VNGB492 เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม Check in Golden Bridge ดานัง บานาฮิล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน BY (FD)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม Check in Golden Bridge ดานัง บานาฮิล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน  BY (FD)
ดานัง | ฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show | บานาฮิลล์ | สวนสนุก FANTASY PARK
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) (FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - นั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกั๊มทาน
วันที่ 2: ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
วันที่ 3: ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)
มีการเข้าชมทั้งหมด: 11 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


Air Asia (FD)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62)
ส.10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
13,888.- Air Asia ว่าง
ส.12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,888.- Air Asia เต็ม
ตารางบิน
Air Asia (FD)
(ขาไป)
08:05 - 10:00 CNX - DAD FD906
Air Asia (FD)
(ขากลับ)
10:30 - 12:25 DAD - CNX FD907

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) (FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - นั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกั๊มทาน
05.40 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
08.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD906 (มีบริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 10 นาที) (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย)
เมืองดานัง เป็นเมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม ทะเลสวย ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึงเทือกเขาน้อยใหญ่ และ ดานังก็ยังคงเป็นเมืองที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชาวประมง ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองดั้งเดิม
ให้ทุกท่านถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งความรัก ซึ่งท่านสามารถชมวิวริม น้ำของเมืองดานัง และ ถ่านรูปคู่กับสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที)
เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตหมู่บ้านชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน
ชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน
ชม บ้านเลขที่ 101 บ้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งสามารถมองเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาเป็นทรงกระดองปู
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน พิเศษ สุด!! ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้าวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่พำนักของเหล่าทหารในช่วงสงคราม อาชีพหลักของผู้คนที่นี่คือการประมง วัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือการ ล่องเรือกระด้ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันงดงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)
ที่พัก
โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 2
ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) จนถึงสถานีกระเช้า พาทุกท่านนั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ จนถึงรถไฟเหาะ หากท่านไหนไม่สะดวกจะเล่นเครื่องเล่นก็สามารถนั่งรถรางชมสวนดอกไม้และบริเวณโดยรอบของบานาฮิลล์ได้เช่นกัน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก และ ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามแบบพาโนรามาได้ ณ สะพานทอง ซึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบานาฮิลล์ **ในรายการทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆแล้ว ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง, บ้านผีสิง**
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หัน หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง
นำทุกท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองในตลาดฮาน เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีให้เลือกครบทุกสิ่ง ลักษณะคล้ายกับกาดหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
10.30 น.
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.25 น.
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


เงื่อนไขการให้บริการ
1. การชำระค่าบริการ
1.1 ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รับแจ้งว่าชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
1.2 ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.3 การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หากหากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจำทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ **ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
2. กรณีคณะออกเดินทางได้
2.1 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2.2 คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.4 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้กับลูกค้า (ตามเงื่อนไข ข้อ1-ข้อ3) ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว กับท่านเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลาดำเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
3.10 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทุกข้อแล้ว

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ**
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่า สำหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชำระค่าวีซ่าตรงกับสถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท **

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสุลแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทำให้ห้องที่ท่านได้ทำการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวัน, จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่ง
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ข้างต้น
6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)


VNGB492 เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม Check in Golden Bridge ดานัง บานาฮิล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน BY (FD)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม Check in Golden Bridge ดานัง บานาฮิล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน  BY (FD)
เริ่มต้น: ช่วง 10 ส.ค.-14 ต.ค. 62 (2 ช่วง)
(มีวันแม่แห่งชาติ, ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,888 บ.
ดานัง | ฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | บ้านเลขที่ 101 หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้ง | ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show | บานาฮิลล์ | สวนสนุก FANTASY PARK

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) (FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - นั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกั๊มทาน
วันที่ 2: ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
วันที่ 3: ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)

มีการเข้าชมทั้งหมด: 12 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

Air Asia (FD)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62)
ส.  10-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
13,888.- Air Asia ว่าง
ส.  12-14 ต.ค.
(ชดเชยวันสวรรคต ร.9)
13,888.- Air Asia เต็ม

ตารางบิน
Air Asia (FD)
(ขาไป)
08:05 - 10:00 CNX - DAD FD906
Air Asia (FD)
(ขากลับ)
10:30 - 12:25 DAD - CNX FD907

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

 
วันที่ 1
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) (FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - นั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกั๊มทาน
05.40 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
08.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD906 (มีบริการอาหาร พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 10 นาที) (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย)
เมืองดานัง เป็นเมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม ทะเลสวย ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึงเทือกเขาน้อยใหญ่ และ ดานังก็ยังคงเป็นเมืองที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชาวประมง ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองดั้งเดิม
ให้ทุกท่านถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งความรัก ซึ่งท่านสามารถชมวิวริม น้ำของเมืองดานัง และ ถ่านรูปคู่กับสะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที)
เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตหมู่บ้านชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน
ชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน
ชม บ้านเลขที่ 101 บ้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งสามารถมองเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาเป็นทรงกระดองปู
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน พิเศษ สุด!! ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้าวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่พำนักของเหล่าทหารในช่วงสงคราม อาชีพหลักของผู้คนที่นี่คือการประมง วัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือการ ล่องเรือกระด้ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันงดงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนาน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)
ที่พัก
โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 2
ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) จนถึงสถานีกระเช้า พาทุกท่านนั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ จนถึงรถไฟเหาะ หากท่านไหนไม่สะดวกจะเล่นเครื่องเล่นก็สามารถนั่งรถรางชมสวนดอกไม้และบริเวณโดยรอบของบานาฮิลล์ได้เช่นกัน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก และ ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามแบบพาโนรามาได้ ณ สะพานทอง ซึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบานาฮิลล์ **ในรายการทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆแล้ว ยกเว้น พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง, บ้านผีสิง**
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หัน หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง
นำทุกท่านช้อปปิ้งของพื้นเมืองในตลาดฮาน เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีให้เลือกครบทุกสิ่ง ลักษณะคล้ายกับกาดหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
10.30 น.
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.25 น.
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข


เงื่อนไขการให้บริการ
1. การชำระค่าบริการ
1.1 ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รับแจ้งว่าชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
1.2 ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.3 การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หากหากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจำทั้งหมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ **ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
2. กรณีคณะออกเดินทางได้
2.1 คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
2.2 คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน สำหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึ้นปีใหม่**
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.4 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้กับลูกค้า (ตามเงื่อนไข ข้อ1-ข้อ3) ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว กับท่านเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลาดำเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
3.10 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทุกข้อแล้ว

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ**
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่า สำหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชำระค่าวีซ่าตรงกับสถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท **

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)
3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสุลแจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทำให้ห้องที่ท่านได้ทำการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวัน, จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่ง
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่ากำหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสำหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ข้างต้น
6. ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)


"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th