VNGB373 สุดเพลิน...เวียดนามเหนือ (Fansipan) ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
สุดเพลิน...เวียดนามเหนือ (Fansipan) ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ฮานอย | นิงห์บิงห์ | ฮาลอง | ซาปา | FANSIPAN | ตลาดเมืองซาปา (Love market) | ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง | ถนน 36 สาย
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮานอย-นิงห์บิงห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 )
วันที่ 2: ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชมวัด หง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
วันที่ 3: ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)-ซาปา
วันที่ 4: ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตชั่น-นั่งขึ้น-ลงกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG565 : 20.50-22.15 )
มีการเข้าชมทั้งหมด: 5 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62)
พฤ.08-11 ส.ค.
16,999.- Thai Airways ว่าง
พฤ.10-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,999.- Thai Airways ว่าง
ศ.27-30 ธ.ค.
18,999.- Thai Airways ว่าง
ตารางบิน
Thai Airways (TG)
(ขาไป)
07:45 - 09:35 BKK - HAN TG560
Thai Airways (TG)
(ขากลับ)
20:25 - 22:15 HAN - BKK TG565

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮานอย-นิงห์บิงห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 )
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07.45 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง ) (น้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม/ท่าน)
09.35 น.
เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิญบิ่ญ
ช่วงเช้า:
เดินทางถึง เมืองนิงห์บิงห์ นิงห์บิงห์เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า” อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอด ด้วยกัน *** ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง **
นำท่านนั่งเรือพาย (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่มีภูเขารูปทรงต่างๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ หลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าสวยไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ และโผล่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก (Tam Coc) ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง แต่คนไทยเราเรียกว่า “ ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาเวียดนามว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่าเป็นหัสใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมือง ฮาลอง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างมากมาย
ที่พัก
โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพักฮาลอง 1 คืน

วันที่ 2
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชมวัด หง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอยเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮานอย 1 คืน

วันที่ 3
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)-ซาปา
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำนำท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน หลังจากนั้น ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก
ที่พัก
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนใน ซาปา

วันที่ 4
ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตชั่น-นั่งขึ้น-ลงกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG565 : 20.50-22.15 )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซาปาสเตชั่นให้ท่านได้เดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่ อีกหนึ่งสถานี เพื่อนำท่านเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ15 – 20 นาที ระหว่างทางที่ท่านได้เดินทางโดยรถไฟนั้น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปานาขั้นบรรได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปันกระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา และความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าใกล้ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านบนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของ ยอดเขาฮัมรอง สมควรแก่เวลา นำท่าน ลงกระเช้าจากยอดเขาฟานซิปัน
นำท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามต่อมา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยระหว่างทางนั่งรถไปยังสนามบิน มีแจก ขนมปัง ให้ลูกค้าทาน
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
20.50 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
22.15 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 20 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน


VNGB373 สุดเพลิน...เวียดนามเหนือ (Fansipan) ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
สุดเพลิน...เวียดนามเหนือ (Fansipan) ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เริ่มต้น: ช่วง 08 ส.ค.-30 ธ.ค. 62 (3 ช่วง)
(มีชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,999 บ.
ฮานอย | นิงห์บิงห์ | ฮาลอง | ซาปา | FANSIPAN | ตลาดเมืองซาปา (Love market) | ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง | ถนน 36 สาย

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮานอย-นิงห์บิงห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 )
วันที่ 2: ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชมวัด หง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
วันที่ 3: ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)-ซาปา
วันที่ 4: ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตชั่น-นั่งขึ้น-ลงกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG565 : 20.50-22.15 )

มีการเข้าชมทั้งหมด: 6 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Thai Airways (TG)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.62)
พฤ.  08-11 ส.ค.
16,999.- Thai Airways ว่าง
พฤ.  10-13 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
16,999.- Thai Airways ว่าง
ศ.  27-30 ธ.ค.
18,999.- Thai Airways ว่าง

ตารางบิน
Thai Airways (TG)
(ขาไป)
07:45 - 09:35 BKK - HAN TG560
Thai Airways (TG)
(ขากลับ)
20:25 - 22:15 HAN - BKK TG565

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮานอย-นิงห์บิงห์-ฮาลอง (TG560 : 07.45-09.35 )
05.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07.45 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง ) (น้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม/ท่าน)
09.35 น.
เดินทางถึงสนามบินนอยไบกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิญบิ่ญ
ช่วงเช้า:
เดินทางถึง เมืองนิงห์บิงห์ นิงห์บิงห์เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า” อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอด ด้วยกัน *** ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง **
นำท่านนั่งเรือพาย (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่มีภูเขารูปทรงต่างๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ หลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าสวยไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ และโผล่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก (Tam Coc) ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง แต่คนไทยเราเรียกว่า “ ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาเวียดนามว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่าเป็นหัสใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมือง ฮาลอง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลองดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างมากมาย
ที่พัก
โรงแรม HALONG HARBOUR HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพักฮาลอง 1 คืน

วันที่ 2
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ชมทะเลสาบคืนดาบ-ชมวัด หง๊อกเซิน-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
บ่าย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอยเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม MOON VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮานอย 1 คืน

วันที่ 3
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat)-ซาปา
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม
โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำนำท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน หลังจากนั้น ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market)ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก
ที่พัก
นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม CHARM HOTEL SAPA (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนใน ซาปา

วันที่ 4
ซาปา-สถานีรถไฟซาปาสเตชั่น-นั่งขึ้น-ลงกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG565 : 20.50-22.15 )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟซาปาสเตชั่นให้ท่านได้เดินทางโดยรถไฟจากสถานีซาปา สู่ อีกหนึ่งสถานี เพื่อนำท่านเดินทางต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ15 – 20 นาที ระหว่างทางที่ท่านได้เดินทางโดยรถไฟนั้น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปานาขั้นบรรได เมฆหมอกที่ลอยตัวอยู่เหนืออากาศ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปันกระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปา และความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าใกล้ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีนโดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,143 กิโลเมตร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิศทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนานของประเทศจีน ระหว่างที่ท่านอยู่ด้านบนนั้นหากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถ มองเห็นทิวทัศน์ของ ยอดเขาฮัมรอง สมควรแก่เวลา นำท่าน ลงกระเช้าจากยอดเขาฟานซิปัน
นำท่านออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามต่อมา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยระหว่างทางนั่งรถไปยังสนามบิน มีแจก ขนมปัง ให้ลูกค้าทาน
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
20.50 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565
22.15 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 20 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th