แชร์ LINE
โหลด PDF
จองด่วน !
LA20 ทัวร์ลาว วังเวียง พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ถ้ำจัง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ลาว วังเวียง พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ถ้ำจัง บลูลากูน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
บริการอาหารบนเครื่องไป - กลับ
สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงได้ สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว / ข้าวจี่ปาเต้ / หอพระแก้ว (Haw Phra Kaew) / อนุสาวรีย์ประตูชัย (Patuxay) / พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (Pha That Luang) / เมืองวังเวียง (Vang Vieng) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
วันที่ 2: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ล่องเรือคายัค (Kayaking) / กิจกรรมผจญภัยโหนสลิง (Zip Line) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ถ้ำจัง (Tham Chang) / ถ้ำปูคำ (Tham Phu Kham Cave) / บลูลากูน (Blue Lagoon) / บอลลูนยักษ์ (Air Balloon) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
วันที่ 3: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
6 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,022 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

Bangkok Airways (PG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 09 พ.ค.62)
ส.  01-03 มิ.ย.
13,900.- Bangkok Airways เต็ม
ส.  29 มิ.ย.-01 ก.ค.
14,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  06-08 ก.ค.
13,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  27-29 ก.ค.
(ชดเชยวันเฉลิมฯร.10)
14,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
14,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  24-26 ส.ค.
14,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  07-09 ก.ย.
13,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  28-30 ก.ย.
14,900.- Bangkok Airways ว่าง
ส.  05-07 ต.ค.
14,900.- Bangkok Airways ว่าง

ตารางบิน
Bangkok Airways (PG) เวลาบินขาไป 09:45 - 11:00 BKK - VTE PG943
เวลาบินขากลับ 11:45 - 13:00 VTE - BKK PG944

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจันทน์ โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ช่วงบ่าย
ข้าวจี่ปาเต้
บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ !! ข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปังฝรั่งเศสที่ยัดใส้ด้วยปาเต้ และเครื่องเคียง) ที่ขึ้นชื่อของเวียงจันทน์
บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ !! ข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปังฝรั่งเศสที่ยัดใส้ด้วยปาเต้ และเครื่องเคียง) ที่ขึ้นชื่อของเวียงจันทน์
ข้าวจี่ปาเต้
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หอพระแก้ว (Haw Phra Kaew)
นำท่านเยี่ยมชม หอพระแก้ว (Haw Phra Kaew) ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ในสมัยก่อนหอพระแก้วแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูป
นำท่านเยี่ยมชม หอพระแก้ว (Haw Phra Kaew) ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ในสมัยก่อนหอพระแก้วแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูป
หอพระแก้ว (Haw Phra Kaew)
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Patuxay)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประตูชัย (Patuxay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ใ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประตูชัย (Patuxay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Patuxay)
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (Pha That Luang)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (Pha That Luang) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (Pha That Luang) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรม
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (Pha That Luang)
เมืองวังเวียง (Vang Vieng)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (Vang Vieng) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง (Vang Vieng) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว
เมืองวังเวียง (Vang Vieng)
ช่วงค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากท่องเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่ม นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากท่องเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่ม นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ห้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
วันที่ 2
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย
เพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือคายัค (Kayaking)
นำท่านเดินทางสู่ตอนต้นของแม่น้ำซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค (Kayaking) สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (นั่งลำละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชมถ้ำนอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยางลอยน้ำเข้าไปภายในถ้ำ เป็นกิจกรรมที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่ง
นำท่านเดินทางสู่ตอนต้นของแม่น้ำซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค (Kayaking) สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (นั่งลำละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชมถ้ำนอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยางลอยน้ำเข้าไปภายในถ้ำ เป็นกิจกรรมที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่ง
ล่องเรือคายัค (Kayaking)
กิจกรรมผจญภัยโหนสลิง (Zip Line)
นำท่านสนุกสนานไปกับ กิจกรรมผจญภัยโหนสลิง Zip Line !! การโหนสลิงท้าทายความสูงพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
นำท่านสนุกสนานไปกับ กิจกรรมผจญภัยโหนสลิง Zip Line !! การโหนสลิงท้าทายความสูงพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
กิจกรรมผจญภัยโหนสลิง (Zip Line)
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรม 600 บาท หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันนี้ ด้วยอาหารรสชาติอันแสนคุ้นเคย
อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันนี้ ด้วยอาหารรสชาติอันแสนคุ้นเคย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถ้ำจัง (Tham Chang)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจัง (Tham Chang) พาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ้ำ พร้อมทั้งชมจุดชมวิวสุดยอดที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง และชมสระมรกตซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจัง (Tham Chang) พาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ้ำ พร้อมทั้งชมจุดชมวิวสุดยอดที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง และชมสระมรกตซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
ถ้ำจัง (Tham Chang)
ถ้ำปูคำ (Tham Phu Kham Cave)
นำท่านชม ถ้ำปูคำ (Tham Phu Kham Cave) เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ว่าถ้ำปูคำ (นั่งรถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ล้อมด้วยภูเขาหินปูน
นำท่านชม ถ้ำปูคำ (Tham Phu Kham Cave) เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคำ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่ว่าถ้ำปูคำ (นั่งรถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ล้อมด้วยภูเขาหินปูน
ถ้ำปูคำ (Tham Phu Kham Cave)
บลูลากูน (Blue Lagoon)
นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง, สไลน์เดอร์, กระโดดเชือก, เล่น Zip Line หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง, สไลน์เดอร์, กระโดดเชือก, เล่น Zip Line หรือสนุกกับขับรถบักกี้ ฯลฯ
บลูลากูน (Blue Lagoon)
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าซิบไลน์ และค่าขับรถบักกี้ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับ เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
บอลลูนยักษ์ (Air Balloon)
นำท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ (Air Balloon) สำหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน
นำท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ (Air Balloon) สำหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน
บอลลูนยักษ์ (Air Balloon)
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนยักษ์ 3,000 บาท/ท่าน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้กับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ช่วงค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากท่องเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่ม นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากท่องเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่ม นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย
เพิ่มพลังงานกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่สนามบินวัดไต บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
อำลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่สนามบินวัดไต บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
* 11.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG944 (**มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 5. ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ


อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์

 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 15 วัน)


กรณียกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 35 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


กรณีเจ็บป่วย

 1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 2. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด


** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th