แชร์ LINE
โหลด PDF
จองทัวร์นี้ !
(ปิดการขาย) VN60 ทัวร์เวียดนามเหนือ บินหรู ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
ทัวร์เวียดนามเหนือ บินหรู ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
พักซาปา 1 คืน
* ไฮไลท์ จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งถนน 36สาย-จ่างอานล่องเรือพายสัมผัสธรรมชาติและภูเขาหินปูน-นาขั้นบันได-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-พิเศษ...รับประทานอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง SEN BUFFE !!! เมนูสุกี้ปลาแซลมอน สุดๆพิเศษพักที่เมืองซาปา

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย / เมืองซาปา / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / หุบเขาปากมังกร หรือเขาฮัมรอง / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน) / ซาปา เลิฟ มาร์เก็ต / เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต / น้ำตกสีเงิน / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / ทะเลสาบคืนดาบ (Lake of the Returned Sword) / วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son) / ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / เข้าสู่โรงแรมที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square) / สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) / ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) / วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / เมืองฮาลอง (Ha Long) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / ตลาดกลางคืน ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต (Halong Night Market) / NEW STAR HUE
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / อ่าวฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay) / ถ้ำนางฟ้า (Thien Cung Cave) / รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ณ อ่าวฮาลอง / เมืองฮานอย (Hanoi) / ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
10 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,978 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.62)

ตารางบิน
Thai Airways (TG) เวลาบินขาไป 07:45 - 09:35 BKK - HAN TG560
เวลาบินขากลับ 20:25 - 22:15 HAN - BKK TG565

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(05:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
(09:35) ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนเหนือ ให้บริการสำหรับบริเวณเมืองหลวงฮานอย ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 45 กิโลเมตร
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามตอนเหนือ ให้บริการสำหรับบริเวณเมืองหลวงฮานอย ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 45 กิโลเมตร
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
เมืองซาปา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1922 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1922 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทาให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
เมืองซาปา
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หุบเขาปากมังกร หรือเขาฮัมรอง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาปากมังกร หรือเขาฮัมรอง (Ham Rong Mountain) ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบนยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนานในประเทศจีนตอนใต้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาปากมังกร หรือเขาฮัมรอง (Ham Rong Mountain) ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบนยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนานในประเทศจีนตอนใต้
หุบเขาปากมังกร หรือเขาฮัมรอง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน)
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน)
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ซาปา เลิฟ มาร์เก็ต
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาปา เลิฟ มาร์เก็ต (Sapa Love Market) ตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาปา เลิฟ มาร์เก็ต (Sapa Love Market) ตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ
ซาปา เลิฟ มาร์เก็ต
เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL
หรือในระดับเดียวกัน
หรือในระดับเดียวกัน
เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม นำท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งห (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม นำท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
น้ำตกสีเงิน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) นำท่านชมน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) นำท่านชมน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
น้ำตกสีเงิน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบคืนดาบ (Lake of the Returned Sword)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ (Lake of the Returned Sword) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักทีจึงทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ (Lake of the Returned Sword) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักทีจึงทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วพระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
ทะเลสาบคืนดาบ (Lake of the Returned Sword)
วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son) เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
วัดหง๊อกเซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son)
ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets) แหล่งขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets) แหล่งขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ถนน 36 สาย (Hanoi 36 streets)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เข้าสู่โรงแรมที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL
หรือระดับใกล้เคียงกัน
หรือระดับใกล้เคียงกัน
เข้าสู่โรงแรมที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square) เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติของเวียดนาม เวียดนามจึงยึดถือว่า วันที่ 2 กันยายนของทุกปี เป็นวันชาติของเวียดนาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square) เป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพ ในวันที่ 2 กันยายน 1945 เพื่อประกาศถึงชัยชนะของชาวเวียดนามเหนือกองทัพฝรั่งเศส ประกาศถึงอิสรภาพ และความเป็นชาติของเวียดนาม เวียดนามจึงยึดถือว่า วันที่ 2 กันยายนของทุกปี เป็นวันชาติของเวียดนาม
จัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh Square)
สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) สุสานที่สร้างด้วยหินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum) สุสานที่สร้างด้วยหินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่
สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum)
* สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้
ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบ
ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)
วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda) นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ
วัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์
เมืองฮาลอง (Ha Long)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (Ha Long) ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง (Ha Long) ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
เมืองฮาลอง (Ha Long)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตลาดกลางคืน ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต (Halong Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต (Halong Night Market) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต (Halong Night Market) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
ตลาดกลางคืน ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต (Halong Night Market)
NEW STAR HUE
เข้าที่พัก NEW STAR HUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
เข้าที่พัก NEW STAR HUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
NEW STAR HUE
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อ่าวฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay) พาท่านล่องเรือสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay) พาท่านล่องเรือสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้
อ่าวฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay)
ถ้ำนางฟ้า (Thien Cung Cave)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า (Thien Cung Cave) นำท่านชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า (Thien Cung Cave) นำท่านชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม
ถ้ำนางฟ้า (Thien Cung Cave)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ณ อ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อยบนเรือ พิเศษ! อาหารทะเลสดๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อยบนเรือ พิเศษ! อาหารทะเลสดๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ณ อ่าวฮาลอง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองฮานอย (Hanoi)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Hanoi) เมืองที่มีความหมายว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Hanoi) เมืองที่มีความหมายว่า เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
 เมืองฮานอย (Hanoi)
ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
เดินทางกลับสู่สนามบิน เช็คอินรับตั๋วเครื่องบินและโหลดสัมภาระขึ้นเครื่องบิน อำลาความสุขที่เวียดนามและออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมกัน
เดินทางกลับสู่สนามบิน เช็คอินรับตั๋วเครื่องบินและโหลดสัมภาระขึ้นเครื่องบิน อำลาความสุขที่เวียดนามและออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมกัน
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
* 20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG565 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(22:15) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง


อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


กรณียกเลิกการเดินทาง

ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 20วัน ก่อนการเดินทาง)


หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th