Loading...
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข

(ปิดการขาย) VN241 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสะพานมังกร พักดานัง 1คืน พักบานาฮิลล์ 1คืน 3วัน 2คืน โดยสายการบินAIR ASIA(FD)

แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่เวียดนาม
เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (พักหรู 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน พักดานัง 1 คืน) เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน เที่ยวเมืองดานัง ชมสะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สุดพิเศษอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ และกุ้งมังกร

สรุปการท่องเที่ยว:

วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / คาร์ฟดราก้อน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองฮอยอัน (Hoian) / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat) / เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) / ย่านไชน่าทาวน์ (Cholon Chinatown) / วัดกวางตุ้ง / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร / Sea garden Hotel
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / สะพานทอง (Golden Bridge) / สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดฮาน (Han Market) / ศูนย์การค้าวินคอมเซ็นเตอร์ (Vincom Center Shopping Mall) / บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
8 มื้อ 2 คืน

มีการเข้าชมทั้งหมด: 4,505 ครั้ง     ผู้ชมขณะนี้: 1 คน          
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 5,500.-
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ชำระเพียง 4,900.-

Air Asia (FD)  
(อัพเดตที่นั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ก.พ.63)

ตารางบิน
Air Asia (FD) เวลาบินขาไป 07:25 - 09:50 DMK - DAD FD636
เวลาบินขากลับ 18:50 - 20:35 DAD - DMK FD639

ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
โหลด PDF
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) / คาร์ฟดราก้อน / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เมืองฮอยอัน (Hoian) / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat) / เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) / ย่านไชน่าทาวน์ (Cholon Chinatown) / วัดกวางตุ้ง / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum / บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร / Sea garden Hotel
ช่วงเช้า
(04:30) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน) โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* 07.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD636 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
(09:05) ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานทางตอนกลางของประเทศ เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี และท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลย (อ่านต่อ)
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge Da Nang) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
คาร์ฟดราก้อน
ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน อันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน อันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
เมืองฮอยอัน (Hoian)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้อ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoian) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
ล่องเรือกระด้ง(Bamboo basket boat)
จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม
จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม
เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoian) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก
ย่านไชน่าทาวน์ (Cholon Chinatown)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (Cholon Chinatown) ให้ท่านได้สัมผัสและชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (Cholon Chinatown) ให้ท่านได้สัมผัสและชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม
วัดกวางตุ้ง
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ Hoi An Museum
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้ (อ่านต่อ)
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)
ช่วงค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
Sea garden Hotel
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sea garden Hotel หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sea garden Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) / สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / สะพานทอง (Golden Bridge) / สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) / MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วย (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ (Ba Na Hills Cable Car) ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ กระเช้าบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้า พร้อมยังมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรป ที่แห่งนี้อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตร ในระหว่างที่นั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติ เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน) ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ (อ่านต่อ)
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนาน และจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทายความมันส์ เช่น หนัง 4D ระทึกขวัญ บ้านผีสิง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะแมงมุม ให้ท่านได้เวียนหัวตลอดไปตลอด จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่ รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สะพานทอง (Golden Bridge)
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง (Golden Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ สะพานทองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้พันธ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะจะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็ต้องไปสวนพฤกษศาสตร์ดาลัด ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากทั้งกล้วยไม้พันธ์แท้ และกล้วยไม้ลูกผสมที่แสนจะตระการตา ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกที่มีอยู่ในเวียดนามเกือบทั้งหมดส่งออกไปจากดาลัด นอกจากนี้จำพวกผักเมืองหนาวก็ปลูกได้ผลดีในเมืองนี้ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตพืชผักผลไม้ที่มั่งคั่งสุดของประเทศเวียดนาม สำหรับสวนดอกไม้แห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1866 เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรทางภาคใต้ และนั่นเองที่ทำให้ดาลัดกลายเป็นเมืองเกษตรอันดับหนึ่งของเวียดนาม สวนพฤษศาสตร์ดาลัด อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบซวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง
ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ตลาดฮาน (Han Market) / ศูนย์การค้าวินคอมเซ็นเตอร์ (Vincom Center Shopping Mall) / บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม / ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) / ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ (อ่านต่อ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน อันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน อันแสนอร่อย ณ ภัตตาคาร
ตลาดฮาน (Han Market)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ศูนย์การค้าวินคอมเซ็นเตอร์ (Vincom Center Shopping Mall)
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าวินคอมเซ็นเตอร์ (Vincom Center Shopping Mall) ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าสองแห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลักษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตึก B นั้นมีลักษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทันสมัยพิเศษ ให้ท่านจับจ่ายซื้อของแบรนด์ชื่อดังต่างๆ อาทิ Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าวินคอมเซ็นเตอร์ (Vincom Center Shopping Mall) ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าสองแห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลักษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตึก B นั้นมีลักษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทันสมัยพิเศษ ให้ท่านจับจ่ายซื้อของแบรนด์ชื่อดังต่างๆ อาทิ Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss
ช่วงค่ำ
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport)
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport) บินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
* 18.50 น.ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เที่ยวบินที่ FD639 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
(20:35) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ไฮไลท์
วันเดินทาง
ตารางเที่ยว
เงื่อนไข
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯจะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

 อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

บริการเพิ่มเติม Wifiเล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป


กรอก Email เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นก่อนใคร !
Copyright © 2012 - 2024 Chill Square Travel Co.,Ltd. , All Rights Reserved. บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จำกัด 8/17 ตรอกราชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11698 Call Center: 094-545-3905 Email: [email protected]
กดโทร
ทักเฟสบุค
ไลน์หาเรา