JW143 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก วัดอาซากุสะ ชินจูกุ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AirAsia X
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก วัดอาซากุสะ ชินจูกุ โอไดบะ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AirAsia X
ไม่มีอิสระฟรีเดย์
ขึ้นกระเช้า คาชิ คาชิ เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ใช้รถทุกวันไม่มีอิสระฟรีเดย์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ / พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) / Fuji Hakone Land Hotel / รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์ / เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ลานสกี ฟูจิเท็น / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) / ร้านค้า Duty Free / ย่านชินจูกุ (Shinjuku) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / โอไดบะ (Odaiba) / ห้างฯ อิออน จัสโก้ / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
6 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,953 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

น้ำหนักกระเป๋าฟรี ท่านละ 20 กก. หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักมากกว่าที่ทางบริษัทฯ มีให้

กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการซื้อน้ำหนักเพิ่ม

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 9,000 บาท

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.พ.62)
พ.  13-17 มี.ค.
23,999.- AirAsia X เต็ม
พฤ.  14-18 มี.ค.
23,999.- AirAsia X เต็ม
ส.  16-20 มี.ค.
23,999.- AirAsia X เต็ม

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 10:40 - 19:00 DMK - NRT XJ606
เวลาบินขากลับ 20:15 - 00:50 NRT - DMK XJ607

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(07:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 10.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง
ช่วงค่ำ
(19:00) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
Marroad International Hotel Narita
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว (อ่านต่อ)
พิเศษ!!! นำท่านนั่งกระเช้ากระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ ขึ้นสู่ยอดเขายอดเขาเท็นโจ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด และชมวิวมุมสูงของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ท่านจะได้เห็นสีสันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะที่พื้นน้ำเป็นสีฟ้าสดใสตัดกับภูเขาและเมืองคาวากูจิโกะ ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามาถถ่ายรูปคู่กับกระต่ายในตำนานที่มีประวัติความเป็นมาจากนิทานพื้นบ้านคะชิคะชิยามะว่ามาจากการที่เจ้ากระต่ายจับทาตัวทานุกิขี้ขโมยได้และนำมาลงโทษโดยการจับเผาไฟแล้วก็โยนลงน้ำก็เลยสร้างเจ้ารูปปั้นกระต่ายนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทาง (อ่านต่อ)
นำท่านทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวรำลึกแผ่นดินไหวจากภูเขาฟูจิ ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ ที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แม้จะไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยก็ตาม แต่หากมีแนวทางปฏิบัติป้องกันที่ดี ก็จะปลอดภัยได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets)
ช่วงค่ำ
Fuji Hakone Land Hotel
ค่ำนี้พักที่ Fuji Hakone Land Hotel หรือเทียบเท่า
ค่ำนี้พักที่ Fuji Hakone Land Hotel หรือเทียบเท่า
Fuji Hakone Land Hotel
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารสุดพิเศษแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ!! ขาปูยักษ์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ลานสกี ฟูจิเท็น
นำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย อาทิเช่น สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือท่านสามารถพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึก เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น มีกิจกรรมมากมายหลากหลาย อาทิเช่น สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือท่านสามารถพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึก เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ลานสกี ฟูจิเท็น
* หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง ท่านสามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้ นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด นอกจากนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้านของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร, ร่มญี่ปุ่น, ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ปัจจุบันวัดอาซากุสะยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเรื่อยมา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนง เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
ถนนนาคามิเซะ (Nakamise)
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
ถนนนาคามิเซะ (Nakamise)
ร้านค้า Duty Free
นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้า Duty Free ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้า Duty Free ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ
ร้านค้า Duty Free
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ทำการมหานครโตเกียวที่สูงกว่า 243 เมตร ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียว แบบฟรีๆ อีกด้วย จุดสังเกตอีกแห่งหนึ่งคือจะมี 5 แยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน 5 เส้น เรียกว่า ห้าแยกชินจุกุ ซึ่งเวลาไฟแดง รถทุกคันบนทุกถนน ทั้ง 5 แยก จะหยุดทั้งหมด ผู้คนสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งไหนก็ได้ ถ้าเดินทางด้านบนแล้วยังไม่หนำใจ สามารถเดินลงไปทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน ก็จะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อของกัน แต่ร้านเหล่านี้ประมาณ 1-2 ทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้ว
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
Marroad International Hotel Narita
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคลให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โอไดบะ (Odaiba)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว
โอไดบะ (Odaiba)
ห้างฯ อิออน จัสโก้
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ สินค้าอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ สินค้าอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
ห้างฯ อิออน จัสโก้
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
* 20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 5
ช่วงเช้า
(00:55) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 3.  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 40 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th