JW146 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ ศาลเจ้าโอสึคันนง ปราสาทมัตสึโมโตะ เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI LION (SL)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ ศาลเจ้าโอสึคันนง ปราสาทมัตสึโมโตะ เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI LION (SL)
พิเศษ !! ฟรี อาหารร้อนบนเครื่อง ไป - กลับ
นำท่านสู่ญี่ปุ่น นาโกย่า ชมศาลเจ้าโอสึคันนง ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - คุโรเบะ ชมยอดเขาทาเทยาม่า ชมกำแพงหิมะสูงชัน ชมปราสาทมัตสึโมโตะ ชมเมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี ช้อปปิ้งย่านการค้าซาคาเอะ ชมหอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า / ศาลเจ้าโอสึคันนง / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ / ยอดเขาทาเทยาม่า (Tateyama Mountain) / กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / TSUGAIKE KOGEN HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ปราสาทมัตสึโมโตะ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ / ดิวตี้ฟรี / ย่านซาคาเอะ (Sakae) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / NAGOYA HOTEL / Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ / JAZZ DREAM OUTLET / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
6 มื้อ, อิสระ 3 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 714 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 2 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,900 บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีเตียงท่านละ 7,000 บาท

Lion Air (SL)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.62)
ศ.  26-29 เม.ย.
29,999.- Lion Air เต็ม
พฤ.  09-12 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
29,999.- Lion Air เหลือ 2 ที่
ศ.  10-13 พ.ค.
27,999.- Lion Air ว่าง
อา.  12-15 พ.ค.
25,999.- Lion Air เหลือ 15 ที่
จ.  13-16 พ.ค.
25,999.- Lion Air ว่าง
อา.  19-22 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
25,999.- Lion Air ว่าง
จ.  20-23 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
24,999.- Lion Air ว่าง
ศ.  24-27 พ.ค.
25,999.- Lion Air ว่าง
อา.  26-29 พ.ค.
24,999.- Lion Air เหลือ 15 ที่
จ.  27-30 พ.ค.
24,999.- Lion Air ว่าง
ศ.  31 พ.ค.-03 มิ.ย.
25,999.- Lion Air ว่าง

ตารางบิน
Lion Air (SL) เวลาบินขาไป 07:45 - 15:45 DMK - NGO SL310
เวลาบินขากลับ 17:15 - 21:50 NGO - DMK SL311

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(04:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310
ช่วงบ่าย
(15:45) ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็ครับสัมภาระของท่าน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และตรวจเช็ครับสัมภาระของท่าน
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า
* ** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
ศาลเจ้าโอสึคันนง
ศาลเจ้าโอสึคันนงเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน (อ่านต่อ)
ศาลเจ้าโอสึคันนงเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
ศาลเจ้าโอสึคันนง
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
นำท่านพัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
นำท่านพัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด!! ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีค (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด!! ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์
นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์
ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ
ยอดเขาทาเทยาม่า (Tateyama Mountain)
จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า (Tateyama Mountain) ที่มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า (Tateyama Mountain) ที่มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
ยอดเขาทาเทยาม่า (Tateyama Mountain)
กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL)
ให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
ให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
TSUGAIKE KOGEN HOTEL
ห้ามพลาด เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่นสรรพคุณการอาบน้ำแร่ การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
ห้ามพลาด เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่นสรรพคุณการอาบน้ำแร่ การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
TSUGAIKE KOGEN HOTEL
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ปราสาทมัตสึโมโตะ
นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมบริเวณด้านนอกปราสาท) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1592-1614 ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำห (อ่านต่อ)
นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมบริเวณด้านนอกปราสาท) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1592-1614 ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี ปราสาทมัตสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่ง ผู้คนจำนวนมากต่างมาเดินเล่นในสวนหย่อม และรอบๆ ปราสาท ซึ่งคูเมืองด้านนอกปลูกต้นซากุระสายพันธุ์โซเม โยชิโนะ ไว้หลายร้อยต้น
ปราสาทมัตสึโมโตะ
* ให้ท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ซึ่งบริเวณนี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองการค้า และร้านค้าชายคาบ้านบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พื้นที่ทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็นเขตติดต่อทางวัฒนธรรมที่สำคัญ มีคลองไหลผ่านชายคาของบ้านพ่อค้าด้วยหน้าต่างที่เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจำนวนมาก ทางเข้าตกแต่งด้วยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เก่าแก่มากมายในร้านจำหน่ายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีร้านค้าที่คุณสามารถชิมไวน์และสาเก รวมถึงร้ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ซึ่งบริเวณนี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองการค้า และร้านค้าชายคาบ้านบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พื้นที่ทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็นเขตติดต่อทางวัฒนธรรมที่สำคัญ มีคลองไหลผ่านชายคาของบ้านพ่อค้าด้วยหน้าต่างที่เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจำนวนมาก ทางเข้าตกแต่งด้วยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เก่าแก่มากมายในร้านจำหน่ายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีร้านค้าที่คุณสามารถชิมไวน์และสาเก รวมถึงร้านจำหน่ายสตูเนื้อวัวที่คุณสามารถรับประทานขณะเดินไปด้วย สำหรับของที่ระลึก คุณสามารถซื้อSarubobo ตุ๊กตาลูกลิง ซึ่งมีหลากหลายชนิดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ดังนั้นคุณสามารถซื่อมันเพื่อความโชคดีเมื่อคุณมาที่นี่
ดิวตี้ฟรี
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ดิวตี้ฟรี
ย่านซาคาเอะ (Sakae)
ย่านซาคาเอะ (Sakae) แหล่งความบันเทิงยามราตรีและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของนาโกย่า สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ย่านซาคาเอะยังมีร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือตึกทีวีของนาโกยาซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าซันไชน์ซาคาเ (อ่านต่อ)
ย่านซาคาเอะ (Sakae) แหล่งความบันเทิงยามราตรีและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดของนาโกย่า สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ ย่านซาคาเอะยังมีร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวที่จะทำให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือตึกทีวีของนาโกยาซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุที่เก่าแก่มากกว่า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าซันไชน์ซาคาเอะ พร้อมชิงช้าสวรรค์ขนาดสูง 52 เมตรที่มีชื่อว่า Sky Boat ซึ่งทางเข้าอยู่บนชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้า
ย่านซาคาเอะ (Sakae)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
NAGOYA HOTEL
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
NAGOYA HOTEL
Nabana no Sato Winter Illumination
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ ก (อ่านต่อ)
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)
Nabana no Sato Winter Illumination
* (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมไปชมเทศกาลไฟอลังการ Nabanano Sato winter Illumination) สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมงานประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น Nabanano sato Illumination ชำระเพิ่มท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์
นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่ในบริเวณสวน Hisaya Odori Park เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1954 มีความสูงทั้งสิ้น 180 เมตร
นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่ในบริเวณสวน Hisaya Odori Park เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1954 มีความสูงทั้งสิ้น 180 เมตร
JAZZ DREAM OUTLET
นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OUTLET ตั้งอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ
นำท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OUTLET ตั้งอยู่ในนากาชิมะ เขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็นเอาท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
(17:15) ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า
* 17.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
(21:50) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
  (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 • กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th