JW26 JW26 ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ชมเทศกาลแสงสี Winter Illumination โดยสายการบินไทย TG
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
JW26 ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ชมเทศกาลแสงสี Winter Illumination โดยสายการบินไทย TG
แช่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / ทะเลสาบคาวากูจิโกะ / กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์ / KAWAGUCHIKO RESORT
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง / ลานสกี ฟูจิเท็น / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / ทะเลสาบฮามานะ / เมืองนาโกย่า (Nagoya) / Nabana no Sato Winter Illumination / ย่านซาคาเอะ (Sakae) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / CENTMAIN NAGOYA
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองเกียวโต / วัดทองคินคะคุจิ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ / เมืองโอซาก้า / DUTY FREE / ย่านชินไซบาชิ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / FUJIYA HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ปราสาทโอซาก้า / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Osaka EXPOCITY / ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
8 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,939 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,900 บาท

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ม.ค.61)

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 22:10 - 06:20 BKK - NRT TG640
เวลาบินขากลับ 17:35 - 21:25 KIX - BKK TG673

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 22.10 น ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง ท่านสามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้ นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด นอกจากนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้านของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร, ร่มญี่ปุ่น, ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ปัจจุบันวัดอาซากุสะยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเรื่อยมา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนง เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เ (อ่านต่อ)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพชื่นชมกับความสวยงามของหอคอย และอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังในญี่ปุ่น อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นต้น หอคอยแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คับคั่งไปด้วยผู้มาเยือน
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
* ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิคือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกัน แต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมักถูกบดบังด้วยเมฆในช่วงกลางวันแม้สภาพอาก (อ่านต่อ)
เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิคือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกัน แต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมักถูกบดบังด้วยเมฆในช่วงกลางวันแม้สภาพอากาศจะปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าของทุกๆ วัน (ก่อน 9 โมงเช้า) และช่วงบ่ายเย็นๆ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว (อ่านต่อ)
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว่ามาจากการที่เจ้ากระต่ายจับทาตัวทานุกิขี้ขโมยได้และนำมาลงโทษโดยการจับเผาไฟแล้วก็โยนลงน้ำก็เลยสร้างเจ้ารูปปั้นกระต่ายนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
KAWAGUCHIKO RESORT
พาท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า
พาท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า
KAWAGUCHIKO RESORT
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงาม (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดยังบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงดงามทางธรรมชาติได้ตลอดทางขึ้นเขา อิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) - ฤดูใบไม้ร่วง
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด
ลานสกี ฟูจิเท็น
นำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย อาทิเช่น สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือท่านสามารถพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึก เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย อาทิเช่น สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือท่านสามารถพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึก เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ลานสกี ฟูจิเท็น
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทาง (อ่านต่อ)
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบฮามานะ
ผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการทำฟาร์มปลาไหลในปี ค.ศ. 1891 และตอนนี้ปลาไหลยี่ห้อทะเลสาบฮามานะก็มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น
ผ่านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการทำฟาร์มปลาไหลในปี ค.ศ. 1891 และตอนนี้ปลาไหลยี่ห้อทะเลสาบฮามานะก็มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น
ทะเลสาบฮามานะ
เมืองนาโกย่า (Nagoya)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์โตโยต้า ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์โตโยต้า ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
เมืองนาโกย่า (Nagoya)
ช่วงค่ำ
Nabana no Sato Winter Illumination
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ ก (อ่านต่อ)
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)
Nabana no Sato Winter Illumination
ย่านซาคาเอะ (Sakae)
ย่านซาคาเอะ (Sakae) แหล่งความบันเทิงยามราตรีและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของนาโกย่า สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ย่านซาคาเอะยังมีร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือตึกทีวีของนาโกยาซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าซันไชน์ซาคาเ (อ่านต่อ)
ย่านซาคาเอะ (Sakae) แหล่งความบันเทิงยามราตรีและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของนาโกย่า สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ย่านซาคาเอะยังมีร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือตึกทีวีของนาโกยาซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าซันไชน์ซาคาเอะ พร้อมชิงช้าสวรรค์ขนาดสูง 52 เมตรที่มีชื่อว่า Sky Boat ซึ่งทางเข้าอยู่บนชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้า
ย่านซาคาเอะ (Sakae)
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
CENTMAIN NAGOYA
พาท่านเข้าสู่ที่พัก CENTMAIN NAGOYA หรือเทียบเท่า
พาท่านเข้าสู่ที่พัก CENTMAIN NAGOYA หรือเทียบเท่า
CENTMAIN NAGOYA
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเกียวโต
ทำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง การมาเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวแล้ว เกียวโตก็เป็นอีกเมืองหนึ่งไม่ควรพลาดเพราะเป็นเต็มไปด้วย วัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้เมืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
ทำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง การมาเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวแล้ว เกียวโตก็เป็นอีกเมืองหนึ่งไม่ควรพลาดเพราะเป็นเต็มไปด้วย วัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้เมืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
เมืองเกียวโต
วัดทองคินคะคุจิ
นำท่านชม วัดทองคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เดิมทีสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัดแบบเซน วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที (อ่านต่อ)
นำท่านชม วัดทองคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เดิมทีสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัดแบบเซน วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน ในปี ค.ศ. 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆ ของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
วัดทองคินคะคุจิ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโต ในเขตควบคุมของเทศบาลฟูชิมิ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสำคัญของศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ เทพเจ้าอินารินั่นเอง เทพเจ้าอินาริยังได้รับการยกย่อง เป็นเทพเจ้าแห่งข้าว ชา และสาเกอีกด้วย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นชาย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นหญิง แล้วแต่ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโต ในเขตควบคุมของเทศบาลฟูชิมิ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสำคัญของศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ เทพเจ้าอินารินั่นเอง เทพเจ้าอินาริยังได้รับการยกย่อง เป็นเทพเจ้าแห่งข้าว ชา และสาเกอีกด้วย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นชาย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นหญิง แล้วแต่ตำนานท้องถิ่นที่ปรากฏ นอกจากนั้นเทพอินาริยังมีชื่อ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพอินาริ โอคามิ (Inari Okami) หรือเทพเจ้าแห่งจิ้งจอก
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
เมืองโอซาก้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็นนครในภาคคันไซของเกาะฮนชู ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซะกะ จัดเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสามนครใหญ่เคฮันชิง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็นนครในภาคคันไซของเกาะฮนชู ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซะกะ จัดเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสามนครใหญ่เคฮันชิง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ
เมืองโอซาก้า
DUTY FREE
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ย่านชินไซบาชิ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ย่านชินไซบาชิ
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
FUJIYA HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ค่ำคืนนี้พักที่ FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
FUJIYA HOTEL
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ปราสาทโอซาก้า
นำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมบริเวณด้านนอกปราสาท) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย ให้ทุกท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่และประวัติความเป็นมาของปราสาท ปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 (อ่านต่อ)
นำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมบริเวณด้านนอกปราสาท) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย ให้ทุกท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่และประวัติความเป็นมาของปราสาท ปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง
ปราสาทโอซาก้า
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Osaka EXPOCITY
เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ์,ห้างสรรพสินค้า,ศูนย์เรียนรู้,ร้านอาหารนานาชาติ รวมกันไว้ที่นี่ เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพ้ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือดิสนีย์แลนด์ โอซากาเคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพื้นที่จัดงานได้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครโอซา (อ่านต่อ)
เป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ์,ห้างสรรพสินค้า,ศูนย์เรียนรู้,ร้านอาหารนานาชาติ รวมกันไว้ที่นี่ เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่แพ้ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือดิสนีย์แลนด์ โอซากาเคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพื้นที่จัดงานได้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครโอซากาไปเพียง 1ชั่วโมงกว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งกว่า 170,000 ตารางเมตรได้ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ในชื่อว่า EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพื้นที่แบบ วันเดียวเดินไม่ทั่ว ครั้งเดียวเที่ยวไม่เต็มอิ่ม
Osaka EXPOCITY
(17:35) ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
* 17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673 บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง
ช่วงค่ำ
(21:25) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
 • คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th