Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) AFWC002 ทัวร์แอฟริกา พรีเมี่ยม แกรนด์เคนย่า ตะลุยซาฟารี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Kenya Airways (KQ)

พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบไนวาชาชมฝูงฮิปโป
เปิดประสบการณ์!! ตะลุยซาฟารี เพื่อตามล่าหา BIG 5 ประกอบด้วย สิงโต ช้าง เสือดาว ควายป่า และแรด ณ อุทยานแห่งชาติ ของประเทศเคนย่า (อัมโบเซลี มาไซมาร่า ทะเลสาบนากูรู) เก็บภาพความงดงามของยอดเขาคิลิมันจาโร พร้อมสัตว์นานาชนิด ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า นำชมความงดงามของฝูงฟลามิงโก้ ณ ทะเลสาบนากูรู

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) / อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Amboseli Serena Safari Lodge
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงไนโรบี (Nairobi) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Eka Hotel Nairobi
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอลเพเจตา (Ol Pejeta Conservancy) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ศูนย์ศึกษาลิงชิมแปนซี (Chimpanzee Sanctuary) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sweetwaters Tented Camp
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกทอมสัน (Thomson’s Falls) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru National Park) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Sarova Lion Hill Game Lodge
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sarova Mara Game Camp
วันที่ 7: OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sarova Mara Game Camp
วันที่ 8: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) / เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) / กรุงไนโรบี (Nairobi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant) / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
วันที่ 9: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
20 มื้อ 6 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,518 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 29,900.-
อายุ 2 ถึง 12 ปี ชำระเพิ่ม 4,000.-

Kenya Airways (KQ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ม.ค.63)

ตารางบิน
Kenya Airways (KQ) เวลาบินขาไป 01:20 - 06:10 BKK - NBO KQ 887
เวลาบินขากลับ 23:59 - 13:30 NBO - BKK KQ 886

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงค่ำ
(22:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 01:20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบิน Kenya Airways เที่ยวบินที่ KQ 887
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) / อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Amboseli Serena Safari Lodge
ช่วงเช้า
(06:10) ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) ท่าอากาศยานในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli National Park)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli National Park) เป็นอุทยานที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศแทนซาเนีย มีภาพฉากหลังเป็นยอดเขาคิลิมันจาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 392 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในเคนย่า รองลงมาจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาคิลีมันจาโร ภูเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย เช่น ควายป่า (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Amboseli National Park) เป็นอุทยานที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศแทนซาเนีย มีภาพฉากหลังเป็นยอดเขาคิลิมันจาโร มีอาณาเขตทั้งหมด 392 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในเคนย่า รองลงมาจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาคิลีมันจาโร ภูเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกา อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย เช่น ควายป่า ช้างแอฟริกัน เสือชีตาร์ สิงโต แรด ยีราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บีสท์ ลิงบาบูน กาเซลล์ ฮิปโป หมูป่า และสัตว์ป่าอีกมากมาย
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park)
จากนั้นนำท่านท่องซาฟารี โดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ (Land Cruiser) เพื่อให้เหมาะสมกับการชมเหล่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า Game Drive ซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมงในอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี โดยนำท่านตามล่าหาเจ้าป่า ทั้ง 5 หรือ “BIG FIVE” ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว แรด ควายป่า และช้างแอฟริกัน
จากนั้นนำท่านท่องซาฟารี โดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ (Land Cruiser) เพื่อให้เหมาะสมกับการชมเหล่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า Game Drive ซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมงในอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี โดยนำท่านตามล่าหาเจ้าป่า ทั้ง 5 หรือ “BIG FIVE” ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว แรด ควายป่า และช้างแอฟริกัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Amboseli Serena Safari Lodge
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Amboseli Serena Safari Lodge หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Amboseli Serena Safari Lodge หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงไนโรบี (Nairobi) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / Eka Hotel Nairobi
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่องซาฟารีอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี (Game Drive Tours in Amboseli National Park)
จากนั้นนำท่านท่องซาฟารี โดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ (Land Cruiser) เพื่อให้เหมาะสมกับการชมเหล่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า Game Drive ซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมงในอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี โดยนำท่านตามล่าหาเจ้าป่า ทั้ง 5 หรือ “BIG FIVE” ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว แรด ควายป่า และช้างแอฟริกัน
จากนั้นนำท่านท่องซาฟารี โดยยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ (Land Cruiser) เพื่อให้เหมาะสมกับการชมเหล่าสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า Game Drive ซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมงในอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี โดยนำท่านตามล่าหาเจ้าป่า ทั้ง 5 หรือ “BIG FIVE” ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว แรด ควายป่า และช้างแอฟริกัน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กรุงไนโรบี (Nairobi)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนยา และยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีจำนวนประชากรราว 3-4 ล้านคน ตั้งแต่ปี 1899 เป็นต้นมา ไนโรบีได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างอูกานดากับเคนยาทำให้ไนโรบีกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ปัจจุบันกรุงไนโรบีนับเป็นเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยต (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนยา และยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีจำนวนประชากรราว 3-4 ล้านคน ตั้งแต่ปี 1899 เป็นต้นมา ไนโรบีได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างอูกานดากับเคนยาทำให้ไนโรบีกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ปัจจุบันกรุงไนโรบีนับเป็นเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า และเป็นเมืองใหญ่ของทวีปแอฟริกา นอกจากกรุงไคโร เลกอส โจฮันเนสเบิร์ก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารจีน
Eka Hotel Nairobi
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Eka Hotel Nairobi หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Eka Hotel Nairobi หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอลเพเจตา (Ol Pejeta Conservancy) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ศูนย์ศึกษาลิงชิมแปนซี (Chimpanzee Sanctuary) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sweetwaters Tented Camp
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอลเพเจตา (Ol Pejeta Conservancy)
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอลเพเจตา (Ol Pejeta Conservancy) เพื่อชมสัตว์นานาชนิด รวมไปถึงแรดดำและแรดขาว เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเส้นศูนย์สูตรของ Nanyuki ระหว่างเชิงเขาของอเบอร์แดร์ และเมาท์เคนย่า
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอลเพเจตา (Ol Pejeta Conservancy) เพื่อชมสัตว์นานาชนิด รวมไปถึงแรดดำและแรดขาว เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเส้นศูนย์สูตรของ Nanyuki ระหว่างเชิงเขาของอเบอร์แดร์ และเมาท์เคนย่า
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์ศึกษาลิงชิมแปนซี (Chimpanzee Sanctuary)
จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์ศึกษาลิงชิมแปนซี (Chimpanzee Sanctuary) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า ท่านจะได้ชมสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป่าแอฟริกา ควายป่า เสือชีต้าร์ แรด ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์ศึกษาลิงชิมแปนซี (Chimpanzee Sanctuary) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า ท่านจะได้ชมสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ อาทิ ฮิปโป ไฮยีนา ยีราฟ หมาป่าแอฟริกา ควายป่า เสือชีต้าร์ แรด ฯลฯ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Sweetwaters Tented Camp
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sweetwaters Tented Camp หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sweetwaters Tented Camp หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / น้ำตกทอมสัน (Thomson’s Falls) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru National Park) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Sarova Lion Hill Game Lodge
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
น้ำตกทอมสัน (Thomson’s Falls)
ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ น้ำตกทอมสัน (Thomson’s Falls) น้ำตกที่มีความสูง 74 เมตร บนแม่น้ำ Ewaso Ng’iro ตั้งอยู่ที่เมือง Nyahururu
ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ น้ำตกทอมสัน (Thomson’s Falls) น้ำตกที่มีความสูง 74 เมตร บนแม่น้ำ Ewaso Ng’iro ตั้งอยู่ที่เมือง Nyahururu
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru National Park)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนากูรู โดยเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมียีราฟสายพันธุ์รอทส์ไชลด์ แรดดำ แรดขาว และเสือดาว เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบริฟต์ วัลเล่ย์ เป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องสามารถพบฟลามิงโก้ ได้มากที่สุด และเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หาอาหารของฟลาม (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู (Lake Nakuru National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนากูรู โดยเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมียีราฟสายพันธุ์รอทส์ไชลด์ แรดดำ แรดขาว และเสือดาว เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบริฟต์ วัลเล่ย์ เป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องสามารถพบฟลามิงโก้ ได้มากที่สุด และเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หาอาหารของฟลามิงโก้ด้วยการมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา ทะเลสาบนากูรู ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1961 ด้วยเนื้อที่เพียง 180 ตารางกิโลเมตร นอกจากนั้น ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
Sarova Lion Hill Game Lodge
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Lion Hill Game Lodge หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Lion Hill Game Lodge หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 6
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sarova Mara Game Camp
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เข้าสู่เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve)
นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดเข้าสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า
นำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดเข้าสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve)
นำท่านเดินทางสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ เขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve) ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five ภายในเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Sarova Mara Game Camp
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Mara Game Camp หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Mara Game Camp หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 7
OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า / รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม / Sarova Mara Game Camp
ช่วงเช้า
(05:30) OPTION เสริม! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า
สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทฯ
สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทฯ
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 500 USD/ท่าน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(07:30) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
(09:00) ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแส (อ่านต่อ)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่างๆ ที่มีลายสวยงามอย่าง เช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย
* การทำ Game Drives สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิกขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล * ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่องซาฟารีเขตสงวนธรรมชาติมาไซมาร่า (Maasai Mara National Reserve Safari Game Drives)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแส (อ่านต่อ)
ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อทำ Safari Game Drives ท่านจะได้สัมผัสกับสุดยอดการท่องป่าแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่าตามหา Big Five ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝูงกวางพันธุ์ต่างๆ ที่มีลายสวยงามอย่าง เช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย
* การทำ Game Drives สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิกขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล * ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Sarova Mara Game Camp
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Mara Game Camp หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sarova Mara Game Camp หรือระดับเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 8
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) / เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) / กรุงไนโรบี (Nairobi) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant) / ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1884 เมตร เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ำจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยู่นอกตัวเมืองไนวาชา เป็นทะเลสาบที่ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจำนวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัสที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1884 เมตร เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ำจืดในเคนยา โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยู่นอกตัวเมืองไนวาชา เป็นทะเลสาบที่ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจำนวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัสที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising)
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) ชมฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูกๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองใ (อ่านต่อ)
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบไนวาซ่า (Naivasha National Park Cruising) ชมฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูกๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy)
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่างๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด
นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (Crescent Island Conservancy) มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่างๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด
กรุงไนโรบี (Nairobi)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนยา และยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีจำนวนประชากรราว 3-4 ล้านคน ตั้งแต่ปี 1899 เป็นต้นมา ไนโรบีได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างอูกานดากับเคนยาทำให้ไนโรบีกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ปัจจุบันกรุงไนโรบีนับเป็นเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยต (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนยา และยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มีจำนวนประชากรราว 3-4 ล้านคน ตั้งแต่ปี 1899 เป็นต้นมา ไนโรบีได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างอูกานดากับเคนยาทำให้ไนโรบีกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ปัจจุบันกรุงไนโรบีนับเป็นเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า และเป็นเมืองใหญ่ของทวีปแอฟริกา นอกจากกรุงไคโร เลกอส โจฮันเนสเบิร์ก
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ (Carnivore Restaurant)
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ ห้องอาหารท้องถิ่นสไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย
รับประทานอาหารค่ำแสนอร่อย ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ ห้องอาหารท้องถิ่นสไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโจโม เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport)
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศเคนย่า และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศเคนย่า และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 23:59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kenya Airways เที่ยวบินที่ KQ 886
วันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงบ่าย
(13:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever)

ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) และต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่

 1. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th
 2.  คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161
 3.  สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 1.  ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 2. ต้องนำสำเนาหนังสือเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน
 3. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วิคตอเรียฟอลล์//ลิฟวิ่งสโตน์-ไนโรบี(หรือสลับก่อนหลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ทั้งสี่ประเทศ เคนย่า, ซิมบับเว, แซมเบีย, บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตัว)  
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ชิมอาหารอาหารท้องถิ่นสลับอาหารเอเชีย
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอดเส้นทาง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท (หากท่านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000  บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ  6 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางแอฟริกา ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 6 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปแอฟฟริกา  ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  • ค่าห้องพักในทวีปแอฟริกา ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตัว)

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 นิ้ว จำนวน 4 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 3. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) / หากเป็นนักศึกษาใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหรือนักเรียน / กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง (สำคัญ)
 7. สำเนาวีซ่าซิมบับเวที่ท่านเคยได้รับ (ถ้ามี)
 8. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศปลายทางเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 9. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ:
วีซ่าเคนย่า
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 วันทำการ

วีซ่าซิมบับเว
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 7-14 วันทำการ

วีซ่าบอตสวานา
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 14-30 วันทำการกรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา