JW17z ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia X
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Asia X
ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato
เล่นสกีสุดมันส์ ชมฟูชิมิ อินาริ/ปราสาททอง เยือนหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวชมเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นำท่านชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ชมแสงสีเสียงที่งานเทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอท่านอยู่

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ / โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองเกียวโต / ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ / ศาลโทริอิ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / วัดทองคินคะคุจิ / เมืองนาโกย่า (Nagoya) / Nabana no Sato Winter Illumination / อิออน มอลล์ (AEON Mall) / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ROUTE INN HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ทาคายาม่า (Takayama) / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)- ฤดูหนาว / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ Yakiniku / เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen) / GUIYOKOGEN HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ลานสกี / เมืองโอซาก้า / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู) / ย่านชินไซบาชิ / อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
7 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,900 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท (ไม่มีราคาเด็ก)

AirAsia X (XJ)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.61)
พฤ.  01-05 มี.ค.
(วันมาฆบูชา)
31,999.- AirAsia X เหลือ 2 ที่
ศ.  02-06 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เต็ม
พ.  07-11 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เหลือ 1 ที่
พฤ.  08-12 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เหลือ 4 ที่
ศ.  09-13 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เต็ม
พ.  14-18 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เหลือ 1 ที่
พฤ.  15-19 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เต็ม
ศ.  16-20 มี.ค.
29,999.- AirAsia X เต็ม

ตารางบิน
AirAsia X (XJ) เวลาบินขาไป 15.20 - 22.40 DMK - KIX XJ610
เวลาบินขากลับ 00.10 - 04.00 KIX - DMK XJ611

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงบ่าย
(12.00) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
ช่วงค่ำ
(22.40) ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือ FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือ FP HOTELS SOUTH NAMBA หรือระดับเดียวกัน
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL
วันที่ 2
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองเกียวโต
ทำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง การมาเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวแล้ว เกียวโตก็เป็นอีกเมืองหนึ่งไม่ควรพลาดเพราะเป็นเต็มไปด้วย วัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้เมืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
ทำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง การมาเที่ยวญี่ปุ่นนอกจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวแล้ว เกียวโตก็เป็นอีกเมืองหนึ่งไม่ควรพลาดเพราะเป็นเต็มไปด้วย วัดและศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป ทำให้เมืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
เมืองเกียวโต
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโต ในเขตควบคุมของเทศบาลฟูชิมิ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสำคัญของศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ เทพเจ้าอินารินั่นเอง เทพเจ้าอินาริยังได้รับการยกย่อง เป็นเทพเจ้าแห่งข้าว ชา และสาเกอีกด้วย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นชาย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นหญิง แล้วแต่ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโต ในเขตควบคุมของเทศบาลฟูชิมิ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสำคัญของศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ เทพเจ้าอินารินั่นเอง เทพเจ้าอินาริยังได้รับการยกย่อง เป็นเทพเจ้าแห่งข้าว ชา และสาเกอีกด้วย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นชาย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นหญิง แล้วแต่ตำนานท้องถิ่นที่ปรากฏ นอกจากนั้นเทพอินาริยังมีชื่อ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพอินาริ โอคามิ (Inari Okami) หรือเทพเจ้าแห่งจิ้งจอก
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลโทริอิ
นำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
นำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ศาลโทริอิ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดทองคินคะคุจิ
นำท่านชม วัดทองคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เดิมทีสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัดแบบเซน วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที (อ่านต่อ)
นำท่านชม วัดทองคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เดิมทีสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัดแบบเซน วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระ จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน ในปี ค.ศ. 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆ ของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้
วัดทองคินคะคุจิ
เมืองนาโกย่า (Nagoya)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์โตโยต้า ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) ตัวเมืองของจังหวัดไอจิ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์โตโยต้า ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
เมืองนาโกย่า (Nagoya)
Nabana no Sato Winter Illumination
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ ก (อ่านต่อ)
นำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)
Nabana no Sato Winter Illumination
อิออน มอลล์ (AEON Mall)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย มีร้านค้ากว่า 130 ร้าน เรียกได้ว่าครบครัน มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ รวมถึงขนมต่างๆ เพื่อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ขนมโมจิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ที่ทำด้วยแป้งเหนียว นุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดง ไส้สตอเบอร์รี่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (AEON Mall) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย มีร้านค้ากว่า 130 ร้าน เรียกได้ว่าครบครัน มีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกชม เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ รวมถึงขนมต่างๆ เพื่อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ขนมโมจิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ที่ทำด้วยแป้งเหนียว นุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดง ไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ถั่ว ฯลฯ เบนโตะ ชาเขียว คิทแคท ทั้งเครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด และพิเศษสุด!! กับ ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูกเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิออน มอลล์ (AEON Mall)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ROUTE INN HOTEL
ค่ำคืนนี้พักที ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำคืนนี้พักที ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ROUTE INN HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทาคายาม่า (Takayama)
ท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนบธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายาม (อ่านต่อ)
ท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนบธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายาม่านั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายาม่าจึงถูกปกครองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณชายป่านั้นเอง บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยอดีตยังคงมีให้เห็นได้บริเวณถนนซันโนะมาจิและตามตรอกซอยบริเวณวัดต่างๆ ที่ฮิกาชิยะมะถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด นอกจากนี้เทศกาลทาคายาม่ายังจัดว่าเป็นหนึ่งในงานที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย เทศกาลที่จัดขึ้นที่ทาคายาม่านั้นประกอบไปด้วยขบวนแห่ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส พาเหรดนี้จะจัดขึ้นบริเวณตัวเมืองทุกวันที่ 14 และ 15 เมษายน (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ) และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม (เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง)
ทาคายาม่า (Takayama)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)- ฤดูหนาว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด!! ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีค (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด!! ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)- ฤดูหนาว
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya)
จากนั้นนำทุกท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรง (อ่านต่อ)
จากนั้นนำทุกท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง
ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya)
* ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ Yakiniku
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ หมู, เนื้อ, ไก่, ปลาหมึก พร้อมซูชิ และเครื่องดื่มน้ำอัดลม ไม่อั้น!!!
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ หมู, เนื้อ, ไก่, ปลาหมึก พร้อมซูชิ และเครื่องดื่มน้ำอัดลม ไม่อั้น!!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ Yakiniku
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์!! การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (Onsen) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน้ำแร่สามารถรักษา และบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เช่น บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง และรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด
เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ออนเซ็น (Onsen)
GUIYOKOGEN HOTEL
ค่ำนี้พักที่โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำนี้พักที่โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
GUIYOKOGEN HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านได้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ลานสกี
สัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ นั่งเลื่อนหิมะ อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
สัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ นั่งเลื่อนหิมะ อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
ลานสกี
* ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
เมืองโอซาก้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็นนครในภาคคันไซของเกาะฮนชู ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซะกะ จัดเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสามนครใหญ่เคฮันชิง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็นนครในภาคคันไซของเกาะฮนชู ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซะกะ จัดเป็นนครในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสามนครใหญ่เคฮันชิง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ
เมืองโอซาก้า
* (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
อิ่มหนำสำราญไปกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองแบบเซ็ทเมนู)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ย่านชินไซบาชิ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ย่านชินไซบาชิ
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในญี่ปุ่นด้วยตนเอง
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 5
ช่วงเช้า
(00.10) ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุขในประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(04.00) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 35 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ 1.ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน


จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้


 อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ  เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 50 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 50 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก   ฯลฯ

       3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทน             ในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

       4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. -18.00             น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของ                 ทางบริษัท

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th