Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) TW17 ทัวร์ไต้หวัน Hot Sale เหย๋ลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ชมตึกไทเป 101 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต

เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง 
เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) / เมืองผู่ลี่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / เมืองไทจง / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / City Suite Hotel
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ กรุงไทเป / โรงงานทำพายสับประรด / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู) / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) / ชิมชาอูหลง / Duty Free / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / Green World Song Jiang
วันที่ 4: เมืองนิวไทเป / ปล่อยโคมลอยผิงซี / น้ำตกสือเฟิ่น / สะพานแขวนจิงอัน / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร / อุทยานเย๋หลิ่ว / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / Green World Song Jiang
วันที่ 5: รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport)
6 มื้อ, อิสระ 2 มื้อ 3 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,539 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          
✈ เดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182
00.20 น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เดินทางไป วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์
05.10น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เดินทางไป วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์
02.15 น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เดินทางไป วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี 
07.05น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เดินทางไป วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี
(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )**ค่าทัวร์ไม่รวม ค่าอาหารบนเครื่อง
 
06.20 น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอังคาร , ศุกร์ และเสาร์
09.05น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์
09.40 น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี
12.15น. ✈สำหรับกรุ๊ปเดินทาง---เช็คอินกลับ วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

 

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 4,500.- (ไม่มีราคาเด็ก)
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ชำระเพียง 5,000.-

Nok Scoot (XW)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.60)

ตารางบิน
Nok Scoot (XW) เวลาบินขาไป 02.15 - 07.05 DMK - TPE XW182
เวลาบินขากลับ 09.40 - 12.15 TPE - DMK XW181

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ช่วงเช้า
(22.30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 6-7 สายการบิน NOK SCOOT
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) / เมืองผู่ลี่ / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) / วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) / วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) / เมืองไทจง / ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / City Suite Hotel
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เมืองผู่ลี่
เดินทางสู่เมืองผู่ลี่ ระหว่างแวะให้ท่านพักอิริยาบถ พักผ่อนเข้าห้องน้ำ และให้ท่านได้ชม ผลิตภัณฑ์คอสเมติก แบรนด์ไต้หวันและญี่ปุ่น ในราคาพิเศษสุด จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางสู่เมืองผู่ลี่ ระหว่างแวะให้ท่านพักอิริยาบถ พักผ่อนเข้าห้องน้ำ และให้ท่านได้ชม ผลิตภัณฑ์คอสเมติก แบรนด์ไต้หวันและญี่ปุ่น ในราคาพิเศษสุด จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ปลาประธานาธิบดี)
รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรามีความยาวถึง 33 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นคือมีครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ และครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะ จุดเด่นคือพื (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรามีความยาวถึง 33 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นคือมีครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ และครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะ จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวไทเป และอีกทั้งบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป พระถังซัมจั๋งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เดิมชื่อเสวียนจั้ง เป็นพระที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจคือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงได้ออกเดินทาง โดยได้เขียนเป็นบันทึกการเดินทางไว้ด้วย ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 646 มีชื่อว (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง (Xuanzang Temple) นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป พระถังซัมจั๋งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เดิมชื่อเสวียนจั้ง เป็นพระที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เยาว์ แต่ยังมีสิ่งที่ค้างอยู่ในใจคือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงได้ออกเดินทาง โดยได้เขียนเป็นบันทึกการเดินทางไว้ด้วย ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 646 มีชื่อว่าต้าถังซีโหยวจี้ ซึ่งแปลว่า จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง โดยในนั้นจึงเล่าถึงการเดินทางที่ไปพบปะกับภูมิประเทศที่แตกต่างออกไป สภาพผู้คน วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงการทหาร การเมืองการปกครองด้วย
วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งภายในวัดเหวินหวู่จะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
เมืองไทจง
หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา ระหว่างทางนำทุกท่านแวะชิมชาอูหลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมมากๆชนิดหนึ่ง
หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา ระหว่างทางนำทุกท่านแวะชิมชาอูหลง ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม และยังมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมมากๆชนิดหนึ่ง
ช่วงค่ำ
ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย (Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองไทชุง ตลาดกลางคืนแห่งนี้นับว่ามีสินค้าที่ครบครับและหลากหลายให้ท่านเลือกสรร อีกทั้งอาหารนานาชาติหรือจะเป็นอาหารท้องถิ่นสไตล์ไต้หวัน ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย และเมนูขึ้นชื่อเมื่อท่านได้มาเยือนไต้หวันแล้ว พลากไม่ได้ที่จะต้องลอง!! ก็คือชานมไข่มุกนั่นเอง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของฝากได้ตามอัธยาศัย พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวัน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำสุดแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ำสุดแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
City Suite Hotel
นำท่านพัก City Suite Hotel หรือระดับเดียวกัน
นำท่านพัก City Suite Hotel หรือระดับเดียวกัน
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ กรุงไทเป / โรงงานทำพายสับประรด / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู) / อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) / ชิมชาอูหลง / Duty Free / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / Green World Song Jiang
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
เดินทางสู่ กรุงไทเป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ล้านคน
โรงงานทำพายสับประรด
ให้ท่านได้ชมแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับความเป็นมาของการปลูกสับประรดในไต้หวัน ลอดผ่านสับประรดยักษ์แห่งความมั่งคั่ง ให้ท่านได้สนุกกับ workshopทำพายสับประรดด้วยตัวท่านเอง
ให้ท่านได้ชมแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับความเป็นมาของการปลูกสับประรดในไต้หวัน ลอดผ่านสับประรดยักษ์แห่งความมั่งคั่ง ให้ท่านได้สนุกกับ workshopทำพายสับประรดด้วยตัวท่านเอง
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู)
รับประทานอาหารสุดแสนอร่อยด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เสิร์ฟแบบไม่อั้น !
รับประทานอาหารสุดแสนอร่อยด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เสิร์ฟแบบไม่อั้น !
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก อดีตผู้นำทางการเมืองและการทหารของจีนในยุคต้นศตวรรษที่ 19 ภายใต้พรรคชาตินิยมจีนก๊กมินตั๋ง แต่พ่ายแพ้ให้กับประธานเหมาเจ๋อตง ในสงครามกลางเมืองจึงหลบมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน ก่อตั้งรัฐบาลใหม่และพัฒนาไต้หวันจนก้าวหน้าอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ ไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกคือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน นอกจากนี้ก็จะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในตอนเช้าตรู่ และในตอนเย็นด้วย คือเวลา 06:00 และ 18:10 ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน อีกช่วงคือเวลา 06:30 และ 17:10 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน
ชิมชาอูหลง
หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมชาอูหลง เป็นชาต้นตำรับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝาก
หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมชาอูหลง เป็นชาต้นตำรับและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝาก
Duty Free
นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
ช่วงค่ำ
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีส (อ่านต่อ)
หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Green World Song Jiang
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกล้เคียงกัน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 4
เมืองนิวไทเป / ปล่อยโคมลอยผิงซี / น้ำตกสือเฟิ่น / สะพานแขวนจิงอัน / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร / อุทยานเย๋หลิ่ว / ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก / ย่านซีเหมินติง (Ximending) / อิสระอาหารตามอัธยาศัย / Green World Song Jiang
ช่วงเช้า
เมืองนิวไทเป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipe) หรือซินเป่ย เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย อีกทั้งหลายๆ พื้นที่ยังใช้ระบบการเดินทางเดียวกันกับเมืองไทเปด้วย เช่น รถไฟใต้ดิน MRT รวมทั้งระบบรางและรถบัสต่างด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นิวไทเป (New Taipe) หรือซินเป่ย เป็นเขตปกครองใหม่ของประเทศไต้หวันที่พื้นที่รอบนอกทั้งหมดของเมืองหลวงไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติ เพราะครอบคลุมพื้นที่ภูเขาและทะเลมากมาย อีกทั้งหลายๆ พื้นที่ยังใช้ระบบการเดินทางเดียวกันกับเมืองไทเปด้วย เช่น รถไฟใต้ดิน MRT รวมทั้งระบบรางและรถบัสต่างด้วย
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ปล่อยโคมลอยผิงซี
จากนั้นเชิญทุกท่านร่วมปล่อยโคมลอยผิงซี สู่ท้องฟ้าทั้งยามกลางวันและยามราตรี ณ สถานีสือเฟิ่น พร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อโคมขงหมิง ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ หรือท่านสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอ (อ่านต่อ)
จากนั้นเชิญทุกท่านร่วมปล่อยโคมลอยผิงซี สู่ท้องฟ้าทั้งยามกลางวันและยามราตรี ณ สถานีสือเฟิ่น พร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อโคมขงหมิง ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ หรือท่านสามารถเดินเล่นที่ถนนสายเก่าซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟได้เลย มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าโคมลอย หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
น้ำตกสือเฟิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสือเฟิ่น (Shifen Waterfall) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที น้ำตกสือเฟิ่นเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเส้นทางรถไฟสายผิงชีเพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นไนแองการ่าไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสือเฟิ่น (Shifen Waterfall) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที น้ำตกสือเฟิ่นเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเส้นทางรถไฟสายผิงชีเพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นไนแองการ่าไต้หวัน
สะพานแขวนจิงอัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งคือ สะพานแขวนจิงอัน (Jing-An Suspension Bridge) เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถมองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น้ำจีหลงได้อย่างชัดเจน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งคือ สะพานแขวนจิงอัน (Jing-An Suspension Bridge) เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี ถ้ายืนอยู่บนสะพานจะสามารถมองเห็นถนนสายเก่าผิงซีและแม่น้ำจีหลงได้อย่างชัดเจน
ช่วงบ่าย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พาท่านอิ่มท้องไปกับมื้อกลางวันอันแสนอร่อย ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว
เยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ (อ่านต่อ)
เยี่ยมชม อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ตึกไทเป 101 (Taipei 101) - ไม่รวมค่าขึ้นตึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) สัญลักษณ์ของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1-5 จะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ โดยที่ชั้น 5 จะมีเค้าเตอร์ขายตั๋วสำหรับขึ้นลิฟท์ไปยังจุดชมวิวที่ชั้น 89 ที่เรียกว่า Taipei 101 Observatory ซึ่งเป็นลิฟท์ที่ได้รับการลงเป็นสถิติว่าเร็วที่สุดในโลกโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด (Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1010 เมตรต่อนาที โดยภายในลิฟท์จะมีหน้าจอที่เพดานลิฟท์ทำเหมือนว่าเรากำลังพุ่งออกไปในอวกาศให้ชมระหว่างอยู่ในลิฟท์ด้วย ใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ขึ้นมาถึงชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นชมวิวกว้างๆ อยู่ในอาคาร จากนี้จะมีบันไดให้เดินขึ้นไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย และสามารถเดินลงที่ชั้น 88 เพื่อไปดูลูกตุ้มยักษ์ Wind Damper ที่ช่วยเรื่องการทรงตัวของตึกเมื่อรับมือกับแผ่นดินไหวและลมพายุ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป
* ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นตึก หากลูกค้าท่านใดสนใจขึ้นชมตึกไทเป 101 สามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่เจ้าหน้าที่ ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์
* ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89 ค่าขึ้นชมวิวท่านละ 600NT
ย่านซีเหมินติง (Ximending)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันมีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจบุันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ ร้านขนม ต่างๆ มาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น มีตรอกซอกซอยเยอะแยะให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นเดินชมเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารไต้หวันในแบบฉบับที่ท่านไม่เคยลิ้มลอง ตามร้านค้าขายอาหารด้วยตนเอง (ไม่รวมค่าอาหาร)
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Green World Song Jiang
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกล้เคียงกัน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Green World Song Jiang หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่ 5
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง / ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 
หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
 
*** หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง***
 
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 
 
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% ,ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 800฿, ค่าทิปไกด์ คนขับรถ  ท่านละ 1000  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า **
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง    
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
**กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซ่า
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
 
 
หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง 
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข  
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป) 
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 


กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา