ตารางวันเดินทางและราคา (93 ช่วง)
Asiana Airlines (OZ)
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61)
08-11 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
14,100.- Asiana Airlines เหลือ 3 ที่นั่ง
09-12 พ.ค.
(วันพืชมงคล)
14,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
10-13 พ.ค. 13,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
11-14 พ.ค. 13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
12-15 พ.ค. 13,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
13-16 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
14-17 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
15-18 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
12,100.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
16-19 พ.ค.
(วันวิสาขบูชา)
15,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
17-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
18,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
18-21 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
12,400.- Asiana Airlines เหลือ 2 ที่นั่ง
19-22 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
20-23 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
21-24 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 พ.ค. 13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 พ.ค. 13,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 พ.ค. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 พ.ค. 13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
26-29 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
28-31 พ.ค. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
29 พ.ค.-01 มิ.ย. 13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 13,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
01-04 มิ.ย. 13,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
02-05 มิ.ย. 12,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
03-06 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
04-07 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
05-08 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
06-09 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
07-10 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
08-11 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
09-12 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
10-13 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
11-14 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
12-15 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
13-16 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
14-17 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
15-18 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
16-19 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
17-20 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
18-21 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
19-22 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
20-23 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
21-24 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 มิ.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
26-29 มิ.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 มิ.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 4 ที่นั่ง
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 13,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
21-24 ส.ค. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 ส.ค. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 ส.ค. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 ส.ค. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 ส.ค. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
26-29 ส.ค. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 ส.ค. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
28-31 ส.ค. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
29 ส.ค.-01 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
30 ส.ค.-02 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
31 ส.ค.-03 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
01-04 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
02-05 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
03-06 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
04-07 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
05-08 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
06-09 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
07-10 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
08-11 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
09-12 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
10-13 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
11-14 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
12-15 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
13-16 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
14-17 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
15-18 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
16-19 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
17-20 ก.ย. 10,800.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
18-21 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
19-22 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
20-23 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
21-24 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
22-25 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
23-26 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
24-27 ก.ย. 11,100.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
25-28 ก.ย. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
26-29 ก.ย. 11,700.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
27-30 ก.ย. 11,700.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
28 ก.ย.-01 ต.ค. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง
29 ก.ย.-02 ต.ค. 11,400.- Asiana Airlines เหลือ 6 ที่นั่ง