ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) CN150 ทัวร์จีน ซัวเถา เหมยโจว บ้านดินถู่โหลว เมืองโบราณแต้จิ๋ว เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

• ชมเจดีย์พระพันองค์ • ชมมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของจีน ในมณฑลฮกเกี้ยน หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง • ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ) • ผ่านชมสะพานวัวคู่ • วัดไคหยวน • สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช • นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮี้ยงบู้ซัว ศาลเจ้าไต่ฮงกง • นมัสการเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา / เมืองเหมยโจว / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / JIN DE BAO HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เจดีย์พระพันองค์ / ตำบลต้าผู่ / ไทอันโหลว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองหย่งติ้ง / บ้านดินถู่โหลว / เมืองเหมยโจว / บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร / JIN DE BAO HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองแต้จิ๋ว (Chaozhou) / เมืองโบราณแต้จิ๋ว / สะพานก๋วงจี่ หรือสะพานวัวคู่ (Guangji Bridge) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / วัดไคหยวน (Kaiyuan Temple) / สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / เมืองซัวเถา (Shantou) / รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง / Happy Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เฮี้ยงบู๊ซัว หรือศาลเจ้าพ่อเสือ (Xuanwu Mountain) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ศาลเจ้าไต่ฮงกง / เกาะหม่าสือ / รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ห่านพะโล้ / Happy Hotel
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
11 มื้อ 4 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,083 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

China Southern Airlines (CZ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 02 ก.ค.63)

ตารางบิน
China Southern Airlines (CZ) เวลาบินขาไป 11:30 - 15:50 BKK - SWA CZ8356
เวลาบินขากลับ 08:25 - 10:30 SWA - BKK CZ8355

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงเช้า
(08:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 11.30 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8356 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ช่วงบ่าย
(15:50) ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน
เมืองเหมยโจว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว  ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว  ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
JIN DE BAO HOTEL
นำท่านเข้าพักที่ JIN DE BAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นำท่านเข้าพักที่ JIN DE BAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เจดีย์พระพันองค์
นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะ เป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์
นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะ เป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์
ตำบลต้าผู่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลต้าผู่ ได้ชื่อว่าเป็นแชงการีล่าของชาวฮากกา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลต้าผู่ ได้ชื่อว่าเป็นแชงการีล่าของชาวฮากกา
ไทอันโหลว
นำท่านชม ไทอันโหลว เป็นบ้านหินทรงสี่เหลี่ยมที่ที่หาชมได้ยากมาก สร้างจากอิฐ หิน และไม้ สร้างขึ้นในราชวงค์ชิง มีประวัติกว่า 254 ปี มีพื้นที่ 6,684 ตารางเมตร มีห้อง 200 ห้อง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 49 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ตึกสูง 11 เมตร ทั้งบ้านมีประตูใหญ่ประตูเดียว ประตูใหญ่ติดด้วยเหล็กหนา
นำท่านชม ไทอันโหลว เป็นบ้านหินทรงสี่เหลี่ยมที่ที่หาชมได้ยากมาก สร้างจากอิฐ หิน และไม้ สร้างขึ้นในราชวงค์ชิง มีประวัติกว่า 254 ปี มีพื้นที่ 6,684 ตารางเมตร มีห้อง 200 ห้อง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 49 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ตึกสูง 11 เมตร ทั้งบ้านมีประตูใหญ่ประตูเดียว ประตูใหญ่ติดด้วยเหล็กหนา
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
เมืองหย่งติ้ง
เมืองหย่งติ้ง ในช่วงสงครามเย็น (Cold War - ค.ศ. 1947 - 1991) เป็นช่วงของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกและเพื่อเป็นการแสดงถึงแสนยานุภาพของฝ่ายตน การแข่งขันด้านการสำรวจอวกาศและอาวุธนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้น ในยุค 60 ของศตวรรษที่ 20 ดาวเทียมของหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้จับภาพวัตถุคล้ายปล่องปล่อยจรวดนิวเคลียร์ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แนวเขาตอนในของมณฑลฝูเจี้ยน สร้างความตระหนักใจแก่ฝ่ (อ่านต่อ)
เมืองหย่งติ้ง ในช่วงสงครามเย็น (Cold War - ค.ศ. 1947 - 1991) เป็นช่วงของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกและเพื่อเป็นการแสดงถึงแสนยานุภาพของฝ่ายตน การแข่งขันด้านการสำรวจอวกาศและอาวุธนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้น ในยุค 60 ของศตวรรษที่ 20 ดาวเทียมของหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้จับภาพวัตถุคล้ายปล่องปล่อยจรวดนิวเคลียร์ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แนวเขาตอนในของมณฑลฝูเจี้ยน สร้างความตระหนักใจแก่ฝ่ายโลกตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง จึงเริ่มทำการเก็บภาพผ่านดาวเทียมของวัตถุต้องสงสัยเหล่านี้เพื่อเป็นการตรวจสอบในเชิงลึก สิ่งที่นักวิจัยของหน่วยข่าวกรองสหรัฐพบก็คือ วัตถุกลมๆ ต้องสงสัยเหล่านี้ไม่มีความเป็นโลหะธาตุ ซึ่งสร้างความฉงนใจแก่นักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้ภายหลังจากการเปิดประเทศจีนใหม่ๆ นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามายังเขตฝูเจี้ยนตอนใน คือ นักวิจัยจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่พกเอาความเคลือบแคลงใจ เดินทางมาค้นหาว่าวัตถุต้องสงสัยเหล่านี้คืออะไร ในที่สุดการค้นหาได้สิ้นสุดลง สิ่งที่ตั้งตระง่านอยู่ตรงหน้าของนักวิจัยเหล่านั้น คือ สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยดิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “บ้านดิน” (ถู่โหลว) บ้านดินเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านของชาวจีนฮากกา (จีนแคะ) ซึ่งมีพื้นเพเดิมอยู่ในเขตพื้นที่แนวหุบเขาซึ่งเป็นรอยต่อของมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เจียงซีและกวางตุ้ง
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
บ้านดินถู่โหลว
นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลวซูซีนี้ สร้างขึ้นกลางวิวทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางภูเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำลำธาร มีบ้านทรงกลม 5 หลัง และทรงเหลี่ยม 10 หลัง แต่ละหลังสร้างขึ้นเวลาที่ต่างกัน ให้ท่านชมบ้านจี๋ชิ่งโหลว เป็นบ้านทรงกลมที่มีเอกลักษณ์และเก่าแก่ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กว่า 600 ปี บ้านซ่านชิ่งโหลว เป็นบ้านดิน (อ่านต่อ)
นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลวซูซีนี้ สร้างขึ้นกลางวิวทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางภูเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำลำธาร มีบ้านทรงกลม 5 หลัง และทรงเหลี่ยม 10 หลัง แต่ละหลังสร้างขึ้นเวลาที่ต่างกัน ให้ท่านชมบ้านจี๋ชิ่งโหลว เป็นบ้านทรงกลมที่มีเอกลักษณ์และเก่าแก่ สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง กว่า 600 ปี บ้านซ่านชิ่งโหลว เป็นบ้านดินที่อายุน้อยที่สุดในนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1979 บ้านทรงเหลี่ยม บ้านเสิงชิ่งโหลว สร้างในปี1799 มีพื้นที่1,482 ตารางเมตร
เมืองเหมยโจว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว  ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว  ถือเป็น “เมืองแห่งชาวจีนฮากกา” ที่มีชาวจีนฮากกามากที่สุดในจีนตอนใต้และถือเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดอีกด้วย
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ช่วงค่ำ
บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารมื้อคำ่แสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
นำท่านรับประทานอาหารมื้อคำ่แสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
JIN DE BAO HOTEL
นำท่านเข้าพักที่ JIN DE BAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นำท่านเข้าพักที่ JIN DE BAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองแต้จิ๋ว (Chaozhou)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (Chaozhou) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 2,000 ปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (Chaozhou) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 2,000 ปี
เมืองโบราณแต้จิ๋ว
นำท่าน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน
นำท่าน ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน
* รวมค่ารถกอล์ฟ
สะพานก๋วงจี่ หรือสะพานวัวคู่ (Guangji Bridge)
จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานก๋วงจี่ หรือสะพานวัวคู่ (Guangji Bridge) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว (Xiangzi Bridge) เป็นสะพานโบราณของจีน มีความยาวกว่า 515 เมตร และยังถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองแต้จิ๋วอีกด้วย
จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานก๋วงจี่ หรือสะพานวัวคู่ (Guangji Bridge) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว (Xiangzi Bridge) เป็นสะพานโบราณของจีน มีความยาวกว่า 515 เมตร และยังถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองแต้จิ๋วอีกด้วย
* ผ่านชมสะพานวัวคู่
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
วัดไคหยวน (Kaiyuan Temple)
จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน (Kaiyuan Temple) เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง
จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน (Kaiyuan Temple) เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานมีแม่น้ำ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานมีแม่น้ำ และคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อน และหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์ และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์ และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
เมืองซัวเถา (Shantou)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา (Shantou) จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจของจีน ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น, จูไห่ และเซียะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคนี้,จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบน้ี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา (Shantou) จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจของจีน ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น, จูไห่ และเซียะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคนี้,จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบน้ี
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
Happy Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Happy Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Happy Hotel หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เฮี้ยงบู๊ซัว หรือศาลเจ้าพ่อเสือ (Xuanwu Mountain)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เฮี้ยงบู๊ซัว หรือศาลเจ้าพ่อเสือ (Xuanwu Mountain) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลู่เฟิง มณฑลกวางตุ้ง ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ (เฮี้ยงบู๊) ซึ่งประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชาวซัวเถาและชาวจีนโพ้นทะเลนิยมมาสักการะอย่างน้อยปีละครั้ง ว่ากันว่าถ้าใครได้มาขอพรแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ จึงทำให้ทุกๆ ปีจะมีผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมานมัสการเป็นจำนวนมาก (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เฮี้ยงบู๊ซัว หรือศาลเจ้าพ่อเสือ (Xuanwu Mountain) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลู่เฟิง มณฑลกวางตุ้ง ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ (เฮี้ยงบู๊) ซึ่งประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชาวซัวเถาและชาวจีนโพ้นทะเลนิยมมาสักการะอย่างน้อยปีละครั้ง ว่ากันว่าถ้าใครได้มาขอพรแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ จึงทำให้ทุกๆ ปีจะมีผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมานมัสการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
พาทุกท่านผ่อนคลายความหิวด้วยอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย
ศาลเจ้าไต่ฮงกง
จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ซึ่งเดิมท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นว่าการเมืองการปกครองและข้าราชการในสมัยนั้นไม่ดี ท่านจึงตัดสินใจบวชเป็นพระ เดินธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ อำเภอเตี่ยเอ๋ย มณฑลกว่างตง ท่านได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้ หลัง (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ซึ่งเดิมท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นว่าการเมืองการปกครองและข้าราชการในสมัยนั้นไม่ดี ท่านจึงตัดสินใจบวชเป็นพระ เดินธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ อำเภอเตี่ยเอ๋ย มณฑลกว่างตง ท่านได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน และช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้ หลังจากเมืองจีนเปิดประเทศ ชาวจีนโพ้นทะเลได้ระดมเงินบริจาคร่วมกับเทศบาลเมืองแต้จิ้วเพื่อบูรณะซ่อมแซม และเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในที่สุด และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทยนั่นเอง
เกาะหม่าสือ
ท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ให้ท่านได้กราบนมัสการ ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน โดยเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก
ท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ให้ท่านได้กราบนมัสการ ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน โดยเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ห่านพะโล้
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้มรสอาหารพิเศษห่านพะโล้
รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้มรสอาหารพิเศษห่านพะโล้
Happy Hotel
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Happy Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Happy Hotel หรือเทียบเท่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(08:25) ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีน และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศจีน และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 08.25 น.หิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8355 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(10:30) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 25 เม.ย.62 เป็นเงิน 1,500 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)**กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)  
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
 •  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 •  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 35 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 20-35 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 •  คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 •  รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 •  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 •  หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!

 • ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น
 • รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
 • รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
  **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้

เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่  

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

เดินทางพร้อมญาติ  

 • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
 • หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า

7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

 • ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  

 • ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์


** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2020 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา