Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) JP275 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว มหานครดอกไม้ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวสกายทรี อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia X(XJ)

FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / มหานครโตเกียว / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) / โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / KAWAGUCHIKO RESORT / การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ(Fuji Mountain) / พิธีชงชาญี่ปุ่น (Tea Ceremony) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ / ย่านชินจูกุ (Shinjuku) / โอไดบะ (Odaiba) / ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport)
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
4 มื้อ, อิสระ 5 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,508 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 7,900.-

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 เม.ย.63)

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 10:45 - 19:04 DMK - NRT XJ606
เวลาบินขากลับ 20:55 - 01:35 NRT - DMK XJ607

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
ช่วงเช้า
(07:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* 10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 **ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยสายการบินมีบริการจำหน่าย**
ช่วงค่ำ
(19:40) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / มหานครโตเกียว / วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) / ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) / โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) / โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / KAWAGUCHIKO RESORT / การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
มหานครโตเกียว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) หรือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นมีความเลื่อมใสศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี นำท่านสักการะ เทพเจ้าคันนง ท่านสามารถทำได้โดยโดยการรดน้ำ และตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว และทำบุญไหว้พระด้วยการโยนเหรียญลงในกล่อง แล้วตบมือ 2 แปะ และอธิษฐานขอพร จุดเด่นของวัดอาซากุสะคือ โคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโคมไฟนี้ นอกจากนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กสีขาวมากมายเรียงกันอย่างสวยงามบริเวณหน้าวัด นอกจากนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนนนากามิเสะที่ทอดยาวไปสู่ประตูอีกด้านของวัด ร้านส่วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว เช่น ตุ๊กตาแมวกวัก, พวงกุญแจ, ดาบซามูไร, ร่มญี่ปุ่น, ชุดกิโมโน, ขนมญี่ปุ่นและ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ปัจจุบันวัดอาซากุสะยังคงเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวเรื่อยมา และเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่ต้องแวะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ หรือเทพเจ้าคันนง เพื่อความโชคดีและเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
ถนนนาคามิเซะ (Nakamise)
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
จากนั้นเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ (Nakamise) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เ (อ่านต่อ)
นำทุกท่านชม โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางมหานครโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพชื่นชมกับความสวยงามของหอคอย และอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับหลากหลายร้านค้าแบรนด์ดังในญี่ปุ่น อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นต้น หอคอยแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คับคั่งไปด้วยผู้มาเยือน
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นชมหอคอย หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ และบ่อน้ำขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์ ยังจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสำราญใจ
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกา (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ตามอัธยาศํย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
KAWAGUCHIKO RESORT
พาท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า
พาท่านเข้าสู่ที่พัก KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแช่ออนเช็นธรรมชาติ
นำท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพ ให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
นำท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพ ให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ภูเขาไฟฟูจิ(Fuji Mountain) / พิธีชงชาญี่ปุ่น (Tea Ceremony) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ / ย่านชินจูกุ (Shinjuku) / โอไดบะ (Odaiba) / ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / Marroad International Hotel Narita
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ภูเขาไฟฟูจิ(Fuji Mountain)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใก (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มีความสูง 3,776 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปี ทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออีกด้วย นำท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดยังบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความงดงามทางธรรมชาติได้ตลอดทางขึ้นเขา อิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ และเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมือง ขนมญี่ปุ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
* นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
พิธีชงชาญี่ปุ่น (Tea Ceremony)
นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น (Tea Ceremony) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นใน
นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น (Tea Ceremony) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นใน
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสั (อ่านต่อ)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์
* ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ย่านชินจูกุ (Shinjuku)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เป็นย่านที่ผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีชินจูกุสถานีใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินหลายสาย ยังเป็นที่ตั้งของร้านค้า สำนักงาน และห้างสรรสินค้ามากมาย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า นอกจากนี้ยังมีอาคารที่ทำการมหานครโตเกียวที่สูงกว่า 243 เมตร ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียว แบบฟรีๆ อีกด้วย จุดสังเกตอีกแห่งหนึ่งคือจะมี 5 แยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน 5 เส้น เรียกว่า ห้าแยกชินจุกุ ซึ่งเวลาไฟแดง รถทุกคันบนทุกถนน ทั้ง 5 แยก จะหยุดทั้งหมด ผู้คนสามารถเดินข้ามไปยังฝั่งไหนก็ได้ ถ้าเดินทางด้านบนแล้วยังไม่หนำใจ สามารถเดินลงไปทางไปสถานีรถไฟใต้ดิน ก็จะมีร้านค้ามากมายให้เลือกซื้อของกัน แต่ร้านเหล่านี้ประมาณ 1-2 ทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้ว
โอไดบะ (Odaiba)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (Odaiba) เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองเมืองโอไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว
ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีโซนห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมายมารวมตัวกันถึง 154 ร้าน จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบ (อ่านต่อ)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า ไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว (DiverCity Tokyo Plaza) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีโซนห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมายมารวมตัวกันถึง 154 ร้าน จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้มที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ และขยับหัวได้ น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย หากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษ ยังมีนิทรรศการเล็กๆ อยู่บนชั้น 7 อีกด้วย
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
Marroad International Hotel Narita
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ทานควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง
โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ทานควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง
ช่วงบ่าย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
ช่วงค่ำ
(17:00) ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport)
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 **ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง โดยสายการบินมีบริการจำหน่าย**
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ช่วงเช้า
(01:35) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน 

 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วันกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม


เงื่อนไขยกเลิกการจอง 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางระยะเวลา 35 วัน คืนเงินเต็มจำนวน(หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการจากทางญี่ปุ่น)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ระยะเวลา 20-35 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกระยะเวลา 0-20 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง)

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย


จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)


คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา