TW59 ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)?v=20190216075252
บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว ไฮไลท์ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกันในราคาสบายกระเป๋า 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)
13 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 4 คืน 2 ร้านรัฐบาล
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่) / เมืองหนานโถว / วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมืองเจียอี้ (Chiayi) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / RENYI LAKE HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านใบชา / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / Moving Star Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองไทเป / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / วัดหลงซาน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / เมืองฮัวเหลียน / LEA LEA GARDEN HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / LOFT SEA SIDE HOTEL / อาบน้ำแร่
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว / Duty Free / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 1,634 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 6,500 บาท
EVA Air (BR)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
ศ.15-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
25,888.- EVA Air เต็ม
ส.23-28 ก.พ.
25,888.- EVA Air เต็ม
ศ.01-06 มี.ค.
25,888.- EVA Air เหลือ 8 ที่
ส.16-21 มี.ค.
25,888.- EVA Air ว่าง
อา.24-29 มี.ค.
25,888.- EVA Air เต็ม
อ.30 เม.ย.-05 พ.ค.
(วันแรงงาน)
25,888.- EVA Air เหลือ 4 ที่
ส.25-30 พ.ค.
25,888.- EVA Air ว่าง
ส.01-06 มิ.ย.
25,888.- EVA Air ว่าง
จ.24-29 มิ.ย.
25,888.- EVA Air ว่าง
ตารางบิน
EVA Air (BR) เวลาบินขาไป 02:15 - 06:50 BKK - TPE BR206
เวลาบินขากลับ 21:10 - 00:05 TPE - BKK BR205

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (23:30 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 02.15 น. "ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)"

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่) / เมืองหนานโถว / วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่)
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ มื้อนี้บริการท่านด้วย ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองหนานโถว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม
เมืองหนานโถว
วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉานซื่อ วัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยนับแสนคน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยกและเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถซานกลับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถซานมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจำนวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจนไม่เรียนรวมกันเป็นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple)
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมืองเจียอี้ (Chiayi) (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองเจียอี้ (Chiayi)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป จากภูเขาสู่ที่ราบและจากที่ราบสู่วิวทะเล
เมืองเจียอี้ (Chiayi)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / RENYI LAKE HOTEL (วันที่2)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
RENYI LAKE HOTEL
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม RENYI LAKE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
RENYI LAKE HOTEL

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าหมอกบนยอดเขาในยามเช้าอุดมไปด้วยพลังชี่ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ หากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาลีซานจะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต ด้วยทัศนีย์ภาพสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นำท่านเดินชมและดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของป่าตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ภายในอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซาน โดยตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านใบชา / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านใบชา
นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง
ร้านใบชา
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / Moving Star Hotel (วันที่3)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Moving Star Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
Moving Star Hotel

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองไทเป / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / วัดหลงซาน (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองไทเป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปถือเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการศึกษา การค้า วัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย ไทเปมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย เช่น อนุสรณ์สถานที่มีพิธีเปลี่ยนเวรยาม พิพิธภัณท์ที่มีสมบัติวัตถุแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแบบเต๋าที่เก่าแก่และสวยงาม จุดชมวิวบนตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ตลาดกลางคืน ไนท์มาร์เก็ตยอดนิยม และธรรมชาติสวยๆ บนภูเขาแหล่งปลูกชาที่สวยงาม อีกทั้งไทเปเป็นเขตปกครองตนเองขึ้นตรงต่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนอีกด้วย
เมืองไทเป
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) นำท่านชมเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ สร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
วัดหลงซาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก วัดหลงซานมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป
วัดหลงซาน

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) (วันที่4)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกคือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่ และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอกซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ย่านซีเหมินติง (Ximending)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / เมืองฮัวเหลียน / LEA LEA GARDEN HOTEL (วันที่4)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูพิเศษ !! พระกระโดดกำแพง
เมืองฮัวเหลียน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (Hualien) โดยรถไฟ เมืองฮัวเหลียนเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวัน เป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสาย Hualien-Taitung เมืองฮัวเหลียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการท่องเที่ยว มีจุดท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และอุทยานแห่งชาติยวี่ซัน และในบริเวณรอบๆ ชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยาน ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้พบและชื่นชมธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ทุ่งหญ้า อันงดงาม
เมืองฮัวเหลียน
LEA LEA GARDEN HOTEL
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
LEA LEA GARDEN HOTEL

วันที่ 5
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)
นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)นอกจากจะเป็นอุทยานที่ มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้ว ยังมี วัฒนธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร โกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯได้แก่ถ้ํานกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคด เคี้ยวผ่านหุบเขาและ หน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ําตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ด้านข้างมีน้ําตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อูและอีกที่คือ ปากถ้ํานกนางแอ่น ถ้ํานกนางแอ่นเกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําให้นก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ําน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากด้าน ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิว ทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสํารวจ ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียง เดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบ เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)
* *** หมายเหตุ หากอุทยานปิดเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ หรือประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภัยทางบริษัททัวร์จะเปลี่ยนเส้นทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก ***

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เดินทางกลับสู่ไทเปโดยรถไฟด่วน TRA (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.)
ร้านขนมพายสับปะรด
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ชาวใต้หวันเชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความรัก ความสำเร็จ ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก อิสระเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากยอดนิยม และขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อแห่งนี้ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Center) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก หากลูกค้าท่านใดสนใจขึ้นชมตึกไทเป 101 สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / LOFT SEA SIDE HOTEL / อาบน้ำแร่ (วันที่5)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
LOFT SEA SIDE HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LOFT SEA SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
LOFT SEA SIDE HOTEL
อาบน้ำแร่
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
* แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง
อาบน้ำแร่

วันที่ 6
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นที่ทุกท่านต้องไปลองลิ้มรส หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
* *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป นับเป็นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และจากความแปลกตานี้เองที่ทำให้อุทยานเย่หลิวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินี
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว / Duty Free / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Duty Free
นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
Duty Free
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหาร และขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆ อาคาร ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่6)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศใต้หวัน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* 21.10 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (00:05 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

*** ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ  ศูนย์แร่GERMANIUM,ร้านขนมพื้นเมือง, ร้านคอสเมติค ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


กรณีคณะออกเดินทางได้          

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 8. เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
 9. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักามสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 NTD /ท่าน/ทริป
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด)


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
 3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 12. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

TW59 ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)
บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ
เริ่มต้น: ช่วง 15 ก.พ.-29 มิ.ย. 62 (9 ช่วง)
(มีวันมาฆบูชา, วันแรงงาน)
25,888 บ.
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว ไฮไลท์ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกันในราคาสบายกระเป๋า 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่) / เมืองหนานโถว / วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมืองเจียอี้ (Chiayi) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / RENYI LAKE HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านใบชา / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / Moving Star Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองไทเป / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / วัดหลงซาน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / เมืองฮัวเหลียน / LEA LEA GARDEN HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / LOFT SEA SIDE HOTEL / อาบน้ำแร่
วันที่ 6: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว / Duty Free / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
13 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 4 คืน 2 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 1,635 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 6,500 บาท

EVA Air (BR)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 01 ก.พ.62)
ศ.  15-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
25,888.- EVA Air เต็ม
ส.  23-28 ก.พ.
25,888.- EVA Air เต็ม
ศ.  01-06 มี.ค.
25,888.- EVA Air เหลือ 8 ที่
ส.  16-21 มี.ค.
25,888.- EVA Air ว่าง
อา.  24-29 มี.ค.
25,888.- EVA Air เต็ม
อ.  30 เม.ย.-05 พ.ค.
(วันแรงงาน)
25,888.- EVA Air เหลือ 4 ที่
ส.  25-30 พ.ค.
25,888.- EVA Air ว่าง
ส.  01-06 มิ.ย.
25,888.- EVA Air ว่าง
จ.  24-29 มิ.ย.
25,888.- EVA Air ว่าง

ตารางบิน
EVA Air (BR) เวลาบินขาไป 02:15 - 06:50 BKK - TPE BR206
เวลาบินขากลับ 21:10 - 00:05 TPE - BKK BR205

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (23:30 )
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 02.15 น. "ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)"

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่) / เมืองหนานโถว / วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่)
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ มื้อนี้บริการท่านด้วย ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองหนานโถว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน และเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแบบภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพที่สวยงาม
เมืองหนานโถว
วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple) นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉานซื่อ วัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีรูปทรงคล้ายฐานยิงจรวดที่ความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 โดยใช้หินแกรนิตมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยนับแสนคน ระหว่างนั้นในปี ค.ศ.1999 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยกและเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถซานกลับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งเป็นการสร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในไต้หวันอย่างมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ยมหาเถระ วัดจงไถซานมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจำนวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจนไม่เรียนรวมกันเป็นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
วัดจงไถซาน (Chung Tai Shan Temple)
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เมืองเจียอี้ (Chiayi) (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองเจียอี้ (Chiayi)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมืองที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล เจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป จากภูเขาสู่ที่ราบและจากที่ราบสู่วิวทะเล
เมืองเจียอี้ (Chiayi)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / RENYI LAKE HOTEL (วันที่2)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
RENYI LAKE HOTEL
นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม RENYI LAKE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
RENYI LAKE HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าหมอกบนยอดเขาในยามเช้าอุดมไปด้วยพลังชี่ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ หากได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาอาลีซานจะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิต ด้วยทัศนีย์ภาพสวยงามและอากาศที่ดี ทำให้อุทยานแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นำท่านเดินชมและดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของป่าตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ภายในอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟโบราณชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซาน โดยตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
รถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านใบชา / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านใบชา
นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง
ร้านใบชา
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / Moving Star Hotel (วันที่3)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Moving Star Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
Moving Star Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองไทเป / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / วัดหลงซาน (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองไทเป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปถือเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการศึกษา การค้า วัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย ไทเปมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมาย เช่น อนุสรณ์สถานที่มีพิธีเปลี่ยนเวรยาม พิพิธภัณท์ที่มีสมบัติวัตถุแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแบบเต๋าที่เก่าแก่และสวยงาม จุดชมวิวบนตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ตลาดกลางคืน ไนท์มาร์เก็ตยอดนิยม และธรรมชาติสวยๆ บนภูเขาแหล่งปลูกชาที่สวยงาม อีกทั้งไทเปเป็นเขตปกครองตนเองขึ้นตรงต่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนอีกด้วย
เมืองไทเป
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) นำท่านชมเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ สร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
วัดหลงซาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปี ค.ศ. 1738 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื้อสัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก วัดหลงซานมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป
วัดหลงซาน

ช่วงบ่าย: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) (วันที่4)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนู ชาบูไต้หวัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกคือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่ และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอกซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ย่านซีเหมินติง (Ximending)

ช่วงค่ำ: บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น / เมืองฮัวเหลียน / LEA LEA GARDEN HOTEL (วันที่4)
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* * ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูพิเศษ !! พระกระโดดกำแพง
เมืองฮัวเหลียน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (Hualien) โดยรถไฟ เมืองฮัวเหลียนเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวัน เป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสาย Hualien-Taitung เมืองฮัวเหลียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการท่องเที่ยว มีจุดท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และอุทยานแห่งชาติยวี่ซัน และในบริเวณรอบๆ ชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปั่นจักรยาน ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้พบและชื่นชมธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ทุ่งหญ้า อันงดงาม
เมืองฮัวเหลียน
LEA LEA GARDEN HOTEL
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
LEA LEA GARDEN HOTEL

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน) (วันที่5)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)
นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)นอกจากจะเป็นอุทยานที่ มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้ว ยังมี วัฒนธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร โกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯได้แก่ถ้ํานกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคด เคี้ยวผ่านหุบเขาและ หน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ําตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ด้านข้างมีน้ําตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลําธารลี่อูและอีกที่คือ ปากถ้ํานกนางแอ่น ถ้ํานกนางแอ่นเกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี่อูทําให้นก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ําน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากด้าน ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิว ทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถสํารวจ ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียง เดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็น หมู่บ้านกลางหุบ เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงาม
อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน)
* *** หมายเหตุ หากอุทยานปิดเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ หรือประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภัยทางบริษัททัวร์จะเปลี่ยนเส้นทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก ***

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก (วันที่5)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เดินทางกลับสู่ไทเปโดยรถไฟด่วน TRA (ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.)
ร้านขนมพายสับปะรด
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ชาวใต้หวันเชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความรัก ความสำเร็จ ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก อิสระเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากยอดนิยม และขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อแห่งนี้ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Center) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก หากลูกค้าท่านใดสนใจขึ้นชมตึกไทเป 101 สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / LOFT SEA SIDE HOTEL / อาบน้ำแร่ (วันที่5)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
LOFT SEA SIDE HOTEL
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ LOFT SEA SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
LOFT SEA SIDE HOTEL
อาบน้ำแร่
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
* แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง
อาบน้ำแร่

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) (วันที่6)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นที่ทุกท่านต้องไปลองลิ้มรส หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
* *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป นับเป็นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และจากความแปลกตานี้เองที่ทำให้อุทยานเย่หลิวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินี
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว / Duty Free / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) (วันที่6)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร > เมนูพิเศษ Seafood เหย๋หลิ่ว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Duty Free
นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
Duty Free
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหาร และขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆ อาคาร ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (วันที่6)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศใต้หวัน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* 21.10 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR205 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (00:05 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

*** ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ  ศูนย์แร่GERMANIUM,ร้านขนมพื้นเมือง, ร้านคอสเมติค ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน ***


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


กรณีคณะออกเดินทางได้          

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 8. เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
 9. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักามสายการบินกำหนด
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 NTD /ท่าน/ทริป
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด)


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
 3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 12. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th