RU49 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)?v=20190119170239
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย เมนูที่ไม่พลาด ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองซาร์กอส (Zagorsk) / โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) / โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral) / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์) / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) / BELAYA DACHA OUTLET / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,170 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,900 บาท
Emirates (EK)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 08 ม.ค.62)
22-27 ม.ค. 30,900.- Emirates ว่าง
30 ม.ค.-04 ก.พ. 30,900.- Emirates ว่าง
05-10 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
32,900.- Emirates ว่าง
14-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
32,900.- Emirates ว่าง
27 ก.พ.-04 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
07-12 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
21-26 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
03-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
33,900.- Emirates ว่าง
12-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
43,900.- Emirates ว่าง
24-29 เม.ย. 33,900.- Emirates ว่าง
07-12 พ.ค. 33,900.- Emirates ว่าง
15-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
33,900.- Emirates ว่าง
22-27 พ.ค. 33,900.- Emirates ว่าง
ตารางบิน
Emirates (EK) เวลาบินขาไป 01:05 - 13:45 BKK - DME EK385
เวลาบินขากลับ 23:50 - 18:40 DME - BKK EK132

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (22:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 01.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (05:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
* 09.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (13:45 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองซาร์กอส (Zagorsk) / โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) / โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral) / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองซาร์กอส (Zagorsk)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอส (Zagorsk) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหลือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน
เมืองซาร์กอส (Zagorsk)
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) สร้างในปี 1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น แต่เดิมโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้ ต่อมามีการบูรณะใหม่โดยสร้างเป็นโบสถ์ปูน หลังจากที่มีการรื้อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็นโบสถ์ปูน ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบุญเซอร์เจียส ซึ่งไม่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้ และได้นำศพของท่านมาบรรจุในโลงศพเงินไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ที่ตั้งอยู่มุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)
โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral)
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมืองซาร์กอส มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)
จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) มีเรื่องเล่าว่า มีชายตาบอดได้มาล้างหน้าที่ตาน้ำแห่งนี้แล้วทำให้ตาที่บอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงมีผู้คนมากมายที่ต้องการได้น้ำจากที่นี่ไปดื่มกินเพื่อความเป็นมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำที่ซึมมาเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ์จึงได้มีการต่อน้ำจากตาน้ำนั้นขึ้นมาเป็นน้ำพุ เพื่อให้ใช้สำหรับประชาชนที่ต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลหรือนำไปฝากญาติพี่น้อง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในสมัยนั้นหลายๆ คนยังเข้าใจว่ามอสโคว์เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ต่อจากเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1918 กรุงมอสดคว์ ได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต และในปี ค.ศ. 1993 กรุงมอสโคว์ได้เป็นเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย มอสโคว์จัดว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่า 200 แห่ง
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในราคาถูก อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์) / Izmailovo Delta Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์)
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช่วง 1930 เอ. ชูเซฟ ได้เสนอให้สร้างสุสานเลนินขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้ากำแพงเครมลิน ปัจจุบันชาวรัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินได้มาเข้าคิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / Izmailovo Delta Hotel (วันที่4)
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
จากนั้นนำท่านชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนสัตว์เล็ก เช่น ช้าง, สิงโต, เสือ, ม้า, สุนัข, ลิง,นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
* กรณีที่การแสดงละครสัตว์งดการแสดงโชว์ ซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)
นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) / BELAYA DACHA OUTLET (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise)
จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม
* ในกรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าล่องเรือให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise)
BELAYA DACHA OUTLET
นำเดินทางสู่ BELAYA DACHA OUTLET มีเวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น SUPERDRY ,ADIDAS , CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ
BELAYA DACHA OUTLET

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่5)
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (18:30 )
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 23.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์เที่ยวบินที่ EK132

วันที่ 6
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (06:15 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
* 09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (18:40 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
 9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 


อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูเอสดอลล่าร์) 
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน : 6 x 3 = 18 ยูเอสดอลล่าร์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

RU49 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
เริ่มต้น: ช่วง 22 ม.ค.-27 พ.ค. 62 (13 ช่วง)
(มีชดเชยวันจักรี, ชดเชยวันวิสาขบูชา, ชดเชยวันสงกรานต์, วันตรุษจีน, วันมาฆบูชา)
30,900 บ.
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย เมนูที่ไม่พลาด ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองซาร์กอส (Zagorsk) / โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) / โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral) / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์) / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / Izmailovo Delta Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) / BELAYA DACHA OUTLET / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,171 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,900 บาท

Emirates (EK)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 08 ม.ค.62)
22-27 ม.ค. 30,900.- Emirates ว่าง
30 ม.ค.-04 ก.พ. 30,900.- Emirates ว่าง
05-10 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
32,900.- Emirates ว่าง
14-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
32,900.- Emirates ว่าง
27 ก.พ.-04 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
07-12 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
21-26 มี.ค. 32,900.- Emirates ว่าง
03-08 เม.ย.
(ชดเชยวันจักรี)
33,900.- Emirates ว่าง
12-17 เม.ย.
(ชดเชยวันสงกรานต์)
43,900.- Emirates ว่าง
24-29 เม.ย. 33,900.- Emirates ว่าง
07-12 พ.ค. 33,900.- Emirates ว่าง
15-20 พ.ค.
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
33,900.- Emirates ว่าง
22-27 พ.ค. 33,900.- Emirates ว่าง

ตารางบิน
Emirates (EK)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 01:05 - 05:00 BKK - DXB EK385
เวลาบินต่อเครื่อง 09:15 - 13:45 DXB - DME EK133
Emirates (EK)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 23:50 - 06:15 DME - DXB EK132
เวลาบินขากลับ 09:30 - 18:40 DXB - BKK EK372

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (22:00 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 01.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (05:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
* 09.15 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / ถนนอารบัต (Arbat Street) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (13:45 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Izmailovo Delta Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / เมืองซาร์กอส (Zagorsk) / โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) / โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral) / บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองซาร์กอส (Zagorsk)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอส (Zagorsk) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหลือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน
เมืองซาร์กอส (Zagorsk)
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) สร้างในปี 1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น แต่เดิมโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้ ต่อมามีการบูรณะใหม่โดยสร้างเป็นโบสถ์ปูน หลังจากที่มีการรื้อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็นโบสถ์ปูน ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบุญเซอร์เจียส ซึ่งไม่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้ และได้นำศพของท่านมาบรรจุในโลงศพเงินไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ที่ตั้งอยู่มุมด้านขวาสุดของตัวโบสถ์
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery)
โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral)
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมืองซาร์กอส มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่า
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
โบสถ์อัสสัมชัญ เมืองซาร์กอส (Assumption Cathedral)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)
จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) มีเรื่องเล่าว่า มีชายตาบอดได้มาล้างหน้าที่ตาน้ำแห่งนี้แล้วทำให้ตาที่บอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงมีผู้คนมากมายที่ต้องการได้น้ำจากที่นี่ไปดื่มกินเพื่อความเป็นมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำที่ซึมมาเองตามธรรมชาติ ทางโบสถ์จึงได้มีการต่อน้ำจากตาน้ำนั้นขึ้นมาเป็นน้ำพุ เพื่อให้ใช้สำหรับประชาชนที่ต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลหรือนำไปฝากญาติพี่น้อง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในสมัยนั้นหลายๆ คนยังเข้าใจว่ามอสโคว์เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ต่อจากเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1918 กรุงมอสดคว์ ได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต และในปี ค.ศ. 1993 กรุงมอสโคว์ได้เป็นเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย มอสโคว์จัดว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่า 200 แห่ง
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market) เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดในราคาถูก อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovo Market)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์) / Izmailovo Delta Hotel (วันที่3)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์)
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (ชิม Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช่วง 1930 เอ. ชูเซฟ ได้เสนอให้สร้างสุสานเลนินขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้ากำแพงเครมลิน ปัจจุบันชาวรัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินได้มาเข้าคิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / Izmailovo Delta Hotel (วันที่4)
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
จากนั้นนำท่านชมการแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่สัตว์ใหญ่ไปจนสัตว์เล็ก เช่น ช้าง, สิงโต, เสือ, ม้า, สุนัข, ลิง,นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย
* กรณีที่การแสดงละครสัตว์งดการแสดงโชว์ ซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าเข้าชมให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
การแสดงละครสัตว์ รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus)
Izmailovo Delta Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเทียบเท่า
Izmailovo Delta Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)
นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทางขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขที่เคยขึ้นไปในอวกาศ และ อีกมากมาย
พิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) / BELAYA DACHA OUTLET (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
* หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise)
จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise) สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม
* ในกรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นทดแทน หรือคืนค่าล่องเรือให้กับผู้เดินทางทุกท่าน ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางผู้จัดอีกครั้ง
สุดพิเศษ!!! ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River Cruise by Radisson Cruise)
BELAYA DACHA OUTLET
นำเดินทางสู่ BELAYA DACHA OUTLET มีเวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิ เช่น SUPERDRY ,ADIDAS , CAMPER , BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK, CALVIN KLEIN, MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY HANSEN , GUESS, NIKE , BENETTON ฯลฯ
BELAYA DACHA OUTLET

ช่วงค่ำ: อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (วันที่5)
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (18:30 )
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 23.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์เที่ยวบินที่ EK132

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (06:15 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
* 09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372

ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่6)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (18:40 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง


อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
 9. ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 


อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูเอสดอลล่าร์) 
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน : 6 x 3 = 18 ยูเอสดอลล่าร์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th