TW07g ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เยือนวัดเหวินหวู่ ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เยือนวัดเหวินหวู่ ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)?v=20190119162617
FREE WIFI ON BUS
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน 2 ร้านรัฐบาล
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ร้านใบชา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Moving Star Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านขนมพายสับปะรด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)

ขาไป

ขากลับ

มีการเข้าชมทั้งหมด: 2,707 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
Nok Scoot (XW)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.62)
17-21 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เต็ม
18-22 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
20-24 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เต็ม
21-25 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 6 ที่
22-26 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
24-28 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เต็ม
25-29 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เหลือ 5 ที่
26-30 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
27-31 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 7 ที่
28 ม.ค.-01 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
29 ม.ค.-02 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
30 ม.ค.-03 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
10-14 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 12 ที่
11-15 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 12 ที่
12-16 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
14-18 ก.พ. 15,888.- Nok Scoot ว่าง
15-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
15,888.- Nok Scoot เต็ม
16-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
17,888.- Nok Scoot เต็ม
17-21 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
18-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
19-23 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
20-24 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
21-25 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
22-26 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
23-27 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
24-28 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
25 ก.พ.-01 มี.ค. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
26 ก.พ.-02 มี.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
27 ก.พ.-03 มี.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
ตารางบิน
Nok Scoot (XW) เวลาบินขาไป 02:25 - 07:05 DMK - TPE XW182
เวลาบินขากลับ 09:10 - 12:00 TPE - DMK XW181

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (23:00 )
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) ** เวลานัดหมาย 21.00 น. สำหรับไฟล์ทบิน XW182 เวลา 00.30น. **

วันที่ 2
ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ร้านใบชา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (07:05 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องสุดแสนอร่อย ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านใบชา
นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง
ร้านใบชา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป พระถังซัมจั๋งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เดิมชื่อเสวียนจั้ง เป็นพระที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจคือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงได้ออกเดินทาง โดยได้เขียนเป็นบันทึกการเดินทางไว้ด้วย ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 646 มีชื่อว่าต้าถังซีโหยวจี้ ซึ่งแปลว่า จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง โดยในนั้นจึงเล่าถึงการเดินทางที่ไปพบปะกับภูมิประเทศที่แตกต่างออกไป สภาพผู้คน วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการทหาร การเมืองการปกครองด้วย
วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Moving Star Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Moving Star Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
Moving Star Hotel

วันที่ 3
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป นับเป็นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และจากความแปลกตานี้เองที่ทำให้อุทยานเย่หลิวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินี
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นที่ทุกท่านต้องไปลองลิ้มรส หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
* *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่นท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
นำท่านเดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน You Are the Apple of My Eye ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนังสถานีซือเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
* ไม่รวมค่าโคมขงหมิง
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก หากลูกค้าท่านใดสนใจขึ้นชมตึกไทเป 101 สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า (วันที่3)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอกซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านขนมพายสับปะรด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านขนมพายสับปะรด
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ชาวใต้หวันเชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความรัก ความสำเร็จ ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก อิสระเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากยอดนิยม และขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อแห่งนี้ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกคือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่ และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Center) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) นำท่านชมเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ สร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหาร และขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆ อาคาร ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า (วันที่4)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (วันที่5)
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องสุดแสนอร่อย ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* แซนวิช+น้ำผลไม้
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (09:10 )
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศใต้หวัน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯประเทศไทยโดยสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (12:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง 

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 35 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,000 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันสำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่านและค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่านใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทยท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่าทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

TW07g ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เยือนวัดเหวินหวู่ ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 เยือนวัดเหวินหวู่ ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
FREE WIFI ON BUS
เริ่มต้น: ช่วง 17 ม.ค.-03 มี.ค. 62 (29 ช่วง)
(มีวันมาฆบูชา)
12,888 บ.
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ร้านใบชา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Moving Star Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านขนมพายสับปะรด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
8 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน 2 ร้านรัฐบาล

มีการเข้าชมทั้งหมด: 2,708 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ขาไป

ขากลับ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 4,500 บาท

Nok Scoot (XW)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.62)
17-21 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เต็ม
18-22 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
20-24 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เต็ม
21-25 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 6 ที่
22-26 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
24-28 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เต็ม
25-29 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot เหลือ 5 ที่
26-30 ม.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
27-31 ม.ค. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 7 ที่
28 ม.ค.-01 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
29 ม.ค.-02 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
30 ม.ค.-03 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
10-14 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 12 ที่
11-15 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot เหลือ 12 ที่
12-16 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
14-18 ก.พ. 15,888.- Nok Scoot ว่าง
15-19 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
15,888.- Nok Scoot เต็ม
16-20 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
17,888.- Nok Scoot เต็ม
17-21 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
18-22 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
19-23 ก.พ.
(วันมาฆบูชา)
13,888.- Nok Scoot ว่าง
20-24 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
21-25 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
22-26 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
23-27 ก.พ. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
24-28 ก.พ. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
25 ก.พ.-01 มี.ค. 12,888.- Nok Scoot ว่าง
26 ก.พ.-02 มี.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง
27 ก.พ.-03 มี.ค. 13,888.- Nok Scoot ว่าง

ตารางบิน
Nok Scoot (XW) เวลาบินขาไป 02:25 - 07:05 DMK - TPE XW182
เวลาบินขากลับ 09:10 - 12:00 TPE - DMK XW181

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
ช่วงค่ำ: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (วันที่1)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (23:00 )
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* 02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) ** เวลานัดหมาย 21.00 น. สำหรับไฟล์ทบิน XW182 เวลา 00.30น. **

ช่วงเช้า: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน / บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ร้านใบชา / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) (วันที่2)
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (07:05 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องสุดแสนอร่อย ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านใบชา
นำทุกท่านแวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง
ร้านใบชา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา (Sun Moon Lake) เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลแห่งนี้ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่า เป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป พระถังซัมจั๋งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เดิมชื่อเสวียนจั้ง เป็นพระที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจคือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงได้ออกเดินทาง โดยได้เขียนเป็นบันทึกการเดินทางไว้ด้วย ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 646 มีชื่อว่าต้าถังซีโหยวจี้ ซึ่งแปลว่า จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง โดยในนั้นจึงเล่าถึงการเดินทางที่ไปพบปะกับภูมิประเทศที่แตกต่างออกไป สภาพผู้คน วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการทหาร การเมืองการปกครองด้วย
วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) (วันที่2)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)

ช่วงค่ำ: รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / Moving Star Hotel (วันที่2)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Moving Star Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า
Moving Star Hotel

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) (วันที่3)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ด้วยความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับล้านปี เป็นแนวหินปูนเกิดจากการเคลื่อนตัวทางธรณีวิทยาจากเทือกเขา และอิทธิพลของคลื่นลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะแปลกตาแตกต่างกันออกไป นับเป็นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และจากความแปลกตานี้เองที่ทำให้อุทยานเย่หลิวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจินตนาการที่มีการเปรียบเทียบลักษณะของหินแต่ละชิ้นกับรูปทรงต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์และมีนักท่องเที่ยวเข้าคิวรอถ่ายรูปด้วยมากที่สุดคือ หินเศียรราชินี
อุทยานธรณีแห่งชาติเย่หลิว (Yehliu Geopark)

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก (วันที่3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นที่ทุกท่านต้องไปลองลิ้มรส หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
* *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่นท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
นำท่านเดินทางสู่เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบ เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน You Are the Apple of My Eye ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนังสถานีซือเฟิ่นสถานียอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว
เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
* ไม่รวมค่าโคมขงหมิง
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก หากลูกค้าท่านใดสนใจขึ้นชมตึกไทเป 101 สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า (วันที่3)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอกซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า
LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า

ช่วงเช้า: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านขนมพายสับปะรด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (วันที่4)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ร้านขนมพายสับปะรด
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ชาวใต้หวันเชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความรัก ความสำเร็จ ความมั่งคั่งและร่ำรวย จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก อิสระเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากยอดนิยม และขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อแห่งนี้ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกคือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่ และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ช่วงบ่าย: รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center) / ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) (วันที่4)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้ง ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Center) ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ (Cosmetic Center)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power) นำท่านชมเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ สร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยในการไหลเวียนของเลือด ทำให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวด เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power)
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหาร และขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆ อาคาร ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่น อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)

ช่วงค่ำ: อิสระอาหารตามอัธยาศัย / WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า (วันที่4)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ช่วงเช้า: บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (วันที่5)
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
บริการแจกอาหารเช้าแบบกล่องสุดแสนอร่อย ให้ท่านได้ทานระหว่างการเดินทางบนรถ
บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* แซนวิช+น้ำผลไม้
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (09:10 )
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศใต้หวัน และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน
* เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯประเทศไทยโดยสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

ช่วงบ่าย: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (วันที่5)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (12:00 )
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจอง 

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 35 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,000 เหรียญไต้หวัน/ท่าน/ทริป
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันสำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่านและค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่านใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทยท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่าทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th