ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

BT01p ทัวร์ภูฏาน เยือนดินแดนมังกรสายฟ้า พาโร ทิมพู พูนาคา พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3)

พิเศษ!! ระบำหน้ากากและระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย / ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน / เมืองพาโร (Paro) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / พาโร ซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุง ซอง (Rinpung Dzong) / พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) / เมืองทิมพู (Thimphu) / วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) / ทิมพู ซอง (Thimphu Dzong) หรือ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Gyelsa Boutique Inn
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) / เมืองพูนาคา (Punakha) / ป้อมซิมโตคาซอง (Trongsa Dzong) / จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula Pass) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วัดชิมิ ลาคัง (Chimi Lhakhang) / พูนาคา ซอง (Punakha Dzong) / Option เสริม พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจ!! ล่องแก่งที่แม่น้ำโม (Mo Chu) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Meri Puensum Resort
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองทิมพู (Thimphu) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) / หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library Bhutan) / สวนสัตว์แห่งชาติ (Motithang Takin Preserve) / หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) / จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint) / เมืองพาโร (Paro) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / Kichu Resort Paro
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดทักซัง (Taktsang Monastery) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) / พาโร สตรีท (Paro Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน (Traditional Dances of Bhutan) / Kichu Resort Paro
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน / ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
12 มื้อ 4 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,218 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 4,900.-

ศ.  03-07 ก.ค.
(ชดเชยวันเข้าพรรษา)
54,900.- Bhutan Airlines เหลือ 15 ที่นั่ง
ศ.  24-28 ก.ค.
54,900.- Bhutan Airlines เหลือ 15 ที่นั่ง
ศ.  31 ก.ค.-04 ส.ค.
54,900.- Bhutan Airlines เหลือ 15 ที่นั่ง
ส.  08-12 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)
54,900.- Bhutan Airlines เหลือ 15 ที่นั่ง
ศ.  21-25 ส.ค.
54,900.- Bhutan Airlines เหลือ 15 ที่นั่ง
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 02 มี.ค.63)

ตารางบิน
Bhutan Airlines (B3)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 06:30 - 07:45 BKK - CCU B3 701
เวลาบินต่อเครื่อง 08:15 - 09:55 CCU - PBH B3 701
Bhutan Airlines (B3)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 10:35 - 11:15 PBH - CCU B3 700
เวลาบินขากลับ 11:55 - 16:05 CCU - BKK B3 700

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(04:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 06:30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) เที่ยวบินที่ B3 701 (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศภูฏาน)
(07:45) ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* 08:15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) เที่ยวบินที่ B3 701
(09:55) ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
เมืองพาโร (Paro)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ภูฏาน ห่างจากเมืองหลวงทิมพู ประมาณ 53 กิโลเมตร มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโรถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ภูฏาน ห่างจากเมืองหลวงทิมพู ประมาณ 53 กิโลเมตร มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโรถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
พาโร ซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุง ซอง (Rinpung Dzong)
นำทุกท่านชม พาโร ซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุง ซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญานและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น (อ่านต่อ)
นำทุกท่านชม พาโร ซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุง ซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญานและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ำ เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ข้ (อ่านต่อ)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ข้าศึกศัตรู เนื่องจากตัว Dzong สร้างอยู่บนเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม
* นำทุกท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก เนื่องจากขณะนี้ Ta Dzong กำลังปิดปรับปรุง
เมืองทิมพู (Thimphu)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) หรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏานในปี ค.ศ. 1961 ในสมัยที่ท่านซับดรุง นัมเกล เดินทางมาเผยแพร่พุทธตันตระ - วัชรยานภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีวัดอยู่เพียง 2-3 วัดกับมีประชากรอยู่ไม่มากนัก เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) หรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏานในปี ค.ศ. 1961 ในสมัยที่ท่านซับดรุง นัมเกล เดินทางมาเผยแพร่พุทธตันตระ - วัชรยานภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีวัดอยู่เพียง 2-3 วัดกับมีประชากรอยู่ไม่มากนัก เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน
วัดตัมชู (Tamchoe Monastery)
ระหว่างทางผ่านชม วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) คือจุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเล (อ่านต่อ)
ระหว่างทางผ่านชม วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) คือจุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
ทิมพู ซอง (Thimphu Dzong) หรือ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong)
นำท่านเดินทางสู่ ทิมพู ซอง (Thimphu Dzong) หรือ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ตาชิโช ซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบด (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ทิมพู ซอง (Thimphu Dzong) หรือ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ตาชิโช ซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่ทำงานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วย
* วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิดทั้งวัน
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Gyelsa Boutique Inn
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Gyelsa Boutique Inn หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Gyelsa Boutique Inn หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten)
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า อนุสรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น วังชุก พระราชมารดาของพระองค์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติถือว่าเป็นจุดสังเกตอันโดดเด่นของเมืองทิมพูด้วยยอดทรงกรวยสีทอ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า อนุสรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น วังชุก พระราชมารดาของพระองค์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติถือว่าเป็นจุดสังเกตอันโดดเด่นของเมืองทิมพูด้วยยอดทรงกรวยสีทอง ภายในใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิ และมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ มีรูปปั้นของท่านคุรุ รินโปเช (นักบวชที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก) และรูปปั้นของซับดรุง งาวังนัมเกล (ผู้รวบรวมภูฏานเป็นหนึ่งเดียว) ชาวภูฏานเชื่อว่าใครที่เข้าไปสักการะจะต้องเดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญของเมืองหลวงแล้ว ภายในอนุสรณ์สถานคุณจะได้ซึมซับบรรยากาศของชาวเมืองทั้งคนหนุ่มสาวจนถึงคนสูงอายุที่มีวัฒนธรรมภูฏานยึดเหนี่ยวด้วยศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย
เมืองพูนาคา (Punakha)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก
ป้อมซิมโตคาซอง (Trongsa Dzong)
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมซิมโตคาซอง (Trongsa Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมซิมโตคาซอง (Trongsa Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู
จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula Pass)
นำท่านแวะชม จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula Pass) ชมความงามของสถูปแห่งชัยชนะ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง (Druk Wangyal Chortens) หรือ 108 สถูปแห่งชัยชนะ (108 Memorial Chortens) อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงท (อ่านต่อ)
นำท่านแวะชม จุดชมวิวโดจูล่า (Dochula Pass) ชมความงามของสถูปแห่งชัยชนะ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง (Druk Wangyal Chortens) หรือ 108 สถูปแห่งชัยชนะ (108 Memorial Chortens) อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างกังกาพุนซุม ซึ่งมีความสูงถึง 7,540 เมตร
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดชิมิ ลาคัง (Chimi Lhakhang)
นำท่านเดินทางสู่ วัดชิมิ ลาคัง (Chimi Lhakhang) นำท่านชมวัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ
นำท่านเดินทางสู่ วัดชิมิ ลาคัง (Chimi Lhakhang) นำท่านชมวัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ
* ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง
พูนาคา ซอง (Punakha Dzong)
นำท่านเดินทางสู่ พูนาคา ซอง (Punakha Dzong) นำท่านชมป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พัก (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ พูนาคา ซอง (Punakha Dzong) นำท่านชมป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
Option เสริม พิเศษ!! สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจ!! ล่องแก่งที่แม่น้ำโม (Mo Chu)
พิเศษ!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจกว่าเดิม ด้วยการล่องแก่งที่แม่น้ำโม (Mo Chu) กับวิวอันตระการตากับขุนเขารูปช้างหมอบ และพูนาคาซองที่สวยงาม
พิเศษ!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจกว่าเดิม ด้วยการล่องแก่งที่แม่น้ำโม (Mo Chu) กับวิวอันตระการตากับขุนเขารูปช้างหมอบ และพูนาคาซองที่สวยงาม
* กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท/ท่าน/เรือ 1 ลำ
* กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท/ท่าน/เรือ 1 ลำ
* กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท/ท่าน/เรือ 1 ลำ

ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์ แต่เป็น Optional ทัวร์ เพื่อจัดให้สำหรับลูกค้าที่สนใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนำทุกท่านไปชมตลาดพื้นเมือง และไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Meri Puensum Resort
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Meri Puensum Resort หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Meri Puensum Resort หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองทิมพู (Thimphu)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) หรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏานในปี ค.ศ. 1961 ในสมัยที่ท่านซับดรุง นัมเกล เดินทางมาเผยแพร่พุทธตันตระ - วัชรยานภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีวัดอยู่เพียง 2-3 วัดกับมีประชากรอยู่ไม่มากนัก เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) หรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏานในปี ค.ศ. 1961 ในสมัยที่ท่านซับดรุง นัมเกล เดินทางมาเผยแพร่พุทธตันตระ - วัชรยานภูฏาน ทิมพูยังเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีวัดอยู่เพียง 2-3 วัดกับมีประชากรอยู่ไม่มากนัก เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office)
นำท่านเดินทางสู่ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) พาทุกท่านชมและถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึ่งในของน่าซื้อที่ทุกท่านไม่ควรพลาด!!
นำท่านเดินทางสู่ ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) พาทุกท่านชมและถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึ่งในของน่าซื้อที่ทุกท่านไม่ควรพลาด!!
หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library Bhutan)
นำท่านเดินทางสู่ หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library Bhutan) ซึ่งทุกท่านจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ในภูฏานทั้งหมด ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถซื้อเล่มย่อเป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งทางหอสมุดจัดจำหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆ ได้อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library Bhutan) ซึ่งทุกท่านจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ในภูฏานทั้งหมด ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถซื้อเล่มย่อเป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งทางหอสมุดจัดจำหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆ ได้อีกด้วย
สวนสัตว์แห่งชาติ (Motithang Takin Preserve)
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์แห่งชาติ (Motithang Takin Preserve) ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพู แต่เดิมเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ เพื่อป้องกันสัตว์จากการถูกไล่ล่า มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โดยปล่อยให้สัตว์อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ นำท่านชมสัตว์พื้นเมืองและทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ทาคิน (Takin) เป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีอยู่ที่ภูฏานเพียงแห่งเดียว ทาคินมีรูปร่าง (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์แห่งชาติ (Motithang Takin Preserve) ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพู แต่เดิมเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ เพื่อป้องกันสัตว์จากการถูกไล่ล่า มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โดยปล่อยให้สัตว์อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ นำท่านชมสัตว์พื้นเมืองและทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ทาคิน (Takin) เป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพราะมีอยู่ที่ภูฏานเพียงแห่งเดียว ทาคินมีรูปร่างหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ ตัวใหญ่ แข็งแรง ขนสีดำ มีเขา เท้ากีบ เหมาะกับการเดินลุยหิมะ กินหญ้าและชอบกินไม้ไผ่เป็นอาหาร เคลื่อนไหวค่อนข้างช้า อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย มีตำนานของภูฏานเล่าว่า ลามะ ดรุกปา คุนจี ผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สั่งให้ชาวภูฏานนำวัวกับแพะมาถวายเป็นอาหารกลางวัน เมื่อลามะท่านกินหมดจนเหลือแต่กระดูก ก็นำหัวแพะไปต่อกับโครงกระดูกวัว ดีดนิ้วทีหนึ่ง หัวแพะกับโครงกระดูกวัวนั้นก็กลายเป็นสัตว์ทาคินขึ้นมาในพริบตา และกลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue)
นำท่านสักการะ หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) พระศรีศากยมุนีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ หลวงพ่อสัจจธรรมมีความสูง 169 ฟุต โครงสร้างของพระพุทธรูปสร้างอย่างประณีต และถือเป็นพระพุทธรูปผลงานชิ้นเอกเลยก็ว่าได้ องค์หลวงพ่อสัจจธรรมยังเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์ เฉพาะองค์พระพุทธรูป ใช้เงินทุนสร้าง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์ รัฐบาลภูฏานได้ (อ่านต่อ)
นำท่านสักการะ หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) พระศรีศากยมุนีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ หลวงพ่อสัจจธรรมมีความสูง 169 ฟุต โครงสร้างของพระพุทธรูปสร้างอย่างประณีต และถือเป็นพระพุทธรูปผลงานชิ้นเอกเลยก็ว่าได้ องค์หลวงพ่อสัจจธรรมยังเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์ เฉพาะองค์พระพุทธรูป ใช้เงินทุนสร้าง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์ รัฐบาลภูฏานได้รับความร่วมมือด้านเงินทุนจากเศรษฐีชาวสิงคโปร์ สร้างโดยช่างฝีมือชาวไทย บริเวณฐานพระพุทธรูปเป็นห้องโถงสำหรับการทำสมาธิ จากจุดนี้สามารถมองลงไปเห็นทิวทัศน์ของเมืองทิมพูได้
จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint)
นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะได้ชมทิวทัศน์เมืองหลวงท่ามกลางหุบเขาจากมุมสูง และสามารถมองเห็นตาชิโช ซอง สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงทิมพูที่งดงามคล้ายพระบรมมหาราชวังอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย
นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangay Gang Viewpoint) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะได้ชมทิวทัศน์เมืองหลวงท่ามกลางหุบเขาจากมุมสูง และสามารถมองเห็นตาชิโช ซอง สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงทิมพูที่งดงามคล้ายพระบรมมหาราชวังอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย
เมืองพาโร (Paro)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ภูฏาน ห่างจากเมืองหลวงทิมพู ประมาณ 53 กิโลเมตร มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโรถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ภูฏาน ห่างจากเมืองหลวงทิมพู ประมาณ 53 กิโลเมตร มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโรถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Kichu Resort Paro
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kichu Resort Paro หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kichu Resort Paro หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดทักซัง (Taktsang Monastery)
นำท่านเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย แม้แต่ลามะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทางข้ามเขาเพื่อมาสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต วัดทักซังเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของภูฏานเลยทีเดียว ภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมด 13 แห่ง และมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในปร (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย แม้แต่ลามะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทางข้ามเขาเพื่อมาสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต วัดทักซังเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของภูฏานเลยทีเดียว ภายในเขตวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมด 13 แห่ง และมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูฏานทั้งสิ้น มีตำนานเล่าว่า ท่านคุรุ รินโปเชได้ขี่นางเสือที่เป็นศักติของท่านแปลงกายมา เหาะมายังที่แห่งนี้ และบำเพ็ญสมาธิอยู่ในถ้ำรังเสือนาน 3 เดือน เทศนาสั่งสอนผู้คนและสำแดงกายสะกดภูติผีปีศาจร้าย วัดทักซังจึงเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า รังเสือ (Tiger Nest) วัดทักซังตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาอย่างยิ่ง การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า เท่านั้น ขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชัน ระหว่างทางท่านจะผ่านป่าโอ๊ค ทุ่งหญ้า แนวธงมนต์ แนะนำนักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม. ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลงอีก 700 ขั้น สู่วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความงามของวัดทักซังท่ามกลางภูเขาสวยและท้องฟ้า ธรรมชาติที่สรรค์สร้างได้อย่างวิจิตรลงตัว คุ้มค่ากับการเดินทาง ไม่แปลกใจเลยที่วัดทักซังจะมีชื่อเสียงระดับโลก
* เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใดมีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang)
นำท่านเดินทางสู่ วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) วัดโบราณที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระเจ้าซังเซน กัมโป เมื่อปี ค.ศ. 659 วัดคิชูเป็นหนึ่งใน 108 วัด ที่พระเจ้าซังเซน กัมโป สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าต้องสร้างวัดทั้งหมด 108 แห่งเพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ ซึ่งวัดคิชูเป็นส่วนที่ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ วัดคิชูประกอบด้วยโบสถ์สองหลัง ประดิษฐานรูปสลักพระโพ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) วัดโบราณที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระเจ้าซังเซน กัมโป เมื่อปี ค.ศ. 659 วัดคิชูเป็นหนึ่งใน 108 วัด ที่พระเจ้าซังเซน กัมโป สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าต้องสร้างวัดทั้งหมด 108 แห่งเพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ ซึ่งวัดคิชูเป็นส่วนที่ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ วัดคิชูประกอบด้วยโบสถ์สองหลัง ประดิษฐานรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันเนตร มีรูปปั้นท่านคุรุรินโปเชสูง 5 เมตร ผนังด้านในวัดมีภาพท้าวจตุโลกบาล และเทพเก็นเย็น โดร์จี ดราดุล เทพในคติพื้นบ้านของชาวภูฏาน และยังมีจิตรกรรมภาพบุคคลสำคัญคือ ท่านคุรุรินโปเช ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระเจ้าซังเซน กัมโป พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เทพธิดาแห่งเทือกเขาหิมาลัย ภายในตัววิหารไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไป แต่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโจโว หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน
พาโร สตรีท (Paro Street)
นำท่านเดินทางสู่ พาโร สตรีท (Paro Street) เมืองพาโรเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ขายของฝาก ลักษณะเป็นร้านเล็กๆ สไตล์ภูฏาน ที่นี่มีของฝากให้ได้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่ผ้าทอไปจนถึงรูปปั้น รวมถึงหนังสือดีๆ ของฝากจากภูฏานหลายอย่าง ของฝากภูฏานที่เป็นอาหารของกิน ได้แก่ น้ำผึ้งและนมผึ้ง แยมผลไม้ต่างๆ เช่น แยมส้ม แยมมะม่วง น้ำแอปเปิ้ล ชาหอม ชาระบาย รวมไปถึงข้าวภูฏานที่มีชื่อเสียง ของฝากที่เป็นหัตถกรรมของชาว (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ พาโร สตรีท (Paro Street) เมืองพาโรเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ขายของฝาก ลักษณะเป็นร้านเล็กๆ สไตล์ภูฏาน ที่นี่มีของฝากให้ได้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่ผ้าทอไปจนถึงรูปปั้น รวมถึงหนังสือดีๆ ของฝากจากภูฏานหลายอย่าง ของฝากภูฏานที่เป็นอาหารของกิน ได้แก่ น้ำผึ้งและนมผึ้ง แยมผลไม้ต่างๆ เช่น แยมส้ม แยมมะม่วง น้ำแอปเปิ้ล ชาหอม ชาระบาย รวมไปถึงข้าวภูฏานที่มีชื่อเสียง ของฝากที่เป็นหัตถกรรมของชาวภูฏาน ผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และลวดลายสวยงาม เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า ราคาจะแตกต่างกันไปตามเนื้อผ้า สีสัน ลวดลาย ความยาก-ง่ายในการทอลายนั้นๆ ชามไม้ที่เรียกว่า Dappa ของฝากงานฝีมือเป็นที่กล่าวถึงอีกอย่าง ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร หินชีอัญมณีที่มีชื่อเสียงของดินแดนแถบหิมาลัย ลักษณะเป็นวงรี มีสีน้ำตาลและสีครีม เครื่องประดับที่ทำด้วยหินชี มีราคาสูงมาก และเป็นของมีค่า หินชีถือว่าเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย หน้ากากไม้แกะสลัก ของฝากอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ ทังกา หรือ ผ้าใบที่ปักทอเป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เมืองพาโรมีตลาดนัดวันอาทิตย์ Sunday Market นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้า ซึ่งต่อรองได้มากกว่าซื้อของฝากตามร้านค้า คุณสามารถหาซื้อชุดประจำชาติคีร่าที่มีลายผ้าสวยงาม และกงล้อมนตรา ได้ที่ตลาดแห่งนี้ หากบังเอิญได้เจอแสตมป์ภูฏานวางขายอยู่ แนะนำให้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะแสตมป์ภูฏานเป็นของสะสมที่มีชื่อเสียงมาก หรือคุณสามารถซื้อแสตมป์ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทิมพู มีขายเป็นชุดแสตมป์สำหรับสะสม สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในตลาดนัดได้แก่พวกงานหัตถกรรมที่ทำจากฝีมือชาวภูฏาน รองเท้าที่เป็นงานฝีมือ และสินค้าจำพวกผ้าทอ ตลาดนัดวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา 6.30 น. – 10.00 น. จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน (Traditional Dances of Bhutan)
นำท่านชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน (Traditional Dances of Bhutan) แสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ
นำท่านชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน (Traditional Dances of Bhutan) แสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ
Kichu Resort Paro
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kichu Resort Paro หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kichu Resort Paro หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติพาโร ภูฏาน
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 10:35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) เที่ยวบินที่ B3 700 (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศไทย)
(11:15) ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโกลกาตา เนตาจิ สุภาส จันทรโภส อินเดีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
* 11:55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) เที่ยวบินที่ B3 700
ช่วงบ่าย
(16:05) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
 • ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
 • ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 • เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต่ำกว่า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ท้องถิ่น (English speaking guide)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท/ท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 2 วัน หลังได้รับเอกสารการแจ้งยอดชำระ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

กรณียกเลิก

 1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 1TWN +1SGL  จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 3. กระเป๋าเดินทางสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง สายการบินไทย ให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตรานี้รวม              

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่ารถนำเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 5. ค่าวีซ่าภูฏาน
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว
 7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า "อาหารเป็นพิษเท่านั้น") (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม    

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 3. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
 6. ค่าอาบน้ำแร่หิน (Hot Stone Bath)
 7. ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวันรวม 5 วัน = 15 USD, ค่าทิปสำหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวันรวม 5 วัน = 10 USD, ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD รวมเป็น 40 USD / ท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

 • ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
 4. กำหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
 5. สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
 7. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย   15 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 9. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่าง
 10. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 11. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา