แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
JP144 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟรีเดย์ คิวชู นางาซากิ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟรีเดย์ คิวชู นางาซากิ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
บริการอาหารบนเครื่องไป - กลับ
เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ / หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล / เมืองเบปปุ / บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด (จิโกกุ เมกุริ) JigokuMeguri / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / เมืองนางาซากิ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระเต็มวัน เมืองนางาซากิ(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) / ทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) / สวนสันติภาพนางาซากิ / พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / สวนโกลฟเวอร์ / ชินชิไชน่าทาวน์ นางาซากิ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองซากะ / ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ / โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / เมืองฟุกุโอกะ / ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ / ดิวตี้ฟรี / ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Saga Comfort
วันที่ 5: รับประทานอาหาร (แบบกล่อง) / ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 6,323 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 7,900 บาท

Lion Air (SL)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62)
ส.  22-26 มิ.ย.
16,888.- Lion Air ว่าง
ศ.  12-16 ก.ค.
(วันอาสาฬหบูชา)
26,888.- Lion Air ว่าง

ตารางบิน
Lion Air (SL) เวลาบินขาไป 23:40 - 07:00 DMK - FUK SL314
เวลาบินขากลับ 07:50 - 11:55 FUK - DMK SL315

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(20:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 23.40/23.55น.ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL314 มีบริการอาหารบนเครื่อง
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(07:00) ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็ครับสัมภาระของท่าน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็ครับสัมภาระของท่าน
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 07.00/07.25น.เดินทางถึง สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล
นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเท (อ่านต่อ)
นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังมีที่พักเปิดให้บริการอีกด้วย เมื่อเดินจนสุดทางของย่านร้านค้า จะพบกับทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลางมีภูเขาเป็นฉากหลัง อีกด้านหนึ่งทำเป็นทางเดิน บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารญี่ปุ่น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยังศาลเจ้าเทนโซซึ่งเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบ ได้อีกด้วย
หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล
เมืองเบปปุ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ เงียบ สงบอยู่ริมทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นแหล่งน้ำพุร้อนการแช่ออนเซ็น และโรงแรมแบบเรียวกังที่โด่งดังไปทั่วโลก เรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเกาะคิวชู แต่ไม่มีโอกาสอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงกันเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ เงียบ สงบอยู่ริมทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเป็นแหล่งน้ำพุร้อนการแช่ออนเซ็น และโรงแรมแบบเรียวกังที่โด่งดังไปทั่วโลก เรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเกาะคิวชู แต่ไม่มีโอกาสอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงกันเลยทีเดียว
เมืองเบปปุ
บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด (จิโกกุ เมกุริ) JigokuMeguri
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด (จิโกกุ เมกุริ) JigokuMeguri
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองนางาซากิ
เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
เมืองนางาซากิ
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออิสระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำคืนนี้พักที่ NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า
NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระเต็มวัน เมืองนางาซากิ(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ)
อิสระเต็มวัน เมืองนางาซากิ(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
ทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch)
เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที่รู้สึกราวกับกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่งมีพร้อมทั้งร้านอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี รวมถึง Waterfall of Light ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานปาร์ตี้เต้นรำสวมหน้ากาก Masquerad (อ่านต่อ)
เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที่รู้สึกราวกับกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่งมีพร้อมทั้งร้านอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี รวมถึง Waterfall of Light ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานปาร์ตี้เต้นรำสวมหน้ากาก Masquerade Party ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน และยังมี Henn-na Hotel โรงแรมที่พนักงานเป็นหุ่นยนต์อยู่ภายในบริเวณสวนสนุกอีกด้วย
ทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch)
* (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท รวมรถรับส่ง)
สวนสันติภาพนางาซากิ
นำท่าเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ มีน้ำพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ำจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชายมือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก
นำท่าเข้าชม สวนสันติภาพนางาซากิ มีน้ำพุแห่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ำจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นรูปปั้นผู้ชายมือขวาชี้ขึ้นไปบนฟ้า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก
สวนสันติภาพนางาซากิ
* * สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายและภาพยนตร์จากเหตุการณ์จริง และซากสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของจริงเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
* * สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออิสระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนโกลฟเวอร์
นำท่านสู่ สวนโกลฟเวอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนางาซากิ เป็นสถานที่รวบรวมอาคารในรูปแบบยูโร-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะบ้านของนายโธมัส โกลฟเวอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศขึ้น เมื่อปี 1859 ท่านสามารถชมวิวของเมืองและอ่าวได้อย่างชัดเจนจากสวนแห่งนี้ และ ณ ถนนโกลฟเวอร์ที่ทอดยาวไปยังโบสถ์คาทอลิกโออุระจะเรียงรายไปด้วยร้านขายขนมคัสเตลล่าชื่อดังของนางาซากิ และอาคารก่อสร้างที่เก่าแก่ซึ่งเ (อ่านต่อ)
นำท่านสู่ สวนโกลฟเวอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนางาซากิ เป็นสถานที่รวบรวมอาคารในรูปแบบยูโร-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะบ้านของนายโธมัส โกลฟเวอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศขึ้น เมื่อปี 1859 ท่านสามารถชมวิวของเมืองและอ่าวได้อย่างชัดเจนจากสวนแห่งนี้ และ ณ ถนนโกลฟเวอร์ที่ทอดยาวไปยังโบสถ์คาทอลิกโออุระจะเรียงรายไปด้วยร้านขายขนมคัสเตลล่าชื่อดังของนางาซากิ และอาคารก่อสร้างที่เก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีต
สวนโกลฟเวอร์
* * สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
ชินชิไชน่าทาวน์ นางาซากิ
นำท่านชม ย่านที่ชุมชนชาวจีน ชินชิไชน่าทาวน์ นางาซากิ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังใช้นโยบายปิดประเทศซึ่งมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้ทำการค้าได้ คนกลุ่มแรกๆ ในชินชิไชน่าทาวจึงเป็นพวกพ่อค้าและกะลาสีเรือ ชินชิไชน่าทาวน์นอกจากจะเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส่วนอีก 2 ที่อยู่ที่โยโกฮาม่า และโกเบ ชินชิไชน่าทาว (อ่านต่อ)
นำท่านชม ย่านที่ชุมชนชาวจีน ชินชิไชน่าทาวน์ นางาซากิ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังใช้นโยบายปิดประเทศซึ่งมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้ทำการค้าได้ คนกลุ่มแรกๆ ในชินชิไชน่าทาวจึงเป็นพวกพ่อค้าและกะลาสีเรือ ชินชิไชน่าทาวน์นอกจากจะเป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ส่วนอีก 2 ที่อยู่ที่โยโกฮาม่า และโกเบ ชินชิไชน่าทาวน์ ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของคนจีนไว้มากกว่าไชน่าทาวน์อื่นๆ เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านขนม ร้านอาอาหารจีนหลายสิบร้าน โดยมีอาหารขึ้นชื่อคือ Champon noodle หรือบะหมี่ในน้ำซุปที่ข้นแบบราดหน้า และ Sara udon คือบะหมี่ผัดคล้ายกับโกยซีหมี่ อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในย่านนี้ ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทางตามอัธยาศัย
ชินชิไชน่าทาวน์ นางาซากิ
* * สถานที่แนะนำ! ท่านสามารถขอคำแนะนำในการเดินทางได้จากไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออิสระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที่ NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำคืนนี้พักที่ NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า
NAGASAKI MARINE WORLD HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองซากะ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซากะ จังหวัดเล็กบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซากะ จังหวัดเล็กบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
นำท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซางะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้
นำท่านชม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabeshima ผู้ปกครองเมืองซางะ สมัยเอโดะ มีเทพเจ้าหลักของศาสนาชินโต 3 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่นี่ และยังเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าแห่งความรัก ซึ่งหลายคนที่อยากสมหวังในความรักต้องมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
นำท่านสู่ โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท Tosu Premium Outlets แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำ และแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมายแตกต่างกัน
นำท่านสู่ โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท Tosu Premium Outlets แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำ และแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมายแตกต่างกัน
โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออิสระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฟุกุโอกะ
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชู หากใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองแห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟุกุโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week  (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชู หากใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองแห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟุกุโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส
เมืองฟุกุโอกะ
ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุเป็นวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ศาลเจ้าดาไซฟุมีการจัดพิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ มากมาย ตั้งแต่พิธีอุโซะกะเอะ พิธีทดแทนการโกหก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม พิธีกรรมนี้ผู้คนจะขอพรจากเท็นจิน ซึ่งเป็นการบูชาดวงวิญญาณของ ซุกะวะระ มิ (อ่านต่อ)
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุเป็นวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ศาลเจ้าดาไซฟุมีการจัดพิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ มากมาย ตั้งแต่พิธีอุโซะกะเอะ พิธีทดแทนการโกหก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม พิธีกรรมนี้ผู้คนจะขอพรจากเท็นจิน ซึ่งเป็นการบูชาดวงวิญญาณของ ซุกะวะระ มิชิซาเนะ เพื่อให้เปลี่ยนคำโกหกทั้งหมดที่ทำไว้โดยไม่เจตนาในปีที่ผ่านมาให้กลายเป็นเรื่องที่ดีและความโชคดีสำหรับปีที่จะมาถึง รวมถึงโอนิสุเบะ ซึ่งเป็นพิธีกรรมขนาดใหญ่เกี่ยวกับไฟที่สร้างมาเพื่อป้องกันภัยพิบัติและนำมาซึ่งโชคลาภ ในเดือนกันยายนจะมีพิธีฟุเดะสุกะ โดยจะฝังพู่กันเขียนหนังสือเก่าและแสดงการ ขอบคุณ สำหรับความเป็นประโยชน์ เพื่อภาวนาให้กับความสำเร็จในภายภาคหน้าของการเขียนหนังสือ อีกทั้งยังมีจินโคชิกิ ไทไซ ที่จัดขึ้นเพื่อภาวนาแด่สันติสุขในราชวงศ์และประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพืชผลที่อุดมสมบูรณ์ ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามีรูปหล่อวัวเทพเจ้านอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู
ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ
ดิวตี้ฟรี
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ดิวตี้ฟรี
ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ เป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆกว้างๆ มีรูปทรงและสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโ (อ่านต่อ)
นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ เป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังมีโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านตู้เกมส์ รวมทั้งโรงแรมอีก 2 แห่ง ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆกว้างๆ มีรูปทรงและสีสันที่แปลกตาเพื่อให้ได้บรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตรงกลางของคลองจำลองนี้จะมีการแสดงน้ำพุแสงสีเสียง ตั้งแต่เปิดจนปิด ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ภายในมีร้านค้ามากกว่า 250 ร้าน ทั้งร้านที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นและร้านมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารให้บริการหลากหลายแบบทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารชาติอื่นๆ ในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าข้างนอกมากนัก โดยเฉพาะที่ชั้น 5 จะมีส่วนที่เรียกว่า ราเมน สเตเดี่ยม ที่จะมีร้านราเมนที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งราเมนสไตล์ฟุกุโอกะที่เรียกว่าฮากาตะราเมนด้วย
ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารในมื้ออิสระ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Saga Comfort
นำท่านเข้าพักที่ Saga Comfort หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าพักที่ Saga Comfort หรือระดับเทียบเท่า
Saga Comfort
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหาร (แบบกล่อง)
รับประทานอาหาร (แบบกล่อง) เพื่อความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
รับประทานอาหาร (แบบกล่อง) เพื่อความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
รับประทานอาหาร (แบบกล่อง)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ
* 07.50/07.55/08.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL315 บริการอาหารบนเครื่อง
ช่วงบ่าย
(11:55) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความ ประทับใจมิรู้ลืม
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 3. หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 6. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น


โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม


เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกหลัง 30 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

 1. สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 2. สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 3. กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 4. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี


หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง)

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 3 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th