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
นำท่านเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรมเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในวันนี้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงนิวเดลลี
นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทำการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดล (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทำการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี” จากนั้นผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชัยชนะ หรือ INDIA GATE
กรุงนิวเดลลี
* (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กุตับมีนาร์ (Qutub Minar)
นำท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ กุตับมีนาร์ (Qutub Minar) หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงเดลี มีความสูงประมาณ 72.5 เมตร หรือ 237.8 ฟุต เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1993 สร้างด้วยหินทรายแดง (เช่นเดียวกับสุสานหุมายูน) และหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น
กุตับมีนาร์ (Qutub Minar)
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนว (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) ประตูเมืองแห่งนี้สูง 43.3 เมตร ซุ้มโค้งของประตูกว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ประตูเมืองแห่งนี้จะเห็นลายสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 ด้านบนยอดของประตูสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารที่หายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอย
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)
ตลาดจันปาท
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ตลาดจันปาท
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี
* 23.25 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W64 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 5
ช่วงเช้า
(05:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

 อัตรานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/ทริป

 ** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **

 

 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • หมายเหตุ มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) **


อัตราค่าบริการนี้รวม

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.                  
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ            
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                      
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก  รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 • นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 50 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • นักท่องเที่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **

3.การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4.สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป

5.ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

6.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ

 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
 • มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
 • การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว 


การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย แบบหมู่คณะ สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย

 1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ้ว (เท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น 

- กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ **

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th