ตารางวันเดินทางและราคา (6 ช่วง)
NOKSCOOT (XW)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
15-19 มิ.ย. 14,991.- XW เต็ม
16-20 มิ.ย. 14,991.- XW เต็ม
18-22 มิ.ย. 14,991.- XW เต็ม
22-26 มิ.ย. 14,991.- XW เต็ม
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 14,991.- XW เต็ม
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 14,991.- XW เต็ม