(ปิดการขาย) ING784 อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG)
• ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ • ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้า อันลือชื่อของชาวทิเบต
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา
วันที่ 2: ธรรมศาลา – วัดนัมเกล - โบสถ์เซ็นจอห์น – สถาบันนอร์บูลิงกา - เมืองอัมริตสาร์ - วิหารทองคำ
วันที่ 3: อัมริตสาร์ – สวนจาลเลียนวาลา – วัดศรีเดอร์เกียนา – พิธีเปลี่ยนเวรยาม – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - สนามบินอัมริตสาร์
วันที่ 4: วันที่ 4 สนามบินอัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,989 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน
Spice Jet (SG)
(ขาไป)
11:10 - 14:10 BKK - ATQ SG90
Spice Jet (SG)
(ขากลับ)
04:00 - 10:10 ATQ - BKK SG89

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอัมริตสาร์ โดยสายการบินสไปรท์เจ็ทเที่ยวบินที่ SG90 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
14.10 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทัศชี เมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองธรรมศาลา (Dharamshala) หรือแม็คลอร์ดกานจ์ (McLeodGanj) อยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย มีอาณาเขตติดกับรัฐจัมมู และแคชเมียร์ รัฐอุตตราขัณฑ์ รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐอุตตรประเทศ โดยมีเขตแดนติดกับธิเบต เมืองเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเขากลางป่าสน มองเห็นยอดเขาหิมาลัยขาวโพลนด้วยหิมะ ด้วยความสูงเฉลี่ยที่ 1,750 ถึง 2,000 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ในปี 1959 ดาไลลามะองค์ที่ 14 ได้เดินทางลี้ภัยมายังประเทศอินเดียเนื่องจากปัญหาการเข้ามายึดครองดินแดนทิเบต ยวาล์หลาล เนห์รู นายกรัฐมนตรีของอินเดียในขณะนั้น หลังจากได้เอกราชจากอังกฤษได้จัดให้ที่นี่เป็นเขตปกครองเพื่อผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการอพยพมาอย่างต่อเนื่อง และยังกระจายออกไปในรัฐต่างๆ อีกหลายแสนคน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก Triund Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองธรรมศาลา

วันที่ 2
ธรรมศาลา – วัดนัมเกล - โบสถ์เซ็นจอห์น – สถาบันนอร์บูลิงกา - เมืองอัมริตสาร์ - วิหารทองคำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่าน เข้าชม วัดนัมเกล (Namgyal Monastery) ที่ประทับของทะไลลามะองค์ที่ 14 ศูนย์รวมจิตวิญญานของชาวทิเบต ที่นับถือพุทธศาสนาแบบวัชรญาณ ในทุกๆวันจะมีผู้ที่มีศรัทธา มากราบอัษฎางคประดิษฐ์อยู่หน้าพระอุโบสถ บ้างก็หมุนกงล้อเวียนทักษิณาวัตรอยู่โดยรอบ และสวดมนต์ และจะมีการจับกลุ่มสนทนาโต้วาทีธรรมเป็นการตั้งปริศนาธรรม รูปหนึ่งยืนถามโดยการปรบมือเสียงดังกระตุ้นให้อีกฝ่ายที่นั่งอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นจอห์น (Church of St John in the Wilderness) เป็นโบสถ์คริสต์นิกาย Anglican ชาวอังกฤษสร้างอุทิศให้กับ นักบุญ John Baptist สร้างขึ้นในปี 1852 ตั้งอยู่ใกล้เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอโกธิค หรีอ สถาปัตยกรรมวิกตอเรีย ตัวโบสถ์มีชื่อเสียงจากหน้าต่างกระจกสีจากเบลเยียม โดยได้รับบริจาคจากเลดี้เอลกิน (Mary Louisa Lambton) ซึ่งเป็นภรรยาของ Lord Elgin ตั้งอยู่ท่ามกลางป่า แม้ว่าโครงสร้างโบสถ์จะรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวที่ Kangra เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 มาได้ แต่เหตุการณ์นั้นก็ได้คร่าชีวิตผู้คนไป 19,800 คน มีผู้บาดเจ็บหลายพันคนในพื้นที่ Kangra และได้ทำลายอาคารส่วนใหญ่แทบทั้งหมดของเมือง รวมถึงยอดโดม หอระฆังด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1915 สร้างหอระฆังใหม่ โดยเมียร์สและสแตนแบงก์ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษและติดตั้งภายนอกบริเวณโบสถ์ ในส่วนของลานโบสถ์นั้นเป็นที่ตั้งของสุสานอดีตข้าหลวงใหญ และเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของ Lord Elgin แห่งประเทศแคนาดา ผู้ซึ่งสั่งการทำลายพระราชวังฤดูร้อนพระราชวังหยวนหมิงหยวนในจีน และต่อมาในปี ค.ศ. 1861 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปราชและข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ทว่า หลังจากนั้น 2 ปี ในค.ศ. 1863 ก็สิ้นชีวีตและถูกฝัง ณ โบสถ์แห่งนี้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
บ่าย จากนั้นนำท่านชม สถาบันนอร์บูลิงกา (Norbulingka Institute) เป็นสถาบันทิเบตศึกษา ตั้งชื่อตามพระราชวังฤดูร้อนของดาไลลามะในทิเบต นอร์บูลิงกา แปลว่า สวนแห่งอัญมณี ภายในสถาบันมีหลายส่วน ทั้งสำนักสงฆ์, พิพิธภัณฑ์, ร้านค้า, ห้องเรียน, โรงปฏิบัติงานศิลปะ ให้ท่านได้ชม งานศิลปะต่างๆของทิเบต อาทิเช่น งานปะติมากรรมโลหะ, งานแกะสลักไม้, งานเขียนภาพทังก้า และงานปักผ้าทังก้า “ทังก้า” ถือเป็นงานศิลป์ที่มีความสวยงามและเป้นเอกลักษณ์ของชาวทิเบต คือภาพวาด เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า ทังก้า จะเป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธองค์ เหมือนจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย แต่เขียนลงบนผ้าแทน ชาวทิเบตไม่มีพระพุทธรูป แต่จะมีทังก้าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ที่สำคัญในการทำแบบโบราณดั้งเดิม สีที่ใช้เขียนเป็นสีธรรมชาติที่ต้องสรรหาแร่ธาตุ ตามเทือกเขาหิมาลัย นำมาบดผสมกับยางไม้ เขียนด้วยเกรียงเขาจามรี ส่วนสีทองก็จะใช้เนื้อทองคำแท้ น้ำที่ใช้ผสมสียังต้องใช้น้ำแร่ผสมกับสีธรรมชาติในการวาด ภาพเขียนแต่ละชิ้นใช้เวลานาน มีความประณีตและทนทาน สีและภาพที่เขียนจะมีความคมชัด สดใสยาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมริตสาร์ หรือ เมืองอมฤตสาร์ ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบ ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต่อกับรัฐหิมาจัลประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศปากีสถาน ส่วนทิศใต้ติดกับรัฐราชาสถาน ส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ รัฐหรยาณา ซึ่งรัฐหรยาณานี้เป็นดินแดนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของทุ่งกุรุเกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมีเมืองหลวงชื่อจัณฑีครห์ มีประชากร ประมาณ 24 ล้านคน รัฐนี้ยังเป็นศูนย์กลางของชาวซิกข์ รัฐปัญจาบมีการวางผังเมืองที่ดีมากมีการแยกระหว่างเขตที่อยู่อาศัย เขตธุรกิจการค้า เขตอุสาหกรรม กันเป็นอย่างดี เป็นเมืองที่มีมหาวิทลัยที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านชม พระวิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือพระสุวรรณวิหาร วิหารทองคำแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของผู้ที่นับถือศาสนาซิกข์ และบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ล้วนมุ่งหมายที่จะต้องได้มาสักครั้งในชีวิต ตัววิหารทองคำ ชั้นแรกของวิหารเป็นหินอ่อน ผนังภายในแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม ชั้นสองขึ้นไปจนถึงยอดโดมได้ถูกตกแต่งโดยการเคลือบด้วยทองคำสีทองอร่ามงดงามมีน้ำหนักรวมกว่า 800 ตัน ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน สำหรับผู้เข้าชมวิหารทุกคนต้องมีผ้าคลุมศีรษะทุกคน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอัมริตสาร์

วันที่ 3
อัมริตสาร์ – สวนจาลเลียนวาลา – วัดศรีเดอร์เกียนา – พิธีเปลี่ยนเวรยาม – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - สนามบินอัมริตสาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม สวนจาลเลียนวาลา (Jallianwala Bagh Memorial) ชมอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง ผู้ชุมนุมชาวอินเดียจำนวนสองพันกว่าคนที่ถูกสังหารหมู่โดยฝีมือของทหารอังกฤษ เมื่อวันที่ 03 เมษายน 1919 เหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจ และสะเทือนใจชาวอินเดียเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของ ท่านมหาตมะ คานธี จนเป็นที่สำเร็จได้ในเวลาต่อมา ซึ่งในปัจจุบันยังคงสภาพเป็นสวนสวย สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอัมริทสาร์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมวิว วิหารทองคำ ยามเย็นตามอัธยาศัย จากนนั้นนำท่านสู่ วัดศรีเดอร์เกียนา หรือมีอีกชื่อว่าวัดเงิน มากจากประตูทางเข้าวัดทำจากเงิน วัดฮินดูที่งดงามมากโดยจำลองแบบมาจากวิหารทองคำ แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือประตูที่ทำจากเงินที่มีการแกะสลักภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู อาทิ พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระฆิศเนศ สิงโตสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ตัววิหารหลักล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านสู่ Wagah Border ด่านพรมแดนระหว่างอินเดียและปากีสถาน นำท่านชม พิธีเปลี่ยนเวรยาม ที่มีการประชันลีลาต่างๆ ของทหารอินเดียและปากีสถาน แข่งขันกันแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเป็นอย่างมาก
จากนนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง มีสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลัษณ์ขาย เช่น กำไล เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าพันคอผ้าพัชมีนาและผ้าปักคลุมศีรษะทุปัฏฏา ผ้าส่าหรี เสื้อเชิ้ตสั่งตัด เน็กไทผ้าไหม ชุดราตรีหรูหรา รวมถึงรองเท้าจัตตีแบบพื้นเมืองของปัญจาบ เครื่องหัตถกรรม และของแต่งบ้านมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทัศชี เมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย

วันที่ 4
วันที่ 4 สนามบินอัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ
04.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินสไปรท์เจ็ทเที่ยวบินที่ SG89 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.40 ชม.) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

***รายการนี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท ***
***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่ สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท้องถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน


(ปิดการขาย) ING784 อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
• ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ • ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้า อันลือชื่อของชาวทิเบต

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา
วันที่ 2: ธรรมศาลา – วัดนัมเกล - โบสถ์เซ็นจอห์น – สถาบันนอร์บูลิงกา - เมืองอัมริตสาร์ - วิหารทองคำ
วันที่ 3: อัมริตสาร์ – สวนจาลเลียนวาลา – วัดศรีเดอร์เกียนา – พิธีเปลี่ยนเวรยาม – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - สนามบินอัมริตสาร์
วันที่ 4: วันที่ 4 สนามบินอัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,990 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Spice Jet (SG)
(ขาไป)
11:10 - 14:10 BKK - ATQ SG90
Spice Jet (SG)
(ขากลับ)
04:00 - 10:10 ATQ - BKK SG89

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.10 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอัมริตสาร์ โดยสายการบินสไปรท์เจ็ทเที่ยวบินที่ SG90 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
14.10 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทัศชี เมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 01.30 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองธรรมศาลา (Dharamshala) หรือแม็คลอร์ดกานจ์ (McLeodGanj) อยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย มีอาณาเขตติดกับรัฐจัมมู และแคชเมียร์ รัฐอุตตราขัณฑ์ รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐอุตตรประเทศ โดยมีเขตแดนติดกับธิเบต เมืองเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่บนสันเขากลางป่าสน มองเห็นยอดเขาหิมาลัยขาวโพลนด้วยหิมะ ด้วยความสูงเฉลี่ยที่ 1,750 ถึง 2,000 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ในปี 1959 ดาไลลามะองค์ที่ 14 ได้เดินทางลี้ภัยมายังประเทศอินเดียเนื่องจากปัญหาการเข้ามายึดครองดินแดนทิเบต ยวาล์หลาล เนห์รู นายกรัฐมนตรีของอินเดียในขณะนั้น หลังจากได้เอกราชจากอังกฤษได้จัดให้ที่นี่เป็นเขตปกครองเพื่อผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการอพยพมาอย่างต่อเนื่อง และยังกระจายออกไปในรัฐต่างๆ อีกหลายแสนคน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก Triund Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองธรรมศาลา

วันที่ 2
ธรรมศาลา – วัดนัมเกล - โบสถ์เซ็นจอห์น – สถาบันนอร์บูลิงกา - เมืองอัมริตสาร์ - วิหารทองคำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่าน เข้าชม วัดนัมเกล (Namgyal Monastery) ที่ประทับของทะไลลามะองค์ที่ 14 ศูนย์รวมจิตวิญญานของชาวทิเบต ที่นับถือพุทธศาสนาแบบวัชรญาณ ในทุกๆวันจะมีผู้ที่มีศรัทธา มากราบอัษฎางคประดิษฐ์อยู่หน้าพระอุโบสถ บ้างก็หมุนกงล้อเวียนทักษิณาวัตรอยู่โดยรอบ และสวดมนต์ และจะมีการจับกลุ่มสนทนาโต้วาทีธรรมเป็นการตั้งปริศนาธรรม รูปหนึ่งยืนถามโดยการปรบมือเสียงดังกระตุ้นให้อีกฝ่ายที่นั่งอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นจอห์น (Church of St John in the Wilderness) เป็นโบสถ์คริสต์นิกาย Anglican ชาวอังกฤษสร้างอุทิศให้กับ นักบุญ John Baptist สร้างขึ้นในปี 1852 ตั้งอยู่ใกล้เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นโดยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอโกธิค หรีอ สถาปัตยกรรมวิกตอเรีย ตัวโบสถ์มีชื่อเสียงจากหน้าต่างกระจกสีจากเบลเยียม โดยได้รับบริจาคจากเลดี้เอลกิน (Mary Louisa Lambton) ซึ่งเป็นภรรยาของ Lord Elgin ตั้งอยู่ท่ามกลางป่า แม้ว่าโครงสร้างโบสถ์จะรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวที่ Kangra เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 มาได้ แต่เหตุการณ์นั้นก็ได้คร่าชีวิตผู้คนไป 19,800 คน มีผู้บาดเจ็บหลายพันคนในพื้นที่ Kangra และได้ทำลายอาคารส่วนใหญ่แทบทั้งหมดของเมือง รวมถึงยอดโดม หอระฆังด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1915 สร้างหอระฆังใหม่ โดยเมียร์สและสแตนแบงก์ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษและติดตั้งภายนอกบริเวณโบสถ์ ในส่วนของลานโบสถ์นั้นเป็นที่ตั้งของสุสานอดีตข้าหลวงใหญ และเป็นสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของ Lord Elgin แห่งประเทศแคนาดา ผู้ซึ่งสั่งการทำลายพระราชวังฤดูร้อนพระราชวังหยวนหมิงหยวนในจีน และต่อมาในปี ค.ศ. 1861 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปราชและข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ทว่า หลังจากนั้น 2 ปี ในค.ศ. 1863 ก็สิ้นชีวีตและถูกฝัง ณ โบสถ์แห่งนี้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
บ่าย จากนั้นนำท่านชม สถาบันนอร์บูลิงกา (Norbulingka Institute) เป็นสถาบันทิเบตศึกษา ตั้งชื่อตามพระราชวังฤดูร้อนของดาไลลามะในทิเบต นอร์บูลิงกา แปลว่า สวนแห่งอัญมณี ภายในสถาบันมีหลายส่วน ทั้งสำนักสงฆ์, พิพิธภัณฑ์, ร้านค้า, ห้องเรียน, โรงปฏิบัติงานศิลปะ ให้ท่านได้ชม งานศิลปะต่างๆของทิเบต อาทิเช่น งานปะติมากรรมโลหะ, งานแกะสลักไม้, งานเขียนภาพทังก้า และงานปักผ้าทังก้า “ทังก้า” ถือเป็นงานศิลป์ที่มีความสวยงามและเป้นเอกลักษณ์ของชาวทิเบต คือภาพวาด เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า ทังก้า จะเป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธองค์ เหมือนจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย แต่เขียนลงบนผ้าแทน ชาวทิเบตไม่มีพระพุทธรูป แต่จะมีทังก้าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ที่สำคัญในการทำแบบโบราณดั้งเดิม สีที่ใช้เขียนเป็นสีธรรมชาติที่ต้องสรรหาแร่ธาตุ ตามเทือกเขาหิมาลัย นำมาบดผสมกับยางไม้ เขียนด้วยเกรียงเขาจามรี ส่วนสีทองก็จะใช้เนื้อทองคำแท้ น้ำที่ใช้ผสมสียังต้องใช้น้ำแร่ผสมกับสีธรรมชาติในการวาด ภาพเขียนแต่ละชิ้นใช้เวลานาน มีความประณีตและทนทาน สีและภาพที่เขียนจะมีความคมชัด สดใสยาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมริตสาร์ หรือ เมืองอมฤตสาร์ ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบ ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีเขตติดต่อกับรัฐหิมาจัลประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศปากีสถาน ส่วนทิศใต้ติดกับรัฐราชาสถาน ส่วนทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับ รัฐหรยาณา ซึ่งรัฐหรยาณานี้เป็นดินแดนที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของทุ่งกุรุเกษตรในมหาภารตะ รัฐปัญจาบมีเมืองหลวงชื่อจัณฑีครห์ มีประชากร ประมาณ 24 ล้านคน รัฐนี้ยังเป็นศูนย์กลางของชาวซิกข์ รัฐปัญจาบมีการวางผังเมืองที่ดีมากมีการแยกระหว่างเขตที่อยู่อาศัย เขตธุรกิจการค้า เขตอุสาหกรรม กันเป็นอย่างดี เป็นเมืองที่มีมหาวิทลัยที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านชม พระวิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือพระสุวรรณวิหาร วิหารทองคำแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของผู้ที่นับถือศาสนาซิกข์ และบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ล้วนมุ่งหมายที่จะต้องได้มาสักครั้งในชีวิต ตัววิหารทองคำ ชั้นแรกของวิหารเป็นหินอ่อน ผนังภายในแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม ชั้นสองขึ้นไปจนถึงยอดโดมได้ถูกตกแต่งโดยการเคลือบด้วยทองคำสีทองอร่ามงดงามมีน้ำหนักรวมกว่า 800 ตัน ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน สำหรับผู้เข้าชมวิหารทุกคนต้องมีผ้าคลุมศีรษะทุกคน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
พักที่ Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า,เมืองอัมริตสาร์

วันที่ 3
อัมริตสาร์ – สวนจาลเลียนวาลา – วัดศรีเดอร์เกียนา – พิธีเปลี่ยนเวรยาม – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง - สนามบินอัมริตสาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม สวนจาลเลียนวาลา (Jallianwala Bagh Memorial) ชมอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง ผู้ชุมนุมชาวอินเดียจำนวนสองพันกว่าคนที่ถูกสังหารหมู่โดยฝีมือของทหารอังกฤษ เมื่อวันที่ 03 เมษายน 1919 เหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจ และสะเทือนใจชาวอินเดียเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของ ท่านมหาตมะ คานธี จนเป็นที่สำเร็จได้ในเวลาต่อมา ซึ่งในปัจจุบันยังคงสภาพเป็นสวนสวย สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอัมริทสาร์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมวิว วิหารทองคำ ยามเย็นตามอัธยาศัย จากนนั้นนำท่านสู่ วัดศรีเดอร์เกียนา หรือมีอีกชื่อว่าวัดเงิน มากจากประตูทางเข้าวัดทำจากเงิน วัดฮินดูที่งดงามมากโดยจำลองแบบมาจากวิหารทองคำ แต่สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือประตูที่ทำจากเงินที่มีการแกะสลักภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู อาทิ พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระฆิศเนศ สิงโตสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ ตัววิหารหลักล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านสู่ Wagah Border ด่านพรมแดนระหว่างอินเดียและปากีสถาน นำท่านชม พิธีเปลี่ยนเวรยาม ที่มีการประชันลีลาต่างๆ ของทหารอินเดียและปากีสถาน แข่งขันกันแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเป็นอย่างมาก
จากนนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง มีสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลัษณ์ขาย เช่น กำไล เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผ้าพันคอผ้าพัชมีนาและผ้าปักคลุมศีรษะทุปัฏฏา ผ้าส่าหรี เสื้อเชิ้ตสั่งตัด เน็กไทผ้าไหม ชุดราตรีหรูหรา รวมถึงรองเท้าจัตตีแบบพื้นเมืองของปัญจาบ เครื่องหัตถกรรม และของแต่งบ้านมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทัศชี เมืองอัมริตสาร์ ประเทศอินเดีย

วันที่ 4
วันที่ 4 สนามบินอัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ
04.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินสไปรท์เจ็ทเที่ยวบินที่ SG89 (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.40 ชม.) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

***รายการนี้ไม่รวมค่าวีซ่าอินเดีย ท่านละ 3,000 บาท ***
***รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่ สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท้องถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th