(ปิดการขาย) VNG1080 เวียดนามใต้ ญาตราง 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เวียดนามใต้ ญาตราง 3วัน 2คืน   โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
1.สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม 2.สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร 3.ชมโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง โบสถ์หินญาตราง 4.แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดDam และ ร้านSanest 5. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 6. FREE WIFI ON BUS
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองญาตราง –เมืองญาตราง-สวนสนุกวนิเพริ์ล-ตลาดญาตราง-เมืองญาตราง
วันที่ 2: เมืองญาตราง-วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-โบสถ์หินญาตราง -ร้าน SANEST- เมืองญาตราง
วันที่ 3: เมืองญาตราง -ตลาด DAM- -สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,965 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)
ตารางบิน
Bangkok Airways (PG)
(ขาไป)
11:00 - 12:50 BKK - CXR PG993
Bangkok Airways (PG)
(ขากลับ)
13:40 - 15:30 CXR - BKK PG994

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองญาตราง –เมืองญาตราง-สวนสนุกวนิเพริ์ล-ตลาดญาตราง-เมืองญาตราง
08.30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน้ำดื่มบริการ)
11.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมือง ญาตราง (CXR) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG993 (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)
12.50 น.
เดินทางถึงสนามบิน Cam Ranh International Airport (สนามบินกามรัญ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บ่าย :
เดินทางเข้าสู่เมืองญาตรางเป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของ เวียดนาม แล ะ เป็นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบท้ังปีและในด้านประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาท หินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้า ที่มีชายหาดจา ลองให้ได้นั่งพัดผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้า ได้สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทัน สมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์5 มิติสามารถสัมผัสได้ ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ที่ให้ท่าน สามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้และพิพิธภณัฑ์สัตว์นำ ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของ เวียดนาม จัดแสดงพนัธุ์สัวต์น้ำาหายากไว้กว่า 9,000ชนิด **สำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน้ำ กรุณา เตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับเปียก 1 ชุดครับ** ต่อไปนำท่านช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตรางให้ท่านได้เ้ลือกซื้อสินค้า้นานาชนิด อาทิเสื้อผ้า้กระเป๋า ชากาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำ คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ญาตราง

วันที่ 2
เมืองญาตราง-วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-โบสถ์หินญาตราง -ร้าน SANEST- เมืองญาตราง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาตรางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสา หรับพระสงฆ์อีกด้วย นา ท่านสู่วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของ อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพื่อ ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพ เจ้าของชาวเวียดนามอยู่
วัดลองเซิน
วัดโพนากา
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นา ท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง สร้างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปีซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศส แบบโกธิกภายใน พื้นของโบสถ์มีการใช้หินในการปูพื้น และมีการตกแต่งด้วยกระจกหลากสีสัน อย่างสวยงาม จากนนั้น จากนั้นช้อปปิ้งต่อกับ ร้าน Sanest ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝากอาทิของกิน เครื่องดื่มต่างๆตามอัธยาศัย
โบสถ์หินญาตราง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย) ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม NGOC PHAT HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด
ตลาดกลางคืนดาลัด (Dalat Night Market)

วันที่ 3
เมืองญาตราง -ตลาด DAM- -สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาตรางที่มีทั้งของใช้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Cam Ranh International Airport (สนามบินกามรัญ) เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตลาด Dam
13.40 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG994
15.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

(ปิดการขาย) VNG1080 เวียดนามใต้ ญาตราง 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เวียดนามใต้ ญาตราง 3วัน 2คืน   โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  (PG)
เริ่มต้น: ช่วง - 43 (0 ช่วง)
0 บ.
1.สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม 2.สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร 3.ชมโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง โบสถ์หินญาตราง 4.แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดDam และ ร้านSanest 5. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 6. FREE WIFI ON BUS

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองญาตราง –เมืองญาตราง-สวนสนุกวนิเพริ์ล-ตลาดญาตราง-เมืองญาตราง
วันที่ 2: เมืองญาตราง-วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-โบสถ์หินญาตราง -ร้าน SANEST- เมืองญาตราง
วันที่ 3: เมืองญาตราง -ตลาด DAM- -สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,966 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 43)

ตารางบิน
Bangkok Airways (PG)
(ขาไป)
11:00 - 12:50 BKK - CXR PG993
Bangkok Airways (PG)
(ขากลับ)
13:40 - 15:30 CXR - BKK PG994

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเมืองญาตราง –เมืองญาตราง-สวนสนุกวนิเพริ์ล-ตลาดญาตราง-เมืองญาตราง
08.30 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน้ำดื่มบริการ)
11.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมือง ญาตราง (CXR) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG993 (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)
12.50 น.
เดินทางถึงสนามบิน Cam Ranh International Airport (สนามบินกามรัญ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บ่าย :
เดินทางเข้าสู่เมืองญาตรางเป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของ เวียดนาม แล ะ เป็นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบท้ังปีและในด้านประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาท หินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้า ที่มีชายหาดจา ลองให้ได้นั่งพัดผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้า ได้สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทัน สมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่ม มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์5 มิติสามารถสัมผัสได้ ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ที่ให้ท่าน สามารถสนุกสนานกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้และพิพิธภณัฑ์สัตว์นำ ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของ เวียดนาม จัดแสดงพนัธุ์สัวต์น้ำาหายากไว้กว่า 9,000ชนิด **สำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน้ำ กรุณา เตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับเปียก 1 ชุดครับ** ต่อไปนำท่านช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตรางให้ท่านได้เ้ลือกซื้อสินค้า้นานาชนิด อาทิเสื้อผ้า้กระเป๋า ชากาแฟ และของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำ คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Bonjour Nha Trang Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ญาตราง

วันที่ 2
เมืองญาตราง-วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-โบสถ์หินญาตราง -ร้าน SANEST- เมืองญาตราง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาตรางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสา หรับพระสงฆ์อีกด้วย นา ท่านสู่วัดโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของ อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพื่อ ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบัน ก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพ เจ้าของชาวเวียดนามอยู่
วัดลองเซิน
วัดโพนากา
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นา ท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง สร้างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปีซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศส แบบโกธิกภายใน พื้นของโบสถ์มีการใช้หินในการปูพื้น และมีการตกแต่งด้วยกระจกหลากสีสัน อย่างสวยงาม จากนนั้น จากนั้นช้อปปิ้งต่อกับ ร้าน Sanest ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝากอาทิของกิน เครื่องดื่มต่างๆตามอัธยาศัย
โบสถ์หินญาตราง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย) ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม NGOC PHAT HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนที่ดาลัด
ตลาดกลางคืนดาลัด (Dalat Night Market)

วันที่ 3
เมืองญาตราง -ตลาด DAM- -สนามบินญาตราง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาด Dam ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาตรางที่มีทั้งของใช้ของกิน ของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Cam Ranh International Airport (สนามบินกามรัญ) เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตลาด Dam
13.40 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG994
15.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th