RU22z RU22z ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซนต์บาซิล 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน QATAR
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
RU22z ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซนต์บาซิล 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน QATAR?v=20190419012451
พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SLEDGE ตะลุยหิมะ
พาท่านทัวร์มอสโคว์ ซากอร์ส ด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต อนุสรณ์สถานเลนิน เนินเขาสแปร์โรว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม HUSKY FARM เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ เพียง 29,999
9 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน
สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,949 ครั้ง ผู้ชมขณะนี้: 1 คน

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท
Qatar Airways (QR)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.61)
อ.13-18 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
29,999.- Qatar Airways เต็ม
ส.17-22 ก.พ.
29,999.- Qatar Airways เต็ม
ตารางบิน
Qatar Airways (QR) เวลาบินขาไป 01.35 - 05.25 BKK - DME QR837
เวลาบินขากลับ 08.15 - 18.50 DME - BKK QR230

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
 
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(22.30 น.) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(05.25) ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
* 06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ช่วงบ่าย
(12.00) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์ม (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในสมัยนั้นหลายๆ คนยังเข้าใจว่ามอสโคว์เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ต่อจากเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1918 กรุงมอสดคว์ ได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต และในปี ค.ศ. 1993 กรุงมอสโคว์ได้เป็นเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย มอสโคว์จัดว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่า 200 แห่ง
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช่วง 1930 เอ. ชูเซฟ ได้เสนอให้สร้างสุสานเลนินขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้ากำแพงเครมลิน ปัจจุบันชาวรัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินได้มาเข้าคิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* อาหารพื้นเมือง
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตราเป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตราเป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* อาหารพื้นเมือง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิ (อ่านต่อ)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แม้กระทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสกี้ได้ด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
* (ราคานี้รวมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(19.00 น. น) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 23.30น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
วันที่ 6
ช่วงเช้า
(05.10) ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
* 08.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที)
ช่วงค่ำ
(18.50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**


การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 40 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

RU22z RU22z ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซนต์บาซิล 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน QATAR
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
RU22z ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซนต์บาซิล 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน QATAR
พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SLEDGE ตะลุยหิมะ
เริ่มต้น: ช่วง 13-22 ก.พ. 61 (2 ช่วง)
(มีวันตรุษจีน)
29,999 บ.
พาท่านทัวร์มอสโคว์ ซากอร์ส ด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต อนุสรณ์สถานเลนิน เนินเขาสแปร์โรว์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม HUSKY FARM เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ เพียง 29,999

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุปการท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) / วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) / ถนนอารบัต (Arbat Street) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุงมอสโคว์ (Moscow) / พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / จัตุรัสแดง (Red Square) / วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) / ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) / อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) / อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ / ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
9 มื้อ, อิสระ 1 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 3,950 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท

Qatar Airways (QR)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.61)
อ.  13-18 ก.พ.
(วันตรุษจีน)
29,999.- Qatar Airways เต็ม
ส.  17-22 ก.พ.
29,999.- Qatar Airways เต็ม

ตารางบิน
Qatar Airways (QR)
(ขาไป)
เวลาบินขาไป 01.35 - 06.40 BKK - DOH QR837
เวลาบินต่อเครื่อง 12.00 - 05.25 DOH - DME QR233
Qatar Airways (QR)
(ขากลับ)
เวลาบินต่อเครื่อง 08.15 - 23.30 DME - DOH QR230
เวลาบินขากลับ 05.10 - 18.50 DOH - BKK QR 832

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
วันที่ 1
ช่วงค่ำ
(22.30 น.) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
* 01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
วันที่ 2
ช่วงเช้า
(05.25) ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR233 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ช่วงบ่าย
(12.00) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812โดยพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
ถนนอารบัต (Arbat Street)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า และแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ถนนอารบัต (Arbat Street)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 3
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์ม (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 850 ปี ตั้งแต่สมัยรัสเซียเก่า ซึ่งนำโดยเจ้าชายแห่งเมืองซูซดัล ยูริ ค.ศง 1147 อาณาจักรมัสโกวีแผ่ขยายกว้างขวางในศตวรรษที่ 15-16 โดยปกครองของพระเจ้าอีวานที่ 3 และพระเจ้าอีวานที่ 4 และจนสุดท้ายกลายมาเป็นประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ต้นศตวรรษที่ 18 พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในสมัยนั้นหลายๆ คนยังเข้าใจว่ามอสโคว์เป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ต่อจากเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี ค.ศ. 1918 กรุงมอสดคว์ ได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต และในปี ค.ศ. 1993 กรุงมอสโคว์ได้เป็นเมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย มอสโคว์จัดว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามกว่า 200 แห่ง
กรุงมอสโคว์ (Moscow)
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมภายในรั้วพระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาล และที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (Kremlin Armoury Museum)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
จัตุรัสแดง (Red Square)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมืองสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดง จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย PostnikYakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995
จัตุรัสแดง (Red Square)
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral) สถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกๆ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว์ ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมสีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี 1552 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่ สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด
วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil Cathedral)
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม สร้างในปี ค.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store)
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมีโลงแก้วคริสตัล ที่บรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสร้างจากหินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A. Shcusev) สร้างเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสียชีวิตในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษาไว้อยุ่ในสุสานไม้ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุศพของเหล่าวีรบุรุษของโซเวียต และเหล่าสมาชิกที่สำคัญของรัฐบาล มาถึงช่วง 1930 เอ. ชูเซฟ ได้เสนอให้สร้างสุสานเลนินขึ้นใหม่บริเวณด้านหน้ากำแพงเครมลิน ปัจจุบันชาวรัสเซียที่ยังรักแลเคารพเลนินได้มาเข้าคิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย
อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* อาหารพื้นเมือง
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 4
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตราเป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตราเป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* อาหารพื้นเมือง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิ (อ่านต่อ)
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในช่วงสภาวะที่หิมะตกไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนต์หรือ แม้กระทางเรือได้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่กับน้องหมาฮัสกี้ได้ด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
* (ราคานี้รวมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อค่ำอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
SUNFLOWER HOTEL
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SUNFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
SUNFLOWER HOTEL
วันที่ 5
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan) ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metropolitan)
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารอาหารจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือ เลนิน ฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโคว์ได้กว้างมาก เรียกว่าจะเห็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ และเป็นสถานที่ ที่เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชื่อดังของรัสเซียในอดีตพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันนั้นจะเห็นมีรูปปั้นเลนินอยู่ในบริเวณนี้ และยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน ทำให้ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของรัสเซีย
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills)
ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งของท่าน
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
(19.00 น. น) ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ได้เวลาสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ (Domodedovo Moscow International Airport)
* 23.30น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR230(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
วันที่ 6
ช่วงเช้า
(05.10) ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา กาตาร์
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* 08.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที)
ช่วงค่ำ
(18.50) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**


การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน


ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


อัตราค่าบริการนี้รวม

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 40 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 25 คน 


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 


ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

"เพราะทุกความสุขของท่านคือความสําเร็จของเรา"
ชิล สแควร์ ทราเวล บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่การส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายปลายทางเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการนำส่งประสบการณ์อันสุดยอดให้กับลูกค้าในทุก ๆ ครั้งที่เลือกเดินทางไปกับ ชิล สแควร์ ทราเวล เราจะดูแลท่านด้วยความเอาใจใส่ในทุกในทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเคล็ดลับระหว่างการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงเลยที่ท่านจะได้รับประสบการณ์เหมือนหรือยิ่งกว่าฝันเมื่อท่านเลือกเดินทางไปกับชิล สแควร์ ทราเวล
กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2019 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07092 Call Center: 02-886-8518, 094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 094-852-2112 Fax: 02-433-9857 Email: info@chill.co.th