Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) VN253 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Viet Jet Air( VJ)

พักหรู 4 ดาวบนบานาฮิลล์ 1 คืน พักดานัง 1 คืน
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งคสามรัก คาร์ฟดราก้อน สุดพิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ 2 มื้อ อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / เมืองดานัง (Da Nang) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / เมืองฮอยอัน (Hoian) / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat) / เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) / ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ / วัดกวางตุ้ง / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum / เมืองดานัง (Da Nang) / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร / Sea garden Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์ / สะพานทอง (Golden Bridge) / สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์ / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / คาร์ฟดราก้อน / ตลาดฮาน (Han Market) / บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
8 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,507 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 6,000.-
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ชำระเพียง 4,900.-

VietJet Air (VJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.63)

ตารางบิน
VietJet Air (VJ) เวลาบินขาไป 10:50 - 12:30 BKK - DAD VZ960
เวลาบินขากลับ 18:15 - 19:55 DAD - BKK VZ963

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / เมืองดานัง (Da Nang) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง / เมืองฮอยอัน (Hoian) / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat) / เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) / ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ / วัดกวางตุ้ง / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum / เมืองดานัง (Da Nang) / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร / Sea garden Hotel
ช่วงเช้า
(08:00) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
ช่วงบ่าย
(12:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เมืองดานัง (Da Nang)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโบนเริ่มตื้นเขิน ดานังจึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าแทนที่ จนกลายเป็นเมืองท่าสำคัญ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมืองฮอยอัน (Hoian)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้อ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat)
จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม
จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม
เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก
ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์
นำท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอย (อ่านต่อ)
นำท่านผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชมวัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวงให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วันต่อมานำท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้งณตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์
วัดกวางตุ้ง
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้ (อ่านต่อ)
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)
เมืองดานัง (Da Nang)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (Da Nang) เมืองที่ถือได้ว่ามีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของเวียดนามตอนกลาง เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเยี่ยมชมและอีกทั้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลกมาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ดานังในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ภายหลังที่แม่น้ำทูโบนเริ่มตื้นเขิน ดานังจึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าแทนที่ จนกลายเป็นเมืองท่าสำคัญ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม
ช่วงค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Sea garden Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sea garden Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sea garden Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์ / สะพานทอง (Golden Bridge) / สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์ / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5810 เมตร ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5810 เมตร ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรป ที่แห่งนี้อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตร ในระหว่างที่นั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติ เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่ รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
รับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
สะพานทอง (Golden Bridge)
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้พันธ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้พันธ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้งหมดส่งออกไปจากดาลัด นอกจากนี้จำพวกผักเมืองหนาวก็ปลูกได้ผลดีในเมืองนี้ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตพืชผักผลไม้ที่มั่งคั่งสุดของประเทศเวียดนาม สำหรับสวนดอกไม้แห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1866 เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรทางภาคใต้ และนั่นเองที่ทำให้ดาลัดกลายเป็นเมืองเกษตรอันดับหนึ่งของเวียดนาม สวนพฤษศาสตร์ดาลัด อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบซวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
รับประทานอาหารค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารบนเขาบานาฮิลล์
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* (หมายเหตุ : ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พักสำหรับ 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่านหรือพักเดี่ยว เท่านั้น กรณีต้องการพัก 3 ท่าน เพิ่ม 900 บาทต่อห้อง อัพเกรดเป็นห้องแฟมมิลี่ และวันที่เข้าพักบนบานาฮิลล์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน)
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / คาร์ฟดราก้อน / ตลาดฮาน (Han Market) / บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อคํ่าอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มหนำสำราญไปกับอาหารมื้อคํ่าอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลย (อ่านต่อ)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
คาร์ฟดราก้อน
ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ตลาดฮาน (Han Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
ช่วงค่ำ
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ963 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
(19:55) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 30 วัน ก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา