(ปิดการขาย) THG991 สงกรานต์ม่วนซื่น อุบลราชธานี ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
สงกรานต์ม่วนซื่น อุบลราชธานี ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
• พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง • มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง • ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ดอนเมือง-อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง-ตาดฟาน
วันที่ 2: ปากเซ-มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-ปาร์ตี้บัดสโลบ
วันที่ 3: ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม-แวะซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี-ดอนเมือง
มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,010 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน
Lion Air (SL)
(ขาไป)
07:55 - 08:55 DMK - UBP SL620
Lion Air (SL)
(ขากลับ)
16:50 - 17:55 UBP - DMK SL629

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ดอนเมือง-อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง-ตาดฟาน
05.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเข้าประตูที่11-12 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ
07.55 น.
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ SL620 (สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 15 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)
08.55 น.
เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ จำนวน 45 ที่นั่ง ที่นั่งเรียงตามบุ๊คกิ้งที่จองเข้ามา เจ้าหน้าที่ไกด์และสต๊าฟอำนวยความสะดวก ระหว่างการเดินทาง บริการอาหารกล่อง (1) ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ทอดท่านละ 1 ชุด ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อเช้าบริการพร้อมน้ำดื่ม
09.20 น.
นำคณะเข้ากราบไหว้ พระธาตุหนองบัว หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ต.ม.ด่านช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการทำเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชางลาว 23 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เพื่อไปยังน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบางเจียง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหารห้วยจำปี
13.30 น.
หลังรับประทานอาหารเสร็จชมต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียงโศกนาฎกรรมรักสามเศร้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม
14.30 น.
นำท่านออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง น้ำตกตาดฟาน ชมวามงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร
17.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหารเดลต้า
19.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ที่พัก
โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ปากเซ-มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-ปาร์ตี้บัดสโลบ
เช้า
ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางสู่ มหานทีสีทันดอน
10.30 น.
เดินทางถึง มหานทีสีทันดอน นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชม น้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสาย พุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ วัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมวิว
13.00 น.
นำท่านเข้าชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
15.30 น.
เดินทางถึง ตัวปากเซ เข้าชมตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ทีสุดในเมืองปากเซ ช็อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)
17.00 น.
นำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้ง ร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และสนุกกับกิจกรรมปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ ชมการแสดงระบำโชว์พื้นเมืองของชาวลาว พร้อมการเต้นบัดสะโลบที่สนุกสนาน
22.00 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรมจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย...
ที่พัก
โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม-แวะซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี-ดอนเมือง
เช้า
ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่าน Check Out ออกเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือที่นักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติแห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ.2545
11.00 น.
เดินทางถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารคันทรีวิว
13.00 น.
เดินทางสู่ วัดสิรินธรวราราม ชมภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน นับเป็น 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง อุบลราชธานีระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองอุบล อาทิเช่น หมูยอ เส้นข้าวเปียก ผลไม้แปรรูป แหนมเนือง เนื้อแดดเดียว ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี
15.00 น.
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
16.50 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL629
17.55 น.
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.และค่าโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นไกด์ลาวและคนขับที่ชำนาญเส้นทางตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน


(ปิดการขาย) THG991 สงกรานต์ม่วนซื่น อุบลราชธานี ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
สงกรานต์ม่วนซื่น อุบลราชธานี ลาวใต้ ปากเซ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
• พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง • มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง • ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ดอนเมือง-อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง-ตาดฟาน
วันที่ 2: ปากเซ-มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-ปาร์ตี้บัดสโลบ
วันที่ 3: ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม-แวะซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี-ดอนเมือง

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,011 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Lion Air (SL)
(ขาไป)
07:55 - 08:55 DMK - UBP SL620
Lion Air (SL)
(ขากลับ)
16:50 - 17:55 UBP - DMK SL629

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
ดอนเมือง-อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-ด่านช่องเม็ก- ปากเซ-น้ำตกผาตาดส้วม-น้ำตกตาดเยือง-ตาดฟาน
05.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเข้าประตูที่11-12 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ
07.55 น.
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ SL620 (สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 15 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)
08.55 น.
เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี ทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านสู่ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ จำนวน 45 ที่นั่ง ที่นั่งเรียงตามบุ๊คกิ้งที่จองเข้ามา เจ้าหน้าที่ไกด์และสต๊าฟอำนวยความสะดวก ระหว่างการเดินทาง บริการอาหารกล่อง (1) ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ทอดท่านละ 1 ชุด ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อเช้าบริการพร้อมน้ำดื่ม
09.20 น.
นำคณะเข้ากราบไหว้ พระธาตุหนองบัว หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้
10.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ต.ม.ด่านช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการทำเอกสารผ่านแดน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชางลาว 23 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เพื่อไปยังน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบางเจียง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหารห้วยจำปี
13.30 น.
หลังรับประทานอาหารเสร็จชมต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียงโศกนาฎกรรมรักสามเศร้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม
14.30 น.
นำท่านออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง น้ำตกตาดฟาน ชมวามงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร
17.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหารเดลต้า
19.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ที่พัก
โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ปากเซ-มหานทีสีทันดอน-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ตลาดดาวเรือง-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-ปาร์ตี้บัดสโลบ
เช้า
ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางสู่ มหานทีสีทันดอน
10.30 น.
เดินทางถึง มหานทีสีทันดอน นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชม น้ำตกหลีผี สายน้ำหลายพันสาย พุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ วัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารชมวิว
13.00 น.
นำท่านเข้าชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
15.30 น.
เดินทางถึง ตัวปากเซ เข้าชมตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ทีสุดในเมืองปากเซ ช็อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)
17.00 น.
นำท่านเดินทางกลับเข้าโรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้ง ร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และสนุกกับกิจกรรมปาร์ตี้ดนตรีคาราโอเกะ ชมการแสดงระบำโชว์พื้นเมืองของชาวลาว พร้อมการเต้นบัดสะโลบที่สนุกสนาน
22.00 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรมจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย...
ที่พัก
โรงแรม เอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู-ดิ้วตี้ฟรี-วัดสิรินธรวราราม-แวะซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี-ดอนเมือง
เช้า
ตื่นรับอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่าน Check Out ออกเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือที่นักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติแห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ.2545
11.00 น.
เดินทางถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารคันทรีวิว
13.00 น.
เดินทางสู่ วัดสิรินธรวราราม ชมภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน นับเป็น 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง อุบลราชธานีระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองอุบล อาทิเช่น หมูยอ เส้นข้าวเปียก ผลไม้แปรรูป แหนมเนือง เนื้อแดดเดียว ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี
15.00 น.
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เช็คอินสัมภาระและรับบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
16.50 น.
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL629
17.55 น.
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสำรอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.และค่าโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
10.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นไกด์ลาวและคนขับที่ชำนาญเส้นทางตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th